Arbeidsprogram 1999-2001

Arbeidsprogrammet ble vedtatt på PROs konstituerende møte på Mariaholm den 23.-24. oktober 1999. Temaene er presentert i prioritert rekkefølge og innledes med litt historisk bakgrunn.

Det vises for øvrig til referatet fra møtet for andre emner/idéer som ble tatt opp, og for diskusjonen rundt punktene.

Menighetshåndboken

Historisk bakgrunn:
Arbeidet med menighetshåndboken ble påstartet i siste PRO-periode og det foreligger manu-skript for store deler av den planlagte håndboken. Menighetshåndboken var definert i arbeidsprogrammet for perioden 1997-1999 og er blitt behandlet på PRO-møtet våren 1998 og høsten 1998.
Arbeidsprogram:
- PRO fullfører menighetshåndboken.
- Sørge for at ansettelsesforhold blir beskrevet
- Reklamere for bokens nødvendighet
- Evaluere og revidere etter ett år.

Økonomi - kirkebidrag

Historisk bakgrunn:
Økonomi har stått på dagsorden til PRO siden starten i 1990. Det ble særlig arbeidet med dette temaet i den første perioden (1990-1991) og den perioden som nå avsluttes. Menighe-tenes kirkeskatt til bispedømmet ble innført i 1990. Den var opprinnelig på kr 25 og er siden økt til kr 33 pr. medlem pr. år. Økonomien sto også på arbeidsprogrammet for siste periode og ble behandlet på PRO-møtet høsten 1998. Det stod en artikkel i Broen nr. 1/99 som anbefaler alle å gi 1% av brutto inntekt som kirkebidrag. Dette bør ha blitt fulgt opp lokalt i menighetsblad og på annen måte. Planen er å sende et personlig brev fra bis-kopen til alle katolikker tidlig i år 2000. Det er også meningen å analysere effekten av ak-sjo-nen.
Arbeidsprogram:
- PRO følger opp aksjonen om kirkebidrag med brev til alle katolikker.
- Analysere resultatet av aksjonen både for 1999 og 2000 og komme med tiltak.
- Informasjon om økonomiaksjonen og kirkebidragsordningen skal gjøres tilgjengelig på andre språk.

Barne- og ungdomsarbeid

Historisk bakgrunn:
PRO har arbeidet mer eller mindre aktivt med barne- og ungdomsarbeid inklusive katekese helt siden starten i 1990. Katekesegruppens arbeid og ungdomsarbeid ble behandlet på PRO-møtet våren 1999. Barne- og ungdomsarbeidet vil bli behandlet i et eget kapitel i menighetshåndboken. Det vises forøvrig til "Utkast til diskusjon i menighetene om barne- og ungdomsarbeidet".
Arbeidsprogram:
- Samordne og styrke barne- og ungdomsarbeidet i menighetene ved å sette i gang en diskusjon i den enkelte menighet og arrangere lokale/regionale seminarer med kateketer, representanter for menighetsråd og ungdommen i samarbeid med Kateketisk Senter (KS) og Norges Unge Katolikker (NUK).
- Ungdomsprest på heltid

Beredskapsplan ved overgrep

En rekke kristne kirkesamfunn/organisasjoner, bl.a. Norges Kristne Råd, har utarbeidet slike planer.

-Utarbeides


Temahelger

Historisk bakgrunn:
PRO har over en tiårsperiode arrangert temahelger på Mariaholm. Eksempler på slike helger er Informasjon (1990), Menighetsstrukturer (1990), Barn og unge - menighetens ansvar (1991), Menighetsrådet (1991), Katekese (1993), Innvandrere (1994), Mangfold og dialog (1995), Livets begynnelse og slutt (1999). Det har de siste årene av forskjellige grunner vært vanskelig å gjennomføre slike arrangementer.
Temaer som er tidligere foreslått men ennå ikke gjennomført, samt nye idéer som kom frem på møtet:
- Helg for ekteskapsforberedelse
- Ekteskapsforbedring
- Skilsmisse/gjengifte
- Preste- og ordenskall
- Økonomiske forhold menighetene / OKB
- Naturlig familieplanlegging
- Økumenikk
- Oppdatering for katolikker i den katolske tro/lære
- Sør / Nord med Caritas og NUK
- Liturgi
Det bør diskuteres tema (fra listen ovenfor eller andre), form (weekend, én dag), sted (regionalt, Mariaholm, andre steder) og hvor ofte temahelger bør arrangeres.
Arbeidsprogram:
- Gjennomføre en temahelg i året

Samarbeid

Historisk bakgrunn:
PRO har gjennom tidene hatt et variert samarbeid med forskjellige grupperinger innen OKB som NUK (tidligere UNKF), Caritas, Kommisjonen for Rettferdighet og Fred, finans-utvalg, Kateketisk Senter, tidsskrifter og forlag osv. PRO har deltatt på det nordiske møtet NordKat som holdes annenhvert år, i 1999 i Trond-heim. Forøvrig har det også vært en viss kontakt med de øvrige pastoral-rådene i Norge og Norden.
Arbeidsprogram:
- Styrke kontakten med andre katolske organisasjoner og grupperinger, spesielt:
- Innvandrergrupper
- Informasjonstjensten

Ansatte

Arbeidsprogram:
- PRO skal se på de ansattes arbeidsforhold.

Tillegg til arbeidsprogrammet

Dette er emner som ble rangert i "B"-kategorien på PRO-møtet, det vil si ting Arbeidsutvalget kan jobbe med hvis tiden strekker til.


Pros vedtekter/møteform

Historisk bakgrunn:
PRO møter i henhold til statuttene to ganger i året (lørdag-søndag på Mariaholm). Det har i siste periode vært luftet tanker om man bør gjøre noe med denne møteformen. Alternativer kan f.eks. være ett møte i året over tre dager, eventuelt med utvidelse av PRO-perioden til tre år, tre møter i løpet av en toårs periode, endagsmøter i Oslo. Slike endringer vil kunne medføre vedtektsendringer.
Forslag til tiltak:
- Evaluere PROs vedtekter, herunder møteform

Mulige spesialstillinger / tjenester i OKB

Historisk bakgrunn:
Innvandrerspørsmålet har vært behandlet i perioden 1993-1996 og ble avsluttet med en rap-port i 1996 som ligger til grunn for OKBs arbeid for våre nye landsmenn. I denne rapporten ble det forslått en stilling som Innvandrerkonsulent uten at den er blitt opprettet. Et annet område som har vært nevnt er Familiekontor.
Forslag til tiltak:
- PRO ønsker å være med i prosessen med å definere familiekontoret.

Sjelesorg for katolikker som bor langt fra menighetens sentrum

Historisk bakgrunn:
Tanken om sjelesorg for katolikker som bor langt fra menighetens sentrum har vært luftet flere ganger. Rent konkret ble det utarbeidet retningslin-jer for messesteder og kapell-distrikter i 1990 og PRO har også fulgt med på dannelsen av nye menigheter som Larvik og Askim. PROs årsrapport for 1996-1997 nevner denne saken som en av de saker det gjenstår arbeid med.
Forslag til tiltak:
- Kartlegge behov for nye kapelldistrikter.
av Webmaster publisert 27.11.1999, sist endret 27.11.1999 - 16:11