Retningslinjer for katekesen


Noter

1
Matt 28,19-20. Alle sitater fra Det nye testamente er hentet fra Erik Gunnes' oversettelse, St. Olav Forlag 1968.
2
Kirken er av natur evangeliserende, og det kristne kall til å formidle Evangeliet til ikke-troende gjennom ord og eksempel gjelder alle. Distinksjonen mellom evangelisering for ikke-troende og katekese gjøres her av praktiske grunner, fordi det er katekesen som skal behandles, ikke for å nedtone betydningen av evangelisering.
3
Kfr. Matt. 23,8: "for det er én som er lærer for dere" og Joh. 14,6: "Jeg er veien, sannheten og livet."
4
Kfr. Det annet Vatikankonsils konstitusjon om Kirken, Lumen Gentium 1, norsk oversettelse 3. opplag, St. Olav Forlag, Oslo 1968.
5
Kfr. The Congregation for the Clergy: General Directory for Cathechesis, Libreria Editrice Vaticana, Vatikanstaten 1997 (forkortet GRK), 219, note 13.
6
kfr. Den kanoniske rett, Canon 774, §1: "Omsorgen for katekesen, under overoppsyn at den lovlige kirkelige autoritet, tilligger alle Kirkens medlemmer i forhold til hver enkelts del."
7
Kfr. GRK, 219a.
8
"Det kristne hjem utgjør en særskilt tilkjennegivelse og virkeliggjøring av det kirkelige fellesskap; av den grunn [...] bør det betegnes som huskirke." Den katolske kirkes katekisme, St. Olav Forlag, Oslo 1994 (forkortet KKK) , 2204.
9
KKK, 1666
10
Kfr. KKK, 2225
11
Kfr. Den kanoniske rett, canon 774, § 2: "Fremfor alle har foreldrene ved ord og eksempler forpliktelsen til å oppdra barna i tro og det kristne livs praksis; faddere og de som trer i foreldres sted, har tilsvarende forpliktelse."
12
Dette forhindrer ikke at f.eks. familier kan slå seg sammen for å drive undervisning av sine barn, men dette blir da ikke en del av den offisielle katekesen med mindre den blir særskilt godkjent av sognepresten.
13
Kfr. GRKs fremstilling av biskopens oppgaver i paragraf 223
14
Can. 733:"Det er en iboende og alvorlig forpliktelse, særlig for sjelesørgerne, å dra omsorg for det kristne folks katekese, slik at de troende gjennom opplæring i troen og det kristne livs erfaringer kan bli levende, uttalte og aktive i troen."
Kfr. også can. 776 og 777,"I kraft av sin stilling er sognepresten forpliktet til å sørge for kateketisk oppdragelse av voksne, ungdom og barn, til hvilket formål han må benytte tjenestene til prester knyttet til menigheten, medlemmer av ordenssamfunn med videre, med skyldig hensyntagen til hvert enkelt ordenssamfunns egenart, og leke medlemmer av de troende, fremfor alt kateketer; ingen av disse skal avslå å yte sine tjenester med mindre de er lovlig forhindret. Sognepresten skal fremme og fostre foreldrenes rolle i familienes katekese som nevnt i can. 774, §2."
Can. 777:"I samsvar med retningslinjer fastsatt av biskopen skal sognepresten gi særlige bestemmelser for:
  1. at det blir gitt passende katekese for feiringen av sakramentene;
  2. at barn blir tilstrekkelig forberedt for den første mottakelse av botens sakrament og den hellige kommunion og fermingens sakrament ved hjelp av kateketisk undervisning gitt over en passende tidsperiode;
  3. at barn gis en mer fruktbar og dypere kateketisk innføring etter mottakelsen av første kommunion;
  4. at kateketisk undervisning også blir gitt til dem som er fysisk eller psykisk funksjonshemmet så langt som deres tilstand tillater det;
  5. at unge og voksnes tro blir styrket, opplyst og utviklet gjennom forskjellige midler og bestrebelser."
15
Kfr GRKs presentasjon av sogneprestens oppgaver i paragraf 225.
16
For en mer detaljert behandling av dette se kapittelet om kateketer.
17
Dette tas opp under punktet om organiseringen av katekesen i menighetene.
18
Kfr. Matt. 28, 20
19
Mer om undervisningssituasjonen, se kapitlet om pedagogikk.
20
Den nordiske bispekonferanse: Retningslinjer fra Den nordiske bispekonferanse til kateketsentralene i Norden, Oslo 1999, s. 8.
21
Oslo katolske bispedømme: Retningslinjer for nasjonalsjelesorgen, St. Olav Forlag 1996, 30 og 31.
22
Kfr. Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen, Det kongelige kirke-, utdannings- og forskningsdepartement, Oslo 1996, s. 87-107.
23
Læreplan i kristendom for de katolske skolene i Norge, 1997
24
Kfr. GRK, 148
25
Presbyterorum Ordinis, 4; sitert i GRK, 225, note 37. Sitatet er myntet på prestenes undervisning, men er gyldig for all katekese.
26
Kfr. GRK, 150
27
Et absolutt minstekrav for hva som bør læres utenat, er korsets tegn, "Fader vår", "Hill deg, Maria", "Ære være Faderen?" , Trosbekjennelsen, de ti bud og navnet på de syv sakramentene.
28
Lærerveiledningene til de bøkene man nå benytter, legger opp til én undervisningsenhet per måned. Det vil imidlertid by på få problemer å tilpasse dem til hyppigere undervisning.
29
Kfr. Det annet Vatikankonsils dogmatiske konstitusjon om Kirken, Lumen Gentium, 1.
30
Kfr. GRK, 30, 97, 114-115.
31
Det vil si døden og det som kommer etterpå: dommen, skjærsilden, himmelen og helvete.
32
Pave Johannes Paul II: Katekesen, St. Olav Forlag, Oslo 1980, s. 66
33
Kfr. GRK del V, kapittel 2
34
Begrepet "formatio" finnes ikke på norsk, men betyr i kristen sammenheng en helhetlig oppøving av hjerte og tanke der målet er å bli likedannet med Kristus.
35
GRK, 234
36
GRK, 237
37
Sogneprestens særlig oppgaver er utdypet under punkt 1.2.3.
38
Kfr. for eksempel GRK, 275

Innhold

av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17