Messe for det hellige år I

Denne messen (liturgisk farve: hvit) er til bruk for særlige feiringer i anledning det hellige år, med unntak av høytider, søndager og festdager, dagene i påskeoktaven, allesjelersdag, askeonsdag og den stille uke.

I adventstiden, juletiden, fastetiden og påsketiden hentes lesningene fra ferialdagens lesninger.


Inngangsvers

Herre, du har vært oss en bolig fra slekt til slekt; fra evighet til evighet er du. Jf. Sal 90,1-2

Kirkebønn

Gud, du som i tidens fylde sendte din Sønn som vår Frelser, vi ber deg: gi at han ved sitt påskemysterium må opplyse veien som fører til deg, for dem som vandrer i denne verden.

Han som lever og råder med deg...

Bønn over offergavene

I det vi i glede feirer det hellige år, ber vi om at disse gaver som vi har båret frem til ditt alter, Herre, må være deg til behag, slik at vi kan få være hos ham i evighet, han som leget vår dødelighet ved selv å dø, Jesus Kristus vår Herre, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Prefasjon

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
til alle tider å takke deg Herre, hellige Fader, allmektige evige Gud,
ved Kristus vår Herre.
Han, din Sønn, født før all tid,
fødtes inn i tiden av Jomfru Maria
og ble salvet av den Hellige Ånd.
I ditt navn lyste han et nådens år,
forkynte gledesbudskap for fattige,
frihet for fanger
og frelse og fred for alle mennesker.
For han gir i sannhet det nye liv,
et liv som overgår all forstand
og som omstråler all jorden.
Derfor synger vi, med helgnene og alle englene,
din herlighets pris, idet vi alle dager istemmer:

Kommunionsvers

Jesus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Hebr 13,8

Slutningsbønn

Måtte det vi har fått fra ditt bord, Herre, helliggjøre oss, og gi at alle folk i takknemlighet og glede, gjennom din Kirkes mysterium, må ta imot den frelse din enbårne Sønn vant oss på korset. Ved ham, Kristus vår Herre.

Høytidelig velsignelse

Herren velsigne dere og bevare dere.

Amen.

Han la sitt ansikt lyse over dere og være dere nådig.

Amen.

Han løfte sitt åsyn på dere og gi dere fred.

Amen.

Den allmektige Gud, Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd,

Velsigne dere og være med dere alltid.

av Webmaster publisert 22.11.1999, sist endret 22.11.1999 - 17:32