Om Søstrene av Det Hellige Kors av Nha Trang

Av p. André-Marie Le thien Vinh. En presentasjon av de nyankomne søstrene fra Broen nr. 2-2004.


Evangeliet kom til Vietnam i begynnelsen av det 16. århundre. Den første misjonæren nevnt i landets historie, er i kong Le Trang Tons tid. Dette er en europeisk misjonær ved navn "I-Nê-Khu" som i mars 1533 kom til Ninh Cuong kommune i fylket Nam Chan, for å forkynne evangeliet. Ifølge muntlig tradisjon kom imidlertid evangeliet mye tidligere til Vietnam.

Da misjonærene kom til Vietnam, var allerede buddhismen og andre religioner etablert i landet, men største delen av befolkningen hadde bevart forfedrekultusen og trodde på "en rettferdig og barmhjertig Gud". Misjonærene brukte denne troen i undervisningen om den kristne Gud. Derfor spredte evangeliet seg raskt i hele landet. Misjonærene forkynte evangeliet, underviste i Kirkens katekisme, døpte de omvendte og bygget opp menighetene.

Etter hvert samlet mange unge kvinner og menn seg rundt misjonærene og fikk opplæring i katekisme, misjonsarbeid osv. Misjonærene innstiftet en kateketorganisasjon for unge menn (kilde til mange bispedømmeordener senere), men unge kvinner fortsatte i misjonsarbeid sammen med misjonærene. De underviste katekisme og Kirkens faste bønner, de besøkte og tok seg av de syke og de ensomme. De døpte folk hvor prester ikke var til stede eller ikke kunne komme. De hjalp syke på dødsleiet, målet var å redde sjelene, osv. De ønsket å ofre sitt liv for evangeliet og for å forkynne Guds rike for folk. De levde i ordnede grupper i fattigdom, renhet, lydighet og bønn uten å være tilsluttet formelle ordenskongregasjoner, slik vi kjenner det.

Da Kirken mente tiden var moden, besluttet den å bygge opp den lokale Kirken i Vietnam. Etter forslag fra Kongregasjonen For Evangeliets Forkynnelse, innstiftet pave Alexander VII ved det apostoliske brev "Super Cathedram" 9. september 1659 de to første bispedømmer i Vietnam, i sør med biskop Lambert de la Motte (1658-1679) og i nord med biskop Francois Pallu (1659-1679).

Biskop Lambert de la Motte så at mange unge kvinner og menn arbeidet blant misjonærene uten å være del av en kongregasjon, selv om de levde etter Kirkens ordensregler - i fattigdom, renhet og lydighet. Ved pastoralbesøk rundt i landet fikk biskopen, og særlig fra generalvikar pater Francois Deydier, høre om de unge kvinnenes mange gode gjerninger. Han gikk dermed i gang med å danne ordenen "Det Hellige Kors", som ble stiftet for unge kvinner i fastetiden, 19. februar 1670.

Biskop Lambert de la Motte skrev i ordensregelen: "Til hjelp for å leve et fromt liv, skal søstrene meditere daglig om Herren Jesu lidelse for å kjenne Ham bedre og ha mer kjærlighet til Ham. Søstrene skal leve i bønn, gjøre bot og holde faste for misjon." Søstrenes liv er å fortsette Herren Jesu Kristi lidelses liv. De ber for hedningene at de må oppdage Herrens lys og komme til troen. De ber for synderne, at de omvender seg ved bønn, ved faste og lidelse, de lever i fromhet, helliggjør sitt liv og skal være forbilder for andre. Søstrene av Det Hellige Kors er en misjonskongregasjon.

Ordenen ble godt mottatt, og biskop Lambert ble åndelig far for alle Søstre av Det Hellige Kors. Hans idé var imidlertid at hvert bispedømme skulle ha sin egen kongregasjon. Hver biskop innstiftet dermed sin kongregasjon på sin måte. Derfor er Søstrene av Det Hellige Kors i hvert bispedømme uavhengig av hverandre. De har forskjellig styreform, administrasjon, drakt, pastoralarbeid osv., selv om de har samme åndelige ideal.

Søstrene av Det Hellige Kors av Tan Binh ble innstiftet i 1955 av biskop Marcel Piquet (1888-1966), basert på en tidligere liten gruppe Søstre av Det Hellige Kors av Vinh, som flyktet fra sitt bispedømme da kommunistene tok Nord-Vietnam. I 1992 fikk kongregasjonen navnet Søstrene av Det Hellige Kors av Na Trang, etter Vatikanets godkjennelse. Ved utgangen av 2003 hadde de 198 søstre, 43 noviser, 27 postulanter og 110 kandidater.

Søstrenes hovedhus ligger i Tan Binh, ca. 23 km sør for Nha Trang by og har 31 konventer. I 2005 skal de feire sitt 50-årsjubileum.

5. desember 2003 kom fire Søstre av Det Hellige Kors av Nha Trang til St. Teresia menighet i Hønefoss og dannet et nytt konvent. Her skal søstrene etter hvert hjelpe menigheten i både åndelig, praktisk liturgisk og pastoralt arbeid, blant annet barne- og ungdomsaktiviteter og omsorgsarbeid blant menighetens syke.

Søstrene er nå i full gang med språkopplæring og håper de så snart som mulig kan få godkjent sine vitnemål fra Vietnam, slik at de kan komme i arbeid og tjene til sitt daglige brød.

Konventet består av sr. Anna Hoang Thi Lien (priorinne) født i 1958, sr. Lucia Nguyen Thi Kim-Trang født i 1971, sr. Maria Cao Thi Thanh-Thuy født i 1972 og sr. Maria Magdalena Nguyen Thi Minh-Hoa født i 1973.

Nha Trang bispedømme ligger 450 km nord for Saigon og er 9487 kvadratkilometer i omfang. I 2001 hadde bispedømmet 1.565.400 innbyggere, hvorav 169.369 katolikker i 60 menigheter med 101 sekularprester, 38 ordensprester, 59 munker, 336 nonner, 55 prestestudenter og 1.300 prestekandidater.

Hundre år etter at evangeliet kom til Vietnam, begynte kristendomsforfølgelsen. Salige André Phu Yên ble den første martyr 27. juni 1644. Inntil 1885 er 130.000 martyrer offentlig registrert, men man regner med at mange flere er drept for sin tro. 117 av dem ble helligkåret 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II, og én ble saligkåret 3. mai 2000.

Ifølge statistikken for 2003 har Kirken i Vietnam 2 kardinaler, 39 biskoper, 2708 sekularprester, 429 ordensprester, 1651 munker, 10346 nonner, 1221 prestestudenter, 53.000 kateketer, over 8 millioner katolikker i 2027 menigheter og 25 bispedømmer.

av Webmaster publisert 21.06.2004, sist endret 28.12.2023 - 12:44