Retningslinjer for kirkelige assistenter i Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift

En kirkelig assistent er en person som er bemyndiget til å lede gudstjeneste uten prest, lede sakramentstilbedelse, dele ut den hellige kommunion og meddele sykekommunion.[1] Det er en frivillig tjeneste som er åpen for skikkede kvinner og menn. Utnevnelsen skjer for en 3-årsperiode og kan fornyes. Den som er utnevnt til kirkelig assistent, er samtidig utnevnt til ekstraordinær kommunionsutdeler i menigheten. 

Gudstjeneste uten prest kan avholdes på søndag og kirkelige høytidsdager, på steder der nærmeste feirede messe ligger utenfor rimelig nærhet. [2] Hvis pastorale hensyn tilsier det, kan biskopen gi tillatelse til slike gudstjenester også på hverdager. [3] Gudstjenesten skal følge ritualet som finnes i bønneboken eller messeboken, eller som er godkjent i bispedømmet (eller stiftet). [4]

Kirkelig assistent utnevnes til tjeneste i én bestemt menighet. Det er sognepresten som vurderer behovet for en kirkelig assistent i sin menighet, og det er han som har ansvar for å forberede kandidaten til tjenesten. Kandidaten skal i forberedelsestiden bli satt inn i rituale for gudstjeneste uten prest og de øvrige handlinger en kirkelig assistent er bemyndiget til å utføre. Han/hun har ellers de samme rettigheter og plikter som øvrige menighetsmedlemmer. [5] Sognepresten forespør biskopen om å utnevne den aktuelle kandidaten. På et egnet tidspunkt har biskopen en personlig samtale med denne.

Presentasjon av kandidaten, og senere innsettelsen, skjer under menighetens høymesse.  Innsettelsen foretas av sognepresten.

Til en gudstjeneste uten prest bør sognepresten forberede en preken eller tilsvarende, som den kirkelige assistenten kan holde.

I fravær av geistlige kan en kirkelig assistent også utstille det hellige sakramente efter oppdrag fra sognepresten. Den kirkelige assistenten kan ikke gi sakramental velsignelse. Efter oppdrag fra sognepresten kan den kirkelige assistenten også bringe den hellige kommunion til syke og andre som ikke kan motta den under den hellige messen.

Sognepresten kan også gi en kirkelig assistent i oppdrag å lede en gudstjeneste utenfor sognekirken, særlig i deler av sognet der det bor et visst antall katolikker som vanskelig kan nå kirken.

Under gudstjeneste uten prest bør den kirkelige assistenten bruke alba.

Disse retningslinjer trer i kraft den 1. mai 2013. Fra samme dato oppheves retningslinjene fra den 29. januar 1993.

Oslo, den 20. mars 2013

+Bernt I. Eidsvig Can.Reg.
Biskop av Oslo

Notar


[1] Kirkeretten om ekstraordinære kommunionsutdelere og sykekommunion, can. 910, 911. Om liturgiske tjenester, spesialoppdrag ved mangel på geistlige, can. 230, § 3. Om utstilling av sakramentet til tilbedelse, Eucharistiae Sacramentum, 1973, no. 91.

[2] Redemptionis Sacramentum, 2004, § 162

 

[3] Redemptionis Sacramentum, 2004, § 166

[4] Sacramentum Caritatis, 2007, § 75

[5] Kirkeretten om legfolkets rettigheter generelt, can. 204 ff.

av Webmaster publisert 17.04.1996, sist endret 07.07.2014 - 20:10