St. Hallvard menighet i Oslo

Av Peggy Bruce, leder i menighetsrådet. Artikkelen har vært trykket i kirkebladet "Broen", og er en del av serien "Våre menigheter".


St. Hallvard menighet ble opprettet 15. mai 1890 av biskop Fallize, fordi "den store afstand fra St. Olafs kirke til Kristianias østlige del i høi grad vanskeliggjør tilfredsstillelsen af denne bydels aandelige behov ..." Menigheten talte da 130 medlemmer, mange av dem datidens fremmedarbeidere, særlig fra Italia og Tyskland. I dag er vi ca. 8000 medlemmer, i rundt 3500 husstander og fra nærmere 100 nasjoner. Menigheten omfatter Oslo østs drabantbyer og sørlige del av Akershus. Ganske få bor nær kirken, mens en del har forholdsvis lett vei med buss, T-bane eller bil. Det gir en lite stabil befolkning, mye flytting og områder med forskjellig miljø- og bosettingsmønster.

St. Hallvard er en fransiskanermenighet. Det var i januar 1934 fransiskanerne overtok ansvaret for menigheten. Lenge holdt vi til i en bitte liten kirke i en bakgård i Urtegata, men 15. mai 1966 kunne St. Hallvard kirke og kloster på Enerhaugen innvies. Tegnet av arkitektene Lund & Slaatto, med pater Castricum som sogneprest og pådriver, er det et bygg som arkitektonisk har vunnet stort ry, et bygg menigheten er glad i og trives i, men dyrt i drift, et bygg med mange aktiviteter. Fransiskushjelpen holder til i sin del, Dansegruppen øver en gang i uken, St. Hallvardsguttene øver der, smågrupper finner et krypinn, menighetens ulike utvalg planlegger sine ting. Her holdes grunnkurs i troen, legfransiskanerne møtes her, og på katekeselørdagene myldrer det av barn og unge.

Menighetsrådet møtes hver 4. uke. Rådet har flere undergrupper, og hvert medlem, også vararepresentantene, har ansvar for et utvalg. Finans- og eiendomsforvaltningen har et stort arbeid med å få økonomien til å gå opp og vedlikeholde bygningsmassen. Barne- og ungdomsutvalget var nytt i 2001, arrangerer adventsweekend for barna, har fått i gang dansegruppe, og fra høsten blir det igjen regelmessige ungdomsmesser med kafé. Liturgiutvalget er gjenopprettet, tar også opp praktiske ting i forbindelse med kirkelige høytider og planlegger menighetsretretter. Vi har fått familiemesse en gang i måneden, istedenfor egen barnemesse. Menighetslivsutvalget har ansvar for kirkekaffe og fester. Diakoniutvalget - menighetens Caritas - har samarbeid med innvandrere og eldreomsorg som oppgaver. Kontaktklubben for eldre og enslige møtes hver onsdag til messe og felles måltid, iblant også til turer en eller flere dager. Menighetsrådet har et arbeidsutvalg med sogneprest, menighetsrådsleder, nestleder og et medlem fra rådet. Utvalget arbeider aktivt mellom menighetsrådsmøtene, planlegger og følger opp, tar opp hastesaker. I en så stor menighet har det lett for å bli mye administrasjon og byråkrati, men vi har likevel opprettet noen andre råd, som Ansettelses- og personalråd. Vi har også vedtatt mandat for hvert enkelt utvalg.

Katekese er en stor oppgave, der skiller vi mellom menighetskatekese (1.-6. klasse), ungdomskatekese for 7. og 8. klasse og konfirmantkatekese for 9. og 10. klasse.

Menighetsbladet, Hallvardsvaka, kommer ut fire ganger i året. Det sendes alle husstander i menigheten.

Kirken er fullsatt hver søndagshøymesse, mange går i fromesse, og likevel så vet vi at det er veldig mange vi ikke når. Er biskop Fallizes ord om "tilfredsstillelsen af det aandelige behov" fremdeles aktuelle? Menigheten har lenge ønsket en oppdeling i mindre enheter, noe som ville gi nok ressurser, bedre kontakt og oversikt. Det er langt frem til realisering av planene, men vi har nå 2 messesteder - Nesodden med messe i middelalderkirken en gang i måneden og St. Hallvard Syd med messe hver søndag ettermiddag i Holmlia kirke. Begge steder gjør legfolk en stor innsats.

I november gjennomførte vi vårt andre menighetsseminar. Det konkluderte med mange ønsker og planer, noen jobber vi med - andre ligger og venter.

St. Hallvard menighet er et aktivt og levende menighet, vi håper at alle trives og vil være med å styrke det fellesskapet en menighet skal være.

av Webmaster publisert 18.08.2006, sist endret 18.08.2006 - 00:24