Rosenkransen

Vennskap med Jesus og Maria


Brun rosenkrans

Hva er rosenkransen?

Rosenkransen er en hjelp til å be. Den kan ha ulike utforminger og være helt enkel eller forseggjort, av billig eller dyrt materiale. Den består av et kors og en krans av perler. Kransen er delt i fem ledd. Leddene har ti perler, og mellom leddene er det én stor perle.

Ved korset ber vi trosbekjennelsen, på de store perlene Fader vår og på de små, Hill deg, Maria.

Mens vi ber bønnene tenker vi på Jesus og Maria - på ting som hendte dem. Disse hendelsene kaller vi mysterier, og vi ber ti Hill deg, Maria for hvert mysterium.

Rosenkransbønnen hjelper oss til å bli bedre kjent med Jesus og Maria. Når vi ber bønnene og tenker på mysteriene, er vi sammen med dem. Da spiller det ingen rolle hvor vi er: i kirken eller hjemme, på bussen eller på tur. Uansett hvor vi er, kan vi ha rosenkransen i hånden eller i lommen. Hver gang vi ber den, vokser vennskapet vårt med Jesus og Maria.

Under finner du en oversikt over de 20 mysteriene. Etter mysteriene kommer de forskjellige bønnene man ber når man ber rosenkransen.

Gledens mysterier

(bes gjerne på mandager og lørdager)

 1. Engelen Gabriels budskap til Maria (Luk 1,28-38)
 2. Marias besøk hos Elisabeth (Luk 1,39-56)
 3. Jesu Kristi fødsel (Luk 2,1-21)
 4. Jesus blir båret frem i tempelet (Luk 2,22-38)
 5. Jesus blir gjenfunnet i tempelet (Luk 2,41-52)

Smertens mysterier

(bes gjerne på tirsdager og fredager)

 1. Jesu dødsangst i Getsemane (Luk 22,39-44)
 2. Jesus blir hudstrøket (Joh 19,1)
 3. Jesus blir tornekronet (Joh 19,2-3)
 4. Jesus bærer sitt kors (Joh 19,17-24)
 5. Jesus blir korsfestet og dør (Joh 19,25-37)

Lysets mysterier

(bes gjerne på torsdager)

 1. Jesus døpes i Jordan (Matt 3, 13-17)
 2. Jesus fremstår under bryllupet i Kana (Joh 2, 1-11)
 3. Jesus forkynner Guds rike og kaller til omvendelse (Mark 1, 14-15)
 4. Jesus forklares på berget (Luk 9, 28-36)
 5. Jesu innstifter nattverden (Matt 26, 26-29)

Herlighetens mysterier

(bes gjerne på onsdager og søndager)

 1. Jesu oppstandelse fra de døde (Joh 20,1-10)
 2. Jesu himmelferd (Apg 1,6-11)
 3. Den hellige ånds komme (Apg 2,1-12)
 4. Marias opptagelse i himmelen (Åp 11,19-12,1)
 5. Marias kroning i himmelen (Åp 12,1)

Trosbekjennelsen

Bes ved korset

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den Hellige Ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, og skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den Hellige Ånd, den hellige katolske kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.

Amen.

Fader vår

Bes ved de store perlene

Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen.

Hill deg, Maria

Bes ved de små perlene

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime.

Amen.

Lovprisningsbønn

Bes etter hvert ledd av rosenkransen

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet.

Amen.

Salve Regina

Bes som avslutning

Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor. Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset! Til deg roper vi, Evas landflyktige barn. Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal. Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss. Og når vår utlendighets tid er forbi, vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt. Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.

Amen.


Hefter og bøker om rosenkransen (og også rosenkranser) kan bestilles fra St Olav bokhandel i Oslo.

av Webmaster publisert 23.05.2003, sist endret 23.05.2022 - 07:29