Bønner i anledning Jubileumsdagen for de eldre

Liturgiforslag

Bønneboken side 524-525

Velsignelse av eldre uten for messen.

Velsignelsesritualet

Innledning

Alderdom er Guds gave som menneske burde ta imot med takknemlighet. Våre brødre og søstre som er langt opp i årene har mulighet til å gi oss rikdom av deres erfaringer og kristne liv. Forenet med dem la oss bringe Gud takksigelse og bønnfalle Ham om hjelp og styrke for dem, slik at de eldre styrket i håpet kan se med glede mot fremtiden.

Lesninger

Sirak 3,2-16

Sirak 25,6-8.10-11

Visdommens bok 4,8-9

Salmer

71,1-3. 5-6. 14-15.

Omkved: TIL DEG, HERRE, TAR JEG MIN TILFLUKT

Til deg, Herre, tar jeg min tilflukt,
La meg aldri bli til skamme!
Fri og frels meg i din rettferd,
vend øret til meg og berg meg!
Vær for meg et fjell jeg kan fly til,
en festning hvor jeg finner frelse.
Du er jo mitt berg og min borg.
Herre, Gud, du er jo mitt håp,
Fra ungdommen av har jeg satt min lit til deg.
Fra fødselen av har jeg støttet meg til deg,
du drog meg fram av mors liv.
Deg vil jeg alltid prise.
Men jeg er alltid full av håp,
stadig på ny vil jeg prise deg.
Hver dag skal jeg fortelle om din rettferd,
om dine gjerninger til frelse;
jeg kjenner ikke tallet på dem.

Eller:

126,1-6

Omkved: Store ting har Gud gjort mot oss.

Da Herren vendte Sions lagnad,
var det for oss som en drøm.
Da fyltes vår munn med latter,
vår tunge med jubelrop.
Da sa de blant folkene:
"Store ting har Herren gjort mot disse."
Ja, store ting har Herren gjort mot oss,
og vi ble glade.
Vend vår lagnad, Herre,
som bekkene i Negev!
De som sår med tårer,
skal høste med jubelrop.
Gråtende går de
og sår sitt korn,
med jubel skal de komme
og bære sine kornband.

Filipperne 3,20-4,1

Alleluja

Lukas 2,30-31

Mine øyne har sett din frelse, som du har beredt for folkenes åsyn.

Evangelium

Lukas 2,25-32. 36-38

Forbønner

Prest: Gud vår allmektige Fader gir oss til en hver tid av sin nåde og fyller våre hjerter med brennende kjærlighet. La oss bære frem for ham våre ydmyke bønner:

Gud, i din barmhjertighet har du åpenbart din Sønn for Simeon og Anna, som lengtet etter Israels frelse, gjør at alle dine tjenere ved deres tro kan se din frelse og alltid glede seg ved den Hellige Ånds trøst.

Vi ber Deg

Ved din Sønn har du lovet styrke og fred for alle som strever i denne verden og erfarer lidelse og vansker.

La alle dine eldre som tjener Deg med tålmodighet bære sitt kors i hverdagen.

Vi ber Deg

Du viser altid din nåde og generøsitet, la alle dine eldre tjenere få den hjelp de trenger fra deres nærmeste og venner.

Vi ber Deg

Du nekter oss aldri din faderlige omsorg og kjærlighet og Du elsker enda mer dem som ydmyker seg for deg. La alle eldre mennesker nyte godt av respekt, heder og deres rettigheter i samfunn og i familie.

Prest: Herre vår Gud, vi ber deg, bønnhør oss som bærer frem for din majestet bønner for de eldre. Vi takker deg for det vitnesbyrd om troen vi har mottatt gjennom dem og vi ber deg gi dem all det vi tillitsfull ber om. Ved Kristus vår Herre.

Velsignelse

Presten ber med utstrakte hender:

Herre, vår Gud, takket være din nåde stolte og håpet alle dine troende på deg i alle livets omskiftelser og erfarte at Du er god. Vi takker Deg, at Du gjenom hele livet har skjenket dem Dine goder. Vi ber Deg at de må glede seg over Din ånds gaver og legemets helse. Gi dem styrke slik at de kan gi vitnesbyrd om Din kjærlighet til alle de møter på sin vandring. Ved Kristus vår Herre. Amen

Vår Herre Jesus Kristus, bli hos dere og bevare dere altid.

Amen

Må Han som går foran dere lede dere og Han som går sammen med dere gi dere sin styrke.

Amen.

Må Han se ned til dere, bevare dere og velsigne dere.

Amen

Den Allmektige Gud, Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd velsigne dere alle. Amen.

av Webmaster publisert 16.09.2000, sist endret 16.09.2000 - 00:58