St. Svithun menighet i Stavanger

Av Kari Berle. Artikkelen har vært trykket i kirkebladet "Broen", og er en del av serien "Våre menigheter".


"Der finnes neppe en veritabel katolik i byen", skrev Stavanger Aftenblads redaktør i 1898, da vår første kirke ble innviet. I år har St. Svithuns katolske kirke i Stavanger ca. 2900 medlemmer.

De er bosatt i 17 kommuner i Sør-Rogaland, fra Hjelmeland i nord til Egersund i sør, samt i Sirdal kommune i Vest-Agder, og de kommer fra ca. 70 nasjoner. Omkring 920 av dem er født i Norge. Vietnamesiskfødte utgjør den største gruppen fremmedspråklige med omkring 700 personer. Hovedgruppene ellers er polske, engelske/amerikanske, franske, tamilske, filippinske og latin-amerikanske. Det er et sterkt innslag av yngre mennesker i vår menighet, og menigheten har et lite, men stabilt tilsig av konvertitter.

St. Svithuns menighet har inneværende år tre prester, to norske og en vietnamesisk. Ansatte ellers er sekretær, vaktmester, organist, undervisningskoordinator og vaskehjelp. Tre av menighetens medlemmer er utnevnt til kirkelige assistenter.

Menighetsrådet har oppnevnt følgende utvalg: Økonomiutvalg, bygningsutvalg, liturgiutvalg, undervisningsutvalget, barne- og ungdomsutvalg og Caritas-utvalg. Menighetsrådet oppnevner dessuten styret i Kannikgt. 9 A/S, som forvalter tre hus med utleieleiligheter. Egne komiteer for noen av de nasjonale gruppene er "The English Speaking Community Board (ESCB)" (engelsktalende) og "Thomas Thien-gruppen" (vietnamesisktalende).

Kirken rengjøres på dugnad av menighetens medlemmer. Enkelte familier sørger for at der er lys tilgjengelig ved Maria- og St. Svithunstatuen. Mange setter også blomster der. Kirken pyntes i henhold til det liturgiske år på frivillig basis.

St. Svithun menighet har egen gravplass på Eiganes kirkegård.

Søndagsmessen er menighetens hovedsamlingspunkt, og det er vanligvis minst fire messer hver søndag. Lørdag kveld feires søndagsmesse. I tillegg er det messe alle hverdager kl 18. Normalt feires det messer på tre språk hver søndag. Månedlig har vi messe på spansk, fransk, polsk, vietnamesisk og tagalog. En gang i måneden har vi barnemesse. De andre søndagene er det evangelieforklaring for barn i messene tidlig på dagen. Etter messene søndag formiddag serveres vanligvis kirkekaffe i menighetssalen.

De fleste dager er det bønn i kapellet: laudes og vesper. Her deltar prester og legfolk i kirkens offisielle og felles bønn, som gir tilhørighet til den universelle kirkes bønn.

Undervisning

Menigheten har religionsundervisning for barn og unge i alderen 1.-10. klasse én dag i måneden. Vi har for tiden omkring 300 barn til undervisning. I år gikk 52 barn til førstekommunion, og 26 unge ble fermet.

Innføringskurs i troen arrangeres årlig for alle interesserte. For mange blir troskurset en del av fordypningen forut for en eventuell konversjon. For katolikker er kurset ment som en bevisstgjøring av egen tro.

Foreningsliv

I år finnes tre korgrupper: St. Franciskuskoret for vietnamesiske unge voksne, sanggruppe for engelsktalende, og en korgruppe for spansktalende.

Stavanger Katolske Ungdoms Forening og Ungdomskafeen samler barn og unge regelmessig til felles aktiviteter.

Katolsk Forum arrangerer åpne møter der religiøse emner tas opp til debatt og henvender seg både til menighetens medlemmer og andre interesserte.

Eldretreffet er et tilbud til menighetens eldre, som treffes to-tre ganger per semester. Årlig arrangeres dagsutflukt.

Flere kvinnegrupper møtes til samvær i hjemmene.

St. Svithun menighetsblad utgis ca. fem ganger årlig, og inneholder liturgisk kalender, informasjon om aktiviteter, leserbrev og artikler.

Historie

St. Svithuns kirke er vigslet til den hellige Svithun, født ca. 797 i Syd-England. Han ble en meget berømt biskop i bispedømmet Winchester.

Stavanger Domkirke ble påbegynt i året 1125 av biskop Reinald fra Winchester. Etter reformasjonen i 1537 skulle de fleste kostbarheter fraktes til Danmark. Mye gikk tapt på veien, bl.a. skrinet med relikvier av St. Svithun.

Siden 1993 har St. Svithuns menighet hatt årlige messer i Stavanger Domkirke. Første gang var ved markeringen av 150 års jubileet for Den katolske kirkes tilbakekomst til Norge etter reformasjonen. På invitasjon fra Domkirkens menighet har vi siden feiret messe der den siste søndag i kirkeåret, Kristi Kongefest. På denne måte har St. Svithuns menighet en søndag i året der hele menigheten samles til en felles messe. Dette viser også det gode økumeniske klima i Stavanger.

av Webmaster publisert 18.08.2006, sist endret 18.08.2006 - 00:04