Retningslinjer for OKBs prester som tjenestegjør innen kategorialsjelesorgen

§1 Ved behov utnevner Biskopen i Oslo katolske bispedømme prester til en særskilt pastoral og sjelesørgerisk tjeneste (f.eks. på sykehusene, i fengslene, i de nasjonale grupper, for NUK e.l.) – den såkalte kategorialsjelesorgen. Sammen med den sjelesorg som finner sted i menighetene, skal kategorialsjelesorgen bidra til at Kirkens budskap og sakramentale omsorg når alle de troende i bispedømmet.

§2 Denne instruks er styrende for de prester som i tråd med §1 utnevnes av Biskopen til en særskilt pastoral tjeneste (heretter: prestene).

§3 Prestene lønnes av bispedømmet og besitter de samme plikter og rettigheter som andre prester i bispedømmet, dersom ikke annet fastsettes, jf. §4.

§4 Prestene har de fullmakter og tilsvarende oppdrag som følger av CIC kan. 566, men med de begrensninger og presiseringer som følger av en individuell stillingsbeskrivelse. Den skal:

  1. oppgi prestenes tittel og hvem prestene rapporterer til i sitt arbeide;
  2. uttrykkelig definere deres pastorale ansvar og ansvarsområde, enten ved å oppgi institusjoner/lokaliteter eller den nasjonale (herunder også sproglige) gruppe presten har ansvar for;
  3. fastsette innholdet i det pastorale og sakramentale arbeid;
  4. fastsette de økonomiske og praktiske rammer for prestene og deres arbeide;
  5. konkretisere forholdet mellom prestene og den lokale sognegeistlighet, især der hvor prestene ikke utnevnes som kapellaner i en/flere menighet(er).

§5 Prestene skal i sitt arbeide opprettholde regelmessig kontakt med den lokale sogneprest, som har det overordnede ansvar for sin menighet og alt det sakramentale og pastorale arbeid innen menigheten.

§6 Presten kan ikke døpe uten tillatelse fra sognepresten på dåpsstedet, og han trenger kirkelig vigselsfullmakt fra sognepresten på vigselsstedet for å kunne foreta ektevielser. For forvaltningen av øvrige sakramenter, gjelder kan. 566. De kirkelige og evt. sivile bestemmelser om registrering og videreformidling skal følges. Dette betyr at presten er ansvarlig for at gjennomført dåp og ektevigsel snarest meldes til sognepresten på stedet der handlingen har funnet sted, og denne er på sin side ansvarlig for registrering og videreformidling. Dersom vigselen skal ha borgerlig virkning, er vigselspresten personlig ansvarlig for at den av ham selv eller av sognepresten innen tre dager blir meldt videre til folkeregisteret.

§7 Etter hvert kalenderår er prestene pliktige å avgi skriftlig rapport (inkl. regnskap og budsjett) til sine overordnede, jf. §4.1).

Denne instruks erstatter Bestemmelser for stiftskapellanene for innvandrere, gitt av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. den 16. oktober 1989 – og gjelder fra dags dato.

Oslo, den 15. august 2011

signatur.gif
Bernt Eidsvig Can.Reg.
Biskop

av Mats Tande publisert 15.05.2012, sist endret 15.05.2012 - 23:48