Protokoll for Pastoralrådsmøtet høsten 2003

Mariaholm, 25.-26. oktober 2003


Sak 1. Åpning og velkommen ved Frode Eidem

Sak 2. Navneopprop

Til stede:

1 Gerhard Schwenzer SSCC Biskop
2 Ulrik Sverdrup-Thygeson Kansellist
3 Gerda Siring Arendal Fast
4 Vera Andersen Asker & Bærum Fast
5 Maria E. Fongen Askim Fast
6 Ewa Bivand Bergen Fast
7 Marianne Aga Drammen Fast
8 Henri Maatje Fredrikstad Valgkomité
9 Elisabeth Golding Fredrikstad Fast
10 Marie Maes Halden Fast
11 Ole Petter Haugdal Hamar Fast
12 Barbara Buczynska Haugesund Vara
13 Trygve Stokkerud Hønefoss Fast
14 Kristin Sunniva Mollestad Kristiandsand Fast
15 Georg Aker Larvik Valgkomité
16 Bente Brattvoll Larvik Fast
17 Bjørg Hernæs Lillehammer Fast
18 Frode Eidem Lillestrøm Avtr. Leder
19 Anne Cederkvist Lillestrøm Fast
20 Sr. Pauline Sundari C.B. Moss Fast
21 Petter Bruce Oslo - St. Hallvard Fast
22 Einar Larsen Oslo - St. Olav Fast
23 Marlene Strand Porsgrunn Fast
24 Monica Ramse Stavanger Fast
25 Ewald Nebelung Tønsberg Fast
26 P. Le Hong Phuc Prester/diakoner Fast
27 P. Arne Kirsebom SSCC Prester/diakoner Fast
28 P. Arnfinn Haram OP Prester/diakoner Fast
29 P. Reginald Blondeel OP Prester/diakoner Vara
30 Br. Gérard-Marie Ketterer OP Ordensfolk Fast
31 Sr. Anne-Bente Hadland OP Ordensfolk Fast
32 Kaare Seeberg Sidselrud* Menighetsansatte Fast
33 Chris Nyborg OKB-ansatte Fast
34 Marit Bruce NKKF Fast
35 Thuan Cong Pham NUK Fast
36 Harald Huse NUK Fast
37 Marta Bivand NUK Gjest/2.vara
38 Konrad Tywoniuk NUK Gjest
39 Peter Bjerke Sekretær PRO

* Kaare Seeberg Sidselrud ankom søndag.

3. Valg av møteledelse, møtesekretær, tellekorps, to protokollunderskrivere og redaksjonskomité

Møteledelse:
Frode Eidem, Ewa Bivand
Sekretær:
Peter Bjerke
Tellekorps:
P. Arne Kirsebom, Einar Larsen
Protokollunderskrivere:
Petter Bruce, Marianne Aga
Redaksjonskomité:
Ewa Bivand, Monica Ramse, Thuan Cong Pham

4. Innkalling godkjent

5. Dagsorden godkjent

6. Orientering om PRO/presentasjon av medlemmene

Frode Eidem orienterte om Pastoralrådets ansvar og statutter. Trådte første gang sammen 1990. (Før dette hadde man "Legmannsrådet".) Velges for to år av gangen. Møtes siste weekend i oktober og tredje weekend i mars. Arbeidsutvalget AU (leder, nestleder + fem til), møtes opp til 8 ganger i året, men har klart seg med lavere møtefrekvens siste året. PRO gir råd til biskopen, og medlemmene er bindeledd mellom egen menighet og hele PRO. Man oppfordrer representantene, både faste og vara-, til å holde dagene for pastoralrådsmøter klare. Fra tid til annen bør også Arbeidsutvalgets medlemmer som har ansvar for menigheter ta kontakt med disse for å holde seg orientert (i tillegg til å lese MR-referater mm.). Ewa Bivand introduserte "bli kjent med"-runden.

7. Arbeidsutvalgets årsberetning 2002-2003

Frode Eidem presenterte årsberetningen som dekket perioden fra PRO-møtet i fjor høst, frem til nå. Viktigst på programmet har vært Barne- og ungdomsarbeid. Menighetsrådslederseminar er blitt gjennomført 3 ganger, og man anbefaler at man fortsetter med å avholde seminarer.  Ellers ble "Beredskapsplanen for seksuelle overgrep" ferdig utarbeidet i perioden og distribuert sammen med en kortversjonsfolder. En ny revidert versjon av Menighetshåndboken er også utarbeidet og sendt ut. Monica Ramse kritiserte formuleringen under pkt. 1 (Barne- og ungdomsarbeid): "…uten endringer i NUKs struktur vil det bli svært vanskelig å få til varige løsninger i arbeidet blant barn og unge." Protokolltilførsel: Monica Ramse mente en slik formulering var av typen personlige oppfatninger som ikke bør være med i årsrapporter.

8. Barne- og ungdomsarbeidet, presentasjon av seminaret + gruppearbeid

Ewa Bivand innledet med en bildepresentasjon av Barne- og ungdomsseminaret i august. Fra NUK var Konrad Tywoniuk og Marta Bivand invitert for å snakke litt om seminaret, forberedelsene rundt dette, og ikke minst hovedproblematikken: Hvordan bringer vi barn og unge til Kristus? Deretter ble PRO delt opp i grupper som skulle ta for seg Barne- og ungdomsarbeidet i sine respektive menigheter.

Oppsummering av gruppearbeid om Barne- og Ungdomsarbeid

 • Kom det i gang nye barne- eller ungdomsgrupper i din menighet som følge av seminaret?  Nye aktiviteter?  I så fall hvilke grupper/aktiviteter? Hvem står bak?

             Hvis ikke - er det noe under planlegging?

Informasjon om seminaret varierer. Der det var mange som deltok i seminaret, særlig der de unge selv har vært på seminaret, blomstrer det av tiltakslyst. Bl.a. ungdomsmesse i St. Hallvard, ny ungdomsgruppe i Bergen, betydelig bevilgning fra menighetsrådet til ungdomsarbeid i Kristiansand.  Noen menigheter opplever likevel at sognepresten er lite interessert i barne- og ungdomsarbeid.

 • Hva er de største hindringene mot at barne- og ungdomsarbeidet i din menighet blomstrer?

Tautrekking om ressurspersoner/ressurser, mangel på karismatiske ledere, store avstander, kommunikasjonssvikt med enkelte prester og  i menigheter med forskjellige etniske grupper, manglende vilje hos foreldre til å følge opp sine barn, språket ikke tilpasset dagens ungdom.

 • Hva kan gjøres, hva kan DU gjøre for at barne- og ungdomsarbeidet i DIN menighet intensiveres?
  • ta kontakt med menighetsrådet og fortelle om seminaret
  • gi barn og unge konkrete oppgaver i menigheten for eksempel under messen
  • foreslå ansettelse av en menighetskonsulent/koordinator for barne- og ungdomsarbeid
  • skape bedre kommunikasjon, lytte til hverandre
  • få presten til å delegere oppgavene
  • skrive i menighetsbladet
 • Hva kan PRO gjøre for "At de unge med stor iver må følge Kristus, Han som er Veien, Sannheten og Livet, og være villige til å vitne om ham i dagliglivet"?
  • Kurs for menighetsråd om barne- og ungdomsarbeid, enten som erstatning for menighetsrådslederseminaret eller som tema for dette. Innhold: ideer til aktiviteter, introduksjon til "familiekatekese".
  • Sette en ny dagsorden for hva menighetsrådene skal holde på med: mer åndelig bevisstgjøring
  • Idébank: en samling tiltak som er forsøkt i menighetene, så praktisk og konkret som mulig. Gjerne hva man har mislykkes med, slik at de forskjellige menigheter kan velge og se hva de kan få til hos seg selv.
  • Mer regionalt samarbeid for eksempel for konfirmanter.
  • Bruke ideer fra andre, for eksempel fra Frankrike: en "kontrakt" for frivillige
  • Satse på formasjon og evangeliseringsarbeid i bispedømmet - på skolene, menighetene. Etablere trosskoler, troskurs.
  • PRO bør være pådriver overfor biskopen for å lage et dåpsopplæringsprogram.
  • Organisere et seminar om religiøst språk - innhold og bruk av ord og begreper som kan misforstås eller mistolkes

Se nærmere på sjelesorg for studenter i alle bye med universiteter og høyskoler

9. Arbeidsprogram for 2003-2005, innledning, gruppearbeid, plenum

Frode Eidem innledet. Deretter arbeidet Pastoralrådet i grupper som skulle diskutere prioriteringen i PROs arbeidsprogram for neste periode, samt evt. komme med nye forslag. Dette ble deretter presentert i plenum og man kom så frem til følgende, som vanlig delt opp i A, B, og C-punkter:

A1: Barne- og ungdomsarbeid

- Oppfølging av Barne- og ungdomsseminaret 2003.

- Fortsatt samarbeid med NUK.

- Vurdere nytt felles seminar med NUK.

- Støtte opp om regionalt samarbeid.

- Sjelesorg for studenter.

A2: Kurs for ledere i menighetene (navneendring fra "Menighetsrådslederseminar")

- Arrangere menighetsrådlederseminar i januar/februar 2004 med forslag til tema:

- Den frivillige medarbeider - personalbehandling (2004)

- Kommunikasjon mellom nasjonale grupper (2004)

- Hvordan utarbeide en pastoral plan for Barne- & ungdomsarbeid i menighetene?

- Hvordan bringer vi Kristus til menigheten vår?

   (Gruppe 3 foreslo at seminarene består av 50% praktisk og 50% åndelig innhold.)

- Tilbud til barn og familier i menigheten: Utvikling av ideer til barneleirer, evangelieforklaring, familiedager, familiehelger.

A3: Kateketutdannelse

- Sørge for utdannelse av kateketer i samarbeid med KS og andre ressurser i Kirken.

- Evaluere retningslinjer for katekesen.

- Kartlegge utdannelsestilbud fra andre instanser.

- Utarbeide en langsiktig plan for utdanningen.

A4: Etterutdannelse for prester

PRO oppfordrer/tilskynder til at presterådet og/eller generalvikaren:

- Finner ut i hvilken grad opplegget for nye, utenlandske prester har vært brukt og evaluerer det. Vurderer det svenske opplegget.

- Arbeider for at OKB tilbyr prester med utenlandsk bakgrunn nødvendig etterutdannelse i norsk språk, kulturkjennskap, samfunnslære.

- Arbeider for at OKB tilbyr relevante etterutdannelsestilbud for alle prester, f.eks. innen organisasjon, ledelse, pedagogikk, teologi.

A5: Reevangelisering:

- Sørge for organisering og gjennomføring av reevangeliseringsprogram i bispedømmet.

- Kartlegge hva som finnes av kurs/tilbud.

- Se dette i sammenheng med barne- og ungdomsarbeid.

A6: Pastoral omsorg for katolikker som bor langt fra menighetens sentrum.

- Kartlegge situasjonen for katolikker som bor langt fra menighetens sentrum for å få bedre forståelse for hva som bør gjøres for dem.

- Utrede muligheter for fjernundervisning/desentralisert undervisning.

- Knytte kontakt mellom legfolk fra sentral del av menighet til legfolk i distriktene.

- Bruke kirkelige assistenter til gudstjeneste uten prest i distriktene og koordinere dette med prestebesøk - med en mulig rotasjonsordning for prester for bedret besøksdekning.

A6 B): Kapelldistrikter og sogn (ny post opprettet da det ikke passet under post A6)

- Kartlegge behov for nye kapelldistrikter og sogn (også i store byer).

A7: Andre forslag: Diakoni

- Brev til menighetene eller artikkel i Broen om nødvendigheten for å avdekke behov for omsorg og kontakt blant eldre og ensomme.

B1: Samarbeid (bør gjennomsyre alt PRO gjør)

- Arbeide for mer regionalt samarbeid mellom menighetene. F.eks innen barne- og ungdomsarbeidet, kulturelle arrangement osv.

- Holde nær kontakt med NUK og Kateketisk Senter.

- Styrke kontakten med andre katolske organisasjoner og grupperinger, herunder:

Innvandrergrupper

Presterådet

- Delta på møter i NordKat og Europeisk Forum.

B2: Økonomi - kirkebidrag

- Holde nær kontakt med det økonomiske strategiutvalget, særlig angående statistikker.

- Analysere utviklingen av kirkebidrag og kollekt i menighetene.

- Holde seg orientert om OKBs regnskap, budsjett og langtidsbudsjett.

B3: Beredskapsplan ved overgrep - tas opp om to år

(Sørge for at planen blir bedre kjent i menighetene og følge opp bruken av planen.

Vurdere om planen skal utvides med 1. andre typer overgrep og 2. kapittel om forebyggende arbeid.)

B4: Innvandreres pastorale behov

- Nye minoritetsinnvandreres pastorale behov

- Evaluere bruken av Retningslinjer for nasjonalsjelesorg (og sørge for at de iverksettes i praksis) i samarbeid med presterådet.

- Kartlegge nasjonale - også norske - gruppers pastorale behov.

Kommentar: Viktig at begrepet sjelesorg defineres (ikke bare Messer).

B5: Statutter for PRO og menighetsråd

- Be en utredningskomité om å evaluere dagens regler og evt. utarbeide forslag.

- Sørge for at PRO blir mest mulig representativt i sin sammensetning. Sentrale grupper og organisasjoner bør få faste representanter i PRO.

C: Informasjon om PRO

- Bedre kontakten og informasjonsflyten mellom PRO og de menigheter og organisasjoner som har valgt PRO-medlemmene.

C: Menighetshåndboken - tas opp om to år

- Holde kontakt med redaksjonskomitéen.

- Følge opp bruken av håndboken i menighetene.

- Presentere håndboken en gang til for prestene.

- Evaluere prosjektet.

C: Årbok for den katolske Kirke

- Innføre en "årbok" for bispedømmet, eventuelt for hele Norge.

Tas opp om to år. Marit Bruce foreslo at man oppretter en komité.

Kommentar: Kan gjøres på menighetsnivå.

Det ble stemt over om Reevangelisering skulle settes opp som punkt A2 eller A5.

A2: 6 stemmer, A5: 21 stemmer. Det ble da A5 på arbeidsprogrammet.

10. PROs budsjett for 2004

Frode Eidem informerte om budsjettet. Det er i 2004 på kr. 272.000.-. Enstemmig vedtatt.

11. OKBs budsjett for 2004 og langtidsbudsjett for 2005-2008

Ulrik Sverdrup-Thygeson presenterte budsjettet. Viktigste inntekt er statstilskuddet, man regner med en økning på 3%. Monica Ramse informerte at det vil være økte bevilgninger for dåpsopplæringen. Hun etterspurte også at budsjettet kunne reflektere den økte satsningen på barne- og ungdomsarbeid som OKB etter seminaret legger opp til. Kunne man evt. avsette denne økningen i et fond som er øremerket barne- og ungdomsarbeid? Ulrik Sverdrup-Thygeson svarte at beløpet er såpass beskjedent og planene for barne- og ungdomsarbeid enda ikke er utkrystallisert, slik at man foreløpig ikke har avsatt økningen til noe bestemt. Elisabeth Golding mente det var viktig å øremerke disse midlene og Marianne Aga kommenterte at dette bør synliggjøres i budsjettet. P. Arnfinn Haram OP: Det at vi kan vise at vi har en bestemt plan for katekesen, bla. en dåpsopplæringsplan, vil styrke den katolske Kirkes anseelse i forhold til det offentlige, blant annet ved at man bruker samme terminologi.

Langtidsbudsjettet:

Veldig mange usikre faktorer. Man regner med at tilskuddet øker noe, dersom regjeringen lykkes med sitt dåpsopplæringsprogram. Elisabeth Golding kommenterte at man trenger å bevisstgjøre barna til å gi til Kirken allerede fra de er små.

12. Andre saker som er meldt til PRO - bortfalt

13. Eventuelt - bortfalt

14. Valg av PROs revisor, leder, nestleder og Arbeidsutvalg

Valg av revisor (Rosalia Bjerkedal):
Enstemmig gjenvalgt.
Leder:
Ewa Bivand, enstemmig valgt.
Nestleder:
Chris Nyborg, 29 stemmer, 1 blank.
Arbeidsutvalget:
Geistlige:
Fast: P. Arnfinn Haram OP
Vara: P. Le Hong Phuc
Andre medlemmer:
Faste: Marianne Aga, Sr. Anne-Bente Hadland OP, Thuan Cong Pham (NUK), Petter Bruce
1.Vara: Marlene Strand
2.Vara: Elisabeth Golding

Frode Eidem takket for seg. Biskopen takket de fremmøtte og ba om at man i fellesskap passer på at man går den riktige vei. Biskopen takket Frode Eidem for "sin kjempejobb i Pastoralrådet", og minnet om at rådet har hatt en blomstringstid under Frode Eidems lederskap. Biskopen overrakte 3 tidebønnebøker i gave til Frode Eidem.

15. Evaluering av møtet og almen debatt om PROs virksomhet

Harald Huse uttrykte ønske om at man legger inn aftenbønn som en fast post på programmet. Maria E. Fongen mente det var et veldig godt organisert møte, men oppfordret at man starter samlingene i kapellet med bønn om Den Hellige Ånd. Monica Ramse takket for et positivt møte, støttet Maria E. Fongen i sitt forslag, men la til at Messen bør settes til begynnelsen av møtet (lørdag). Marianne Aga uttrykte at det var bra at man hadde hatt to forskjellige gruppearbeid. P. Arne Kirsebom mente også at møtet var godt organisert og det at man har holdt seg klart til timeplanen har gjort det enkelt å delta. Ellers etterlyste man å få sakspapirer tilsendt noe tidligere før neste møte.

Ewa Bivand takket valgkomitéen for et glimrende gjennomført valg. Hun uttrykte håp om at vi alle møtes igjen i mars og takket for et godt møte.

Møtet ble hevet.

Petter Bruce (sign.)Peter BjerkeMarianne Aga (sign.)
protokollunderskriverreferentprotokollunderskriver

Neste PRO-møter blir 27-28. mars 2004, og 30-31. oktober 2004.

PRO-representanter (faste og vara-) bes holde av disse dagene.

av Webmaster publisert 13.11.2003, sist endret 13.11.2003 - 18:15