Statutter for menighetsråd i Oslo katolske bispedømme

§1. Alle menigheter i bispedømmet skal ha et menighetsråd. Sognepresten er ansvarlig for (re-)etablering av rådet.

§2. I menighetsrådet «skal de troende, sammen med dem som i kraft av sine embeder har del i sjelesorgen i sognet, hjelpe til med å fremme det pastorale arbeid» ( CIC, kan. 536 §1; jfr. kanon. 511-514 og 528-529).

§3. Menighetsrådet har kun «rådgivende stemme» (CIC, kan. 536 §2).

§4. Menighetsrådet består av:

  • menighetens prester
  • 4 til 10 medlemmer valgt av menigheten
  • 1 til 3 medlemmer, men aldri mer enn 1/3 av menighetsrådets totale antall, utnevnt av sognepresten

§5. Det er sognepresten i samråd med menighetsrådet som fastsetter menighetsrådets størrelse, og fordelingen mellom valgte og utnevnte medlemmer. Endringer kan kun komme i forbindelse med et menighetsråds funksjonstids ende.

§6. Et menighetsråds funksjonstid er 2 år. De valgte medlemmene må velges for hele funksjonstiden, og de utnevnte medlemmene utnevnes for hele funksjonstiden.

§7. Alle menighetens medlemmer over 16 år som har mottatt fermingens sakrament kan stemme ved valg til menighetsrådet, bli valgt inn i menighetsrådet og bli utnevnt av sognepresten til menighetsrådet. Medlemmene må være registrert, eller villig til å la seg registrere, i bispedømmets medlemsregister Orgsys.

§8. Sognepresten er menighetsrådets formann. Menighetsrådets arbeid videreføres og organiseres av rådet selv, ved sognepresten eller gjennom en valgt menighetsrådsleder, ordstyrer eller sekretær.

§9. Sognepresten er pliktig til å informere biskopen skriftlig om endringer i menighetsrådets størrelse og sammensetning, valg og utnevnelser. Det samme skal også offentliggjøres i menigheten.

§10. Alle menighetsrådets medlemmer og alle menighetens medlemmer har rett til å fremme saker for menighetsrådet.

§11. Kun biskopen kan oppheve et menighetsråd innen funksjonstiden. Biskopen kan også forlenge rådets funksjon i en overgangsperiode.

§12. Menighetene kan utarbeide egne statutter for sine menighetsråd. Slike statutter må samsvare med bispedømmets statutter, og må godkjennes av biskopen før de trer i kraft.

Oslo, den 14. desember 2007.

+ Bernt Eidsvig Can.Reg.

 

Statuttenes §7 er endret ved biskoppelig dekret 13. ix. 2018.


Til Oslo katolske bispedømme

av Webmaster publisert 20.12.2007, sist endret 29.09.2018 - 17:01