Den Katolske Skole

Del III - Skolen som et senter for dannelsen av mennesket

[25] For å forstå fullt ut det åndelig oppdrag til den katolske skole, er det viktig å ha i tankene den grunnleggende ide om hva en skole er. Det som ikke har de karakteristiske trekk ved en skole, kan heller ikke være en katolsk skole.

Det generelle mål for en skole

[26] Hvis man går nøye inn på forskjellige definisjoner av hva en skole er, og ser på nye utdannelsestrender på alle nivåer, vil det føre til at man formulerer ideen skole som et sted for helhetlig dannelse ved hjelp av en systematisk og kritisk assimilering av kultur. En skole er derfor et privilegert sted hvor det skjer en helhetlig dannelse gjennom et levende møte med den kulturelle arv.

[27] Denne vitale måten å gå fram på, finner sted i skolen gjennom personlige kontakter og et engasjement som tar for seg absolutte verdier i en livssammenhengen, og forsøker å bygge dem inn i rammen omkring livet. Faktisk virker kultur bare utdannende når unge mennesker kan se sine studier i forhold til virkelige situasjoner i livet som de kjenner. Skolen må stimulere elevene til å bruke sin intelligens gjennom forståelsens dynamikk for å oppnå klarhet og oppfinnsomhet. Den må hjelpe eleven til å finne meningen med sine erfaringer og sannheten i dem. Enhver skole som forsømmer denne plikt og som bare tilbyr ferdige konklusjoner, hindrer elevenes personlige utvikling.

Skole og livsholdninger

[28] Av dette skulle det være klart at skolen må revurdere hele sitt program for dannelse, både dets innhold og metodene som blir brukt. Den må se dem i lys av den visjon om virkeligheten hvor den henter sin inspirasjon fra og som den avhenger av.

[29] Enten implisitt eller eksplisitt referanse til en bestemt holdning til livet (Weltanschauung), er uunngåelig innen utdannelsen fordi dette kommer inn i bildet ved enhver beslutning som tas. Det er derfor viktig, om ikke av annen grunn så for en enhetlig undervisning, at alle medlemmer av skolesamfunnet finner en felles visjon. Selv om graden av bevissthet på dette punkt kan være forskjellig, må de likevel ha en felles oppfatning av livet, basert på tilknytning til verdier som læreren tror på. Det er dette som gir lærere og voksne autoritet til å undervise. Man må aldri glemme at formålet med læring i skolen er utdannelse, det vil si, utvikling av mennesket innenfra og på en måte som befrir det fra slike betingelses-prosesser som hindrer det i å bli et fullt ut integrert menneske. Skolen må ha som utgangspunkt det prinsipp at dets utdannelsesprogram målrettet dirigeres mot hele menneskets vekst.

[30] Som utdannelsesinstitusjon, er det en av skolens formelle oppgaver å hente fram de etiske dimensjonene. Denne oppgaven har et presist mål: å vekke individets indre, åndelige dynamikk og å hjelpe fram den moralske frihet som komplementerer den psykologiske. Bak denne moralske frihet, finner vi imidlertid de absolutte verdier som alene gir mening og verdi til menneskets liv. Dette må sies fordi tendensen til å ta opp i seg øyeblikkets verdier som en målestokk, er til stede også i utdanningens verden. Faren er alltid at man avspeiler hastige, overflatiske ideer og dermed mister av syne mye dypere behov i samtiden.

Skolen i dagens samfunn

[31] Skolens dristige foretak er å svare på behovene i et samfunn som karakteriseres ved av-personalisering og masseproduksjonstenkning. Dette er ofte resultatet av vitenskapelig og teknologisk utvikling, og derfor må skolen utvikle seg til å kunne gi autentisk dannelse og dermed redusere slike farer til et minimum. Den må utvikle mennesker som er ansvarlige og styrt innenfra, og fullt ut i stand til å velge fritt i samsvar med sin samvittighet. Dette er helt enkelt en annen måte å si det på, at skolen er en institusjon hvor unge mennesker lærer å åpne seg for livet som det er, og å skape i seg selv en helt bestemt holdning til hva livet burde være.

[32] Sett i et slikt lys, er skolen ikke bare et sted hvor man blir gitt et valg mellom intellektuelle verdier, men et sted hvor det presenteres en hel rekke verdier som aktivt leves ut. Skolen bør være et samfunn hvor verdiene bringes videre gjennom personlig kontakt og i forholdet mellom dens medlemmer, og gjennom individuell og felles tilknytning til den livsoppfatning som gjennomtrenger skolen.


Forrige Innhold Neste

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18