188 salige japanske martyrer (d. 1603-1639)

Minnedag: 6. oktober

Den salige Peter Kibe Kasui, statue
Den salige Peter Kibe Kasui og hans 187 ledsagere

Kristendommen kom til Japan i 1549 da den hellige jesuittmisjonæren Frans Xavier (1506-52) gikk i land på øya Kyushu. For historien om kristendommen i Japan fra 1549 til 1597, se den hellige Paul Miki og hans 25 ledsagere (d. 1597). Denne gruppen besto av 3 japanske jesuittiske legbrødre, 3 spanske fransiskanerprester, 3 fransiskanske legbrødre (1 spansk, 1 meksikansk, 1 indisk) og 17 japanske fransiskanertertiarer. Se også de 205 salige martyrene fra Japan (den salige Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere) (d. 1617-32). Denne gruppen besto av 153 japanske, 7 koreanske, 27 spanske, 8 portugisiske, 6 italienske, 2 meksikanske og 2 nederlandske martyrer. Av de 205 var 34 jesuitter, 59 dominikanere av første- og tredjeordenen, og 58 var medlemmer av Rosenkransbrorskapet.

På martyrhøyden i Nagasaki døde også mellom 24. og 29. september 1637 den hellige Laurentius Ruiz (Lorenzo) og hans femten ledsagere. De ble helligkåret den 18. oktober 1987. I tillegg til Lorenzo Ruiz, Filippinenes første helligkårede helgen, besto denne gruppen av ni dominikanerpatre (fire spanske, tre japanske, en italiensk og en fransk), tre japanske legdominikanere, en japansk augustinertertiar og to japanske legmenn. To augustiner-rekollekter (Ordo Augustinianorum Recollectorum – OAR), den salige legbroren Martin Lumbreras (1598-1632) og den salige pateren Melkior Sánchez (1599-1632), led martyrdøden i Nagasaki i Japan 11. desember 1632. De ble saligkåret den 23. april 1989. Med den nye gruppen fra 2008 er det nå i alt 42 helligkårede og 395 saligkårede martyrer fra Japan.

Den nye troen spredte seg raskt i Japan. I 1568 var de blitt 30.000 konvertitter, og i 1600 var dette antallet allerede tidoblet til 300.000, men samtidig hadde det brutt ut forfølgelser. Etter henrettelsen av de 26 martyrene i Nagasaki i 1597 ble de resterende misjonærene satt på et skip og fraktet ut av riket, bortsett fra 28 prester som ble igjen i skjul. Det ble ikke gjennomført ytterligere fiendtlige aksjoner etter henrettelsene. Militærdiktatoren Toyotomi Hideyoshi (1536-98), bedre kjent som Taikosama, hadde blitt enehersker i Japan etter Oda Nobuhaga, var skeptisk til kristendommen, men han døde i 1598 og misjonsarbeidet fortsatte uhindret. Jesuittene vendte tilbake like etter, og selv om de bare var hundre, omvendte de 40.000 i 1599 og 30.000 i 1600 og bygde femti kirker. Fransiskanerne ble heller ikke avskrekket av det første kollektive martyriet, og gjenopptok arbeidet i landet i 1598. De kristne levde nå i fred og årene mellom 1598 og 1612 var år med stor vekst for Kirken, og det i en slik grad at de har blitt kalt «den gylne tid» for kristendommen i det gamle Japan.

Mellom 1597 og 1614 var det isolerte tilfeller av martyrium, i alt rundt sytti. Regjeringstiden til shogunen Tokugawa Iyeyasu, som i kristne annaler er bedre kjent som Daifu Sama, og hans etterfølgere, sønnen Hidetada og sønnesønnen Iyemitsu, ble mer katastrofal. I 1612 begynte noen få provinsguvernører å treffe tiltak mot de kristne, men i 1614 ble forfølgelsene mye mer omfattende da Iyeyasu utstedte et dekret som foreskrev forvisning av alle misjonærer, ødeleggelse eller stengning av alle kirker, konfiskering av kirkelig eiendom og forbud mot den kristne tro. Denne forfølgelsen skulle vare et halvt århundre med noen korte intervaller med fred. I årene etter 1614 var det henholdsvis 55, 25, 35, 62, 88, 15 og 20 martyrier.

Etter dekretet i 1614 reiste mange av jesuittmisjonærene til Manila på Filippinene eller Macao i Kina, men rundt tyve tok en stor personlig risiko ved å bli igjen for å gjøre tjeneste for de japanske kristne. Det ble sagt at de jesuittiske misjonærene opptrådte med stor takt, og at de kunne ha klart å konvertere flertallet av japanere hvis det ikke hadde vært for rivaliseringen fra misjonærene fra andre ordner. Disse var kastiljanske misjonærer, og derfor oppsto det frykt for at Spania skulle spre sine erobringer fra Filippinene til Japan. I tillegg var det visse fransiskanere og dominikanere som hadde mer nidkjærhet enn klokskap, og dette førte til forfølgelser.

Året 1622 var spesielt ille, og i det japanske martyrologiet står det oppført 128 martyrer med navn, dåpsnavn og stedet for henrettelsen. De fire ordenene dominikanere, fransiskanere, augustinere og jesuitter hadde også tidligere hatt sine martyrer, men den 10. september 1622 – den store martyriumsdagen – ble seksten ordensfolk (åtte jesuitter, fem dominikanere og tre fransiskanere) og seks legfolk brent til døde etter å ha sett tretti av de troende bli halshogd. Fra desember 1622 til slutten av september 1624 var det 285 martyrer.

Etter 1627 ble de kristnes martyrier mer og mer grusomme, det året døde 123, og i årene som fulgte henholdsvis 65, 79 og 198. Fortsatte ubønnhørlig så lenge det fantes misjonærer, og i disse årene døde mange, blant dem rundt førti jesuitter. De siste vi hører om, er fem jesuitter og tre legfolk som ble torturert til døde fra 25 til 31. mars 1643. Tusenvis av japanske kristne, fra spedbarn til oldinger, døde for sin tros skyld etter fryktelig mishandling. Forfølgernes vrede ble rettet mot alle prester, legbrødre, kateketer, tertiarer og medlemmer av Rosenkransbrorskapet, og de gjorde fryktelige forsøk på å utslette alle spor etter den forhatte religionen i landet.

Det er tre massakre som kalles «De store martyriene» i den tidlige japanske kristne perioden, nemlig Det store martyriet i Kyoto den 6. oktober 1619, Det store martyriet i Nagasaki den 10. september 1622 og Det store martyriet i Edo (Tokyo) den 4. desember 1623. I alle disse massakrene ble martyrene brent levende. De 52 martyrene fra Det store martyriet i Nagasaki ble saligkåret i 1867. I Det store martyriet i Edo ble femti martyrer drept, 47 legfolk samt de tre salige prestene Frans Gálvez OFMObs, Hieronymus de Angelis SJ og Simon Yempo SJ. Prestene ble saligkåret i 1867, men de 47 legfolkene ble ikke saligkåret, siden det foreligger utilstrekkelig informasjon om dem – mange av dem kjenner man ikke en gang navnet på. En av dem, den salige samuraien Johannes Hara Mondo (nr. 82) er blant de nye salige i 2008.

Blant de nye salige i 2008 er også de 52 martyrene som ble brent levende under Det store martyriet i Kyoto. De ble drept etter ordre fra shogun Hidetada, på østsiden av elven Kamo mellom Rokujo og Shichijo (foran dagens Store Buddha). Blant martyrene var tolv små barn. En engelskmann var til stede den dagen, og han forteller hvordan han så «55 personer i alle aldre og av begge kjønn brent levende på den tørre bredden av elven Kamo, og blant dem små barn på fem eller seks år i armene på sine mødre, som skrek ut: 'Jesus, ta imot deres sjeler!'» Her er beskrivelsen av ett av martyriene:

«Ildprøven ble bevitnet av 150.000 i henhold til noen forfattere, eller 30.000 i henhold til andre og etter all synlighet mer troverdige kronikører. Da bålene ble tent, sa martyrene sayonara (farvel) til tilskuerne, som da begynte å intonere Magnificat, fulgt av salmene Laudate pueri Dominum og Laudate Dominum omnes gentes, mens de japanske dommerne satt på en side 'i tilgjort majestet og alvor, som i sine favorittpositurer'. Siden det hadde regnet kraftig kvelden før, var bålene våte og veden brant langsomt; men så lenge martyriet varte, forstsatte tilskuerne å synge hymner og lovsanger. Da døden fikk en slutt på ofrenes lidelser, intonerte mengden Te Deum.»1

Blant martyrene er den heroiske familien til Johannes Hashimoto Tahyōe, hans hustru Tekla og deres fem barn, Katarina (13), Thomas (12), Frans (8), Peter (6) og Louise (3). Johannes' far var den første lege kristne i Kyoto, så Johannes var fortrolig med troen fra tidlig av. Tekla var også fra Kyoto og en kristen fra barndommen. Under henrettelsen tok flammene tauet som Katarina var festet til et separat kors med, like ved korset hvor moren og de tre yngste barna var bundet sammen, så hun kom seg løs og løp bort til moren og sa: «Mor, jeg kan ikke se!» Moren svarte: «Be til Jesus og Maria». De siste tilskuerne så av moren, var at hun tørket tårene til den treårige datteren som var i hennes armer. Etter at flammene og røyken døde ut, så man fortsatt moren holde sitt yngste barn fast i armene, begge døde. Bildet av dem som ofret sine liv sammen med sine barns, ble et symbol for den japanske Kirkens martyrium. Foran Kamogawa Store Buddha i Kyoto står det en minnestein med ordene «Stedet for Det store kristne martyriet».

Listen over de japanske martyrene vi kjenner med navn, dåpsnavn og henrettelsessted, har 1648 navn. Hvis vi legger til de gruppene vi hører om fra misjonærene, eller senere fra hollandske reisende mellom 1649 og 1660, kommer totalantallet opp i 3.125, og dette inkluderer ikke kristne som ble forvist, som fikk sin eiendom konfiskert eller som døde i fattigdom. Hvis man ikke teller med medlemmer av tredjeordener og kongregasjoner, hadde jesuittene i henhold til sitt martyrologium 55 martyrer, fransiskanerne 36, dominikanerne 38 og augustinerne 20.

Etter de store forfølgelsene kunne misjonærene først vende tilbake til Japan rundt 1860, og en kirke i Nagasaki ble åpnet av franske misjonærer fra det parisiske misjonsselskap, Missions Etrangères de Paris (Societas Parisiensis Missionum ad Exteras Gentes – MEP). Til deres forbløffelse ble de en dag i 1865 oppsøkt av en japansk mann som var kristen og stilte prestene tre spørsmål: om de æret Maria, Guds Mor, om de var ugifte og om de fulgte paven i Roma. Da svarene viste seg tilfredsstillende, kunne en hel menighet av 20.000 «skjulte kristne» i Kiushu med stor glede begynne å praktisere sin tro åpent. De hadde ikke turt å ha noe nedskrevet, så troen ble overgitt muntlig fra generasjon til generasjon. De hadde holdt troen levende i de 220 årene uten prester (1640-1860). Dessverre hadde en del hedensk praksis sneket seg inn i disse årene, så i 1865 var det ikke alle disse kristne som aksepterte prestene. Noen beholdt sin hybridreligion, en blanding mellom katolisisme og buddhisme. Fortsatt er det rundt femti familier i området som har beholdt sine skikker og er kjent som krypto-kristne. Det finnes flere på øya Goto, et stykke unna. Den kirken hvor de «skjulte kristne» i Nagasaki først kom frem, er i dag en kopi, siden originalen ble ødelagt av den amerikanske atombomben i 1945. De kristne fikk ikke religionsfrihet etter japansk lov før i 1873.

I 1889 ble det proklamert fullstendig religionsfrihet i Japan, og den 15. juni 1891 ble bispedømmet Nagasaki kanonisk opprettet. I 1927 ønsket det velkommen biskop Hayasaka, som pave Pius XI (1922-39) personlig hadde konsekrert som den første japanske biskopen. I 1929 bodde 63.698 av de 94.096 japanske katolikkene i Nagasaki.

Da pave Johannes Paul II besøkte Japan i 1981, ble det stadig snakket om de japanske martyrene, og paven oppmuntret landets biskoper til å foreslå flere kandidater for saligkåring. Den japanske bispekonferansen benyttet anledningen til å starte en undersøkelse av sakene til de martyrene som ble henrettet etter 1603, en periode med alvorlig forfølgelse og tortur av kristne. Med tillatelse fra Den hellige stol begynte i 1984 prosessen for å få saligkåret Peter Kibe Kasai og 187 andre martyrer. Vatikanet ga sitt nihil obstat («intet hindrer») (nihil obstat ad introductionem Causae ex parte Sanctae Sedis) den 2. september 1994.

Den 1. juni 2007 undertegnet pave Benedikt XVI dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente deres død som et martyrium in odium fidei – «av hat til troen», og de fikk dermed tittelen Venerabilis, «Ærverdige». De ble saligkåret den 24. november 2008 på det leide baseballstadionet «Big N» i Nagasaki i Japan, den første saligkåringsseremonien på japansk jord. Mer enn 30.000 troende var ventet til seremonien. Som vanlig under dette pontifikatet ble seremonien ikke ledet av paven selv, men av hans personlige utsending, i dette tilfelle kardinal José Saraiva Martins CMF, prefekt emeritus for Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet (1998-2008), som den 9. juli 2008 overlot vervet som prefekt til erkebiskop Angelo Amato SDB.

Den nye store gruppen på 188 martyrer som ble saligkåret i 2008, består utelukkende av japanere, drept mellom 1603 og 1639 over hele Japan, i Tohoku, Kanto, Kansai, Chūgoku og Kyushu. Tre var jesuittprester og en jesuittlegbror, mens en var augustinereremittprest. De aller fleste av martyrene var legfolk, ettersom de fleste prestene var fordrevet. 102 var voksne legmenn, hvorav 51 gifte. Av legmennene var tre kateketer, to medlemmer av Rosenkransbrorskapet og ett medlem av legfransiskanerne. 48 var voksne legkvinner, hvorav 38 gifte og tre enker. 33 var barn mellom ett og femten år, hvorav atten gutter og femten jenter. Blant martyrene er 28 ektepar hvor både mann og hustru led martyrdøden, flere av dem sammen med sine barn. Den 19. oktober 2008 ble det andre ekteparet historien saligkåret, de salige Ludvig Martin og Celia Guérin Martin (foreldrene til den hellige Teresa av Lisieux), men bare en måned senere ble altså 28 nye ektepar saligkåret, mange av dem foreldre til andre martyrer.

Det er ikke oppgitt noen dato for deres feiring, så vi har valgt 6. oktober, datoen for Det store martyriet i Kyoto den 6. oktober 1619. Nagasaki, byen hvor saligkåringen fant sted, er samme by hvor to tredjedeler av alle katolikker i Japan ble drept på en enkelt dag i august 1945 da amerikanerne slapp den andre atombomben over byen.

En liste over de 188 martyrene i gruppen «den salige Peter Kibe Kasui og 187 ledsagere, martyrer av Japan», drept mellom 1603 og 1639:

[Systemet for translitterasjonen av de japanske martyrenes navn til det latinske alfabetet er det såkalte Modifiserte Hepburn-systemet (Hebon-shiki) brukt av Juan Ruiz-de-Medina i hans autoritative El Martirologio del Japón (Roma: Institutum Historicum S.I., 1999)]

Drept den 8. desember 1603 i Kumamoto (1 stk):
1. Den salige Johannes Minami Gorōzaemon, gift legmann fra bispedømmet Funai (gift med Magdalena Minami, nr 5); født ca 1568 i Yamato, Kagoshima

Drept den 9. desember 1603 i Yatsushiro, Kumamoto (5 stk):

2. Den salige Simon Takeda Gohyōe, gift legmann fra bispedømmet Funai; født ca 1568 i Kyōto (Miyako)

3. Den salige Johanna Takeda, gift legkvinne fra bispedømmet Funai (mor til Simon Takeda Gohyōe, nr 2); født ca 1548 i Ise, Mie

4. Den salige Agnes Takeda, gift legkvinne fra bispedømmet Funai (gift med Simon Takeda Gohyōe, nr 2); født ca 1563 i Ise, Mie

5. Den salige Magdalena Minami, gift legkvinne fra bispedømmet Funai (gift med Johannes Minami Gorōzaemon, nr 1); født ca 1560 i Setsu-no-Kuni, Ōsaka

6. Den salige Ludvig Minami, legmann (barn) fra bispedømmet Funai (adoptivsønn av Johannes Minami Gorōzaemon, nr 1, og Magdalena Minami, nr 5); født ca 1596 i Yamashiro, Kyōto

Drept den 16. august 1605 i Hagi, Yamaguchi (1 stk):

7. Den salige Melkior Kumagai Motonao, gift legmann og samurai fra bispedømmet Funai; født ca 1554 i Miiri, Aki, Kōchi

Drept den 19. august 1605 i Yamaguchi (1 stk):

8. Den salige Damian, en blind legmann fra bispedømmet Funai, kateket; født ca 1560 i Sakai

Drept den 26. august 1606 i Yatsushiro, Kumamoto (1 stk):

9. Den salige Joakim Watanabe Jirōzaemon, gift legmann fra bispedømmet Funai; født ca 1551 i Yatsushiro, Kumamoto

Drept den 17. november 1608 i Sendai, Kagoshima (1 stk):

10. Den salige Leo Saisho Shichiemon, legmann og samurai fra bispedømmet Funai, medlem av Rosenkransbrorskapet; født ca 1569 i Jōnai, Miyakonojō, Miyazaki

Drept den 11. januar 1609 i Yatsushiro, Kumamoto (4 stk):

11. Den salige Johannes Hattori Jingorō, gift legmann fra bispedømmet Funai; født ca 1570 i Muro, Nara

12. Den salige Mikael Mitsuishi Hikoemon, legmann fra bispedømmet Funai; født ca 1559 i Yatsushiro, Kumamoto

13. Den salige Thomas Mitsuishi, legmann (barn) fra bispedømmet Funai (sønn av Mikael Mitsuishi Hikoemon, nr 12); født ca 1597 i Yatsushiro, Kumamoto

14. Den salige Peter Hattori, legmann (barn) fra bispedømmet Funai (sønn av Johannes Hattori Jingorō, nr 11); født ca 1604 i Yatsushiro, Kumamoto

Drept den 14. november 1609 i Ikitsuki, Nagasaki (3 stk):

15. Den salige Kasper Nishi Genka, gift legmann fra bispedømmet Funai, kateket (gift med Ursula Nishi, nr 16); født ca 1555 i Ikitsuki, Nagasaki

16. Den salige Ursula Nishi, gift legkvinne fra bispedømmet Funai (gift med Kasper Nishi Genka, nr 15); født ca 1555 i Ikitsuki, Nagasaki

17. Den salige Johannes Nishi Mataishi, ung legmann fra bispedømmet Funai (sønn av Kasper Nishi Genka og Ursula Nishi, nr 15 og 16); født ca 1585 i Ikitsuki, Nagasaki

Drept den 7. oktober 1613 i Arima, Hyōgo (8 adelige kristne brent levende):

Martyriet i Arima den 7. oktober 1613, glassmaleri i kirken i Shimabara

18. Den salige Hadrian Takahashi Mondo, gift legmann fra bispedømmet Funai (gift med Johanna Takahashi, nr 19); født på et ukjent tidspunkt i Arima, Hyōgo

19. Den salige Johanna Takahashi, gift legkvinne fra bispedømmet Funai (gift med Hadrian Takahashi Mondo, nr 18); født på et ukjent tidspunkt i Arima, Hyōgo

20. Den salige Leo Hayashida Sukeemon, gift legmann fra bispedømmet Funai (gift med Marta Hayashida, nr 21); født på et ukjent tidspunkt i Arima, Hyōgo

21. Den salige Marta Hayashida, gift legkvinne fra bispedømmet Funai (gift med Leo Hayashida Sukeemon, nr 20); født på et ukjent tidspunkt i Arima, Hyōgo

22. Den salige Magdalena Hayashida, ung legkvinne fra bispedømmet Funai (datter av Leo Hayashida Sukeemon og Marta Hayashida, nr 20 og 21); født ca 1593 i Arima, Hyōgo

23. Den salige Diego Hayashida (lat: Didacus), legmann (barn) fra bispedømmet Funai (sønn av Leo Hayashida Sukeemon og Marta Hayashida, nr 20 og 21); født ca 1601 i Arima, Hyōgo

24. Den salige Leo Takedomi Kan'emon, gift legmann fra bispedømmet Funai; født på et ukjent tidspunkt i Arima, Hyōgo

25. Den salige Paulus Takedomi Dan'emon, legmann fra bispedømmet Funai (sønn av Leo Takedomi Kan'emon, nr 24) født på et ukjent tidspunkt i Arima, Hyōgo

Drept den 5. juni 1614 i Shiki, Amakusa, Nagasaki (1 stk):

26. Den salige Adam Arakawa, gift legmann fra bispedømmet Funai, kateket; født ca 1551 i Arima, Hyōgo

Martyrene av Kyoto: 52 kristne brent levende den 6. oktober 1619 i Kyōto (Miyako):

Monumentet over Det store martyriet i Kyoto den 6. oktober 1619

27. Den salige Johannes Hashimoto Tahyōe, gift legmann fra bispedømmet Funai (gift med Tekla Hashimoto, nr 28); født på et ukjent tidspunkt i Kyōto (Miyako)

28. Den salige Tekla Hashimoto, gift legkvinne fra bispedømmet Funai (Johannes Hashimoto Tahyōe, gift med nr 27); født på et ukjent tidspunkt i Kyōto (Miyako)

29. Den salige Katarina Hashimoto, legkvinne (barn, 13 år) fra bispedømmet Funai (datter av Johannes Hashimoto Tahyōe og Katarina Hashimoto, nr 27 og 28); født ca 1606 i Kyōto (Miyako)

30. Den salige Thomas Hashimoto, legmann (barn, 12 år) fra bispedømmet Funai (sønn av Johannes Hashimoto Tahyōe og Katarina Hashimoto, nr 27 og 28); født ca 1607 i Kyōto (Miyako)

Den salige Tekla Hashimoto og tre av hennes barn, fra Det store martyriet i Kyoto den 6. oktober 1619

31. Den salige Frans Hashimoto, legmann (barn, 8 år) fra bispedømmet Funai (sønn av Johannes Hashimoto Tahyōe og Katarina Hashimoto, nr 27 og 28); født ca 1611 i Kyōto (Miyako)

32. Den salige Peter Hashimoto, legmann (barn, 6 år) fra bispedømmet Funai (sønn av Johannes Hashimoto Tahyōe og Katarina Hashimoto, nr 27 og 28); født ca 1613 i Kyōto (Miyako)

33. Den salige Louise Hashimoto, legkvinne (barn, 3 år) fra bispedømmet Funai (datter av Johannes Hashimoto Tahyōe og Katarina Hashimoto, nr 27 og 28); født ca 1616 i Kyōto (Miyako)

34. Den salige Thomas Kian, legmann fra bispedømmet Funai; født på et ukjent tidspunkt i Bungo (nå del av Ōita)

35. Den salige Thomas Ikegami, legmann fra bispedømmet Funai; født på et ukjent tidspunkt i regionen Hokuriku

36. Den salige Linus Rihyōe, gift legmann fra bispedømmet Funai (gift med Maria, nr 37); født på et ukjent tidspunkt i regionen Chūgoku

37. Den salige Maria, gift legkvinne fra bispedømmet Funai (gift med Linus Rihyōe, nr 36); født på et ukjent tidspunkt i Setsu-no-Kuni, Ōsaka

38. Den salige Kosmas, gift legmann fra bispedømmet Funai (far til Frans Shizaburo, nr 76); født på et ukjent tidspunkt i Kyōto (Miyako)

39. Den salige Antonius Dōmi, legmann fra bispedømmet Funai; født på et ukjent tidspunkt i Yamato (nå del av Nara)

40. Den salige Joakim Ogawa, legmann fra bispedømmet Funai; født på et ukjent tidspunkt i Mino (nå del av Gifu)

41. Den salige Johannes Kyūsaku, gift legmann fra bispedømmet Funai (gift med Magdalena, nr 42); født på et ukjent tidspunkt i Kyōto (Miyako)

42. Den salige Magdalena, gift legkvinne fra bispedømmet Funai (gift med Johannes Kyūsaku, nr 41); født på et ukjent tidspunkt i Kyōto (Miyako)

43. Den salige Regina, legkvinne (barn) fra bispedømmet Funai (datter av Johannes Kyūsaku og Magdalena, nr 41 og 42); født ca 1617 i Kyōto (Miyako)

44. Den salige Thomas Koshima Shinshirō, gift legmann fra bispedømmet Funai (gift med Maria, nr 45); født på et ukjent tidspunkt i Yamashiro, Kyōto

45. Den salige Maria, gift legkvinne fra bispedømmet Funai (gift med Thomas Koshima Shinshirō, nr 44); født på et ukjent tidspunkt i Yamashiro, Kyōto

46. Den salige Gabriel, legmann fra bispedømmet Funai; født ca 1549 i Owari (nå del av Aichi)

47. Den salige Maria, gift legkvinne fra bispedømmet Funai; født på et ukjent tidspunkt i Yamashiro, Kyōto

48. Den salige Monika, legkvinne (barn) fra bispedømmet Funai (datter av Maria, nr 47); født ca 1615 i Yamashiro, Kyōto

49. Den salige Marta, gift legkvinne fra bispedømmet Funai; født på et ukjent tidspunkt i Kawachi (nå del av Ōsaka)

50. Den salige Benedikt, legmann (barn) fra bispedømmet Funai (sønn av Marta, nr 49); født ca 1617 i Kawachi (nå del av Ōsaka)

51. Den salige Maria, gift legkvinne fra bispedømmet Funai; født på et ukjent tidspunkt i Tanba, Kyōto

52. Den salige Sixtus, legmann (barn) fra bispedømmet Funai (sønn av Maria, nr 51); født ca 1616 i Tanba, Kyōto

53. Den salige Monika, gift legkvinne fra bispedømmet Funai; født på et ukjent tidspunkt i Mino (nå del av Gifu)

54. Den salige Thomas Tōemon, gift legmann fra bispedømmet Funai (gift med Lucia, nr 55); født på et ukjent tidspunkt i Owari (nå del av Aichi)

55. Den salige Lucia, gift legkvinne fra bispedømmet Funai (gift med Thomas Tōemon, nr 54); født på et ukjent tidspunkt i Owari (nå del av Aichi)

56. Den salige Rufina, legkvinne fra bispedømmet Funai, enke; født på et ukjent tidspunkt i Owari (nå del av Aichi)

57. Den salige Marta, legkvinne (barn) fra bispedømmet Funai (datter av Rufina, nr 56); født ca 1612 i Owari (nå del av Aichi)

58. Den salige Monika, gift legkvinne fra bispedømmet Funai; født på et ukjent tidspunkt i Ōmi (nå del av Shiga)

59. Den salige Emmanuel Kosaburō, legmann fra bispedømmet Funai, født på et ukjent tidspunkt i Tanba, Kyōto

60. Den salige Anna Kajiya, legkvinne fra bispedømmet Funai, enke; født på et ukjent tidspunkt i Tanba, Kyōto

61. Den salige Thomas Kajiya Yoemon, legmann (barn) fra bispedømmet Funai (sønn av Anna Kajiya, nr 60); født på et ukjent tidspunkt i Tanba, Kyōto

62. Den salige Agathe, legkvinne fra bispedømmet Funai; født på et ukjent tidspunkt i Ōmi (nå del av Shiga)

63. Den salige Maria Chūjō, gift legkvinne fra bispedømmet Funai; født på et ukjent tidspunkt i Bungo (nå del av Ōita)

64. Den salige Hieronymus Sōroku, gift legmann fra bispedømmet Funai (gift med Lucia, nr 65); født på et ukjent tidspunkt i Aki (nå del av Hiroshima)

65. Den salige Lucia, gift legkvinne fra bispedømmet Funai (gift med Hieronymus Sōroku, nr 64); født på et ukjent tidspunkt i Aki (nå del av Hiroshima)

66. Den salige Johannes Sakurai, gift legmann fra bispedømmet Funai; født på et ukjent tidspunkt i Bungo (nå del av Ōita)

67. Den salige Ursula Sakurai, gift legkvinne fra bispedømmet Funai (svigerdatter av Johannes Sakurai, nr 66); født på et ukjent tidspunkt i Bungo (nå del av Ōita)

68. Den salige Mancius Kyūjirō, legmann fra bispedømmet Funai; født på et ukjent tidspunkt i Kyōto (Miyako)

69. Den salige Ludvig Matagorō, legmann fra bispedømmet Funai; født på et ukjent tidspunkt i Kyōto (Miyako)

70. Den salige Leo Kyūsuke, gift legmann fra bispedømmet Funai (gift med Marta, nr 71); født på et ukjent tidspunkt i Owari (nå del av Aichi)

71. Den salige Marta, gift legkvinne fra bispedømmet Funai (gift med Leo Kyūsuke, nr 70); født på et ukjent tidspunkt i Owari (nå del av Aichi)

72. Den salige Mencia, legkvinne fra bispedømmet Funai, enke; født på et ukjent tidspunkt i Ōmi (nå del av Shiga)

73. Den salige Lucia, legkvinne (barn) fra bispedømmet Funai (datter av nr 72); født på et ukjent tidspunkt i Ōmi (nå del av Shiga)

74. Den salige Magdalena, legkvinne fra bispedømmet Funai; født ca 1616 i Owari (nå del av Aichi)

75. Den salige Diego Tsūzu (lat: Didacus), legmann fra bispedømmet Funai; født på et ukjent tidspunkt i Kyōto (Miyako)

76. Den salige Frans Shizaburo, legmann fra bispedømmet Funai (sønn av Kosmas, nr 38); født på et ukjent tidspunkt i Kyōto (Miyako)

77. Den salige Frans, legmann fra bispedømmet Funai; født på et ukjent tidspunkt i Kyōto (Miyako)

78. Den salige Maria, legkvinne fra bispedømmet Funai; født på et ukjent tidspunkt i Tanba, Kyōto

Drept den 14. oktober 1619 i Kokura, Fukuoka (1 stk):

79. Den salige Diego Kagayama Haito (lat: Didacus), gift legmann fra bispedømmet Funai, medlem av Rosenkransbrorskapet; født ca 1565 i Takatsuki, Ōsaka

Drept den 15. oktober 1619 i Hiji, Ōita (2 stk):

80. Den salige Baltasar Kagayma Hanzaemon, gift legmann fra bispedømmet Funai; født ca 1572 i Takatsuki, Ōsaka

81. Den salige Jakob, legmann (barn) fra bispedømmet Funai (sønn av Baltasar Kagayma Hanzaemon, nr 80); født ca 1615 i Hiji, Ōita

Drept den 4. desember1623 i Tokyo (Edo) (1 stk):

82. Den salige Johannes Hara Mondo, legmann og samurai fra bispedømmet Funai, medlem av legfransiskanerne; født på et ukjent tidspunkt i Usui, Chiba, drept i Det store martyriet i Edo.

Drept den 16. februar 1624 i Hiroshima (1 stk):

83. Den salige Frans Tōyama Jintarō, legmann og samurai fra bispedømmet Funai; født ca 1600 i Yamanashi

Drept den 17. februar 1624 i Hiroshima (1 stk):

84. Den salige Mattias Shōbara Ichizaemon, legmann fra bispedømmet Funai, kateket, født ca 1587 i Aki (nå del av Hiroshima)

Drept den 8. mars 1624 i Hiroshima (1 stk):

85. Den salige Joakim Kurōemon, legmann fra bispedømmet Funai, kateket; født ca 1559 i Aki (nå del av Hiroshima)

Drept den 21. februar 1627 i Shimabara, Nagasaki (3 stk):

Martyriet i Shimabara den 21. februar 1627, glassmaleri i kirken i Shimabara

86. Den salige Baltasar Uchibori, legmann fra bispedømmet Funai (sønn av Paulus Uchibori Sakuemon, nr 89); født på et ukjent tidspunkt i Fukae, Nagasaki

87. Den salige Antonius Uchibori, ung legmann fra bispedømmet Funai (sønn av Paulus Uchibori Sakuemon, nr 89); født ca 1609 i Fukae, Nagasaki

88. Den salige Ignatius Uchibori, legmann (barn) fra bispedømmet Funai (sønn av Paulus Uchibori Sakuemon, nr 89); født ca 1622 i Fukae, Nagasaki

Martyrene av Unzen (29 kristne druknet i elven Shimabara eller skåldet til døde i svovelkildene i Unzen)

Gruppe 1: Drept den 28. februar 1627 i Unzen, Nagasaki (16 stk):

Martyriet i Unzen den 28. februar 1627, glassmaleri i kirken i Shimabara

89. Den salige Paulus Uchibori Sakuemon, gift legmann fra bispedømmet Funai; født på et ukjent tidspunkt i Fukae, Nagasaki

90. Den salige Kasper Kizaemon, legmann fra bispedømmet Funai; født på et ukjent tidspunkt i Arie, Nagasaki

91. Den salige Maria Mine, gift legkvinne fra bispedømmet Funai (gift med Joakim Mine Sukedayū, nr 105); født på et ukjent tidspunkt i Kuchinotsu, Nagasaki

92. Den salige Kasper Nagai Sōhan, gift legmann fra bispedømmet Funai; født på et ukjent tidspunkt i Kuchinotsu, Nagasaki

93. Den salige Ludvig Shinzaburō, legmann fra bispedømmet Funai; født ca 1601 i Kuchinotsu, Nagasaki

94. Den salige Dionysius Saeki Zenka, legmann fra bispedømmet Funai; født på et ukjent tidspunkt i Fukae, Nagasaki

95. Den salige Ludvig Saeki Kizō, legmann fra bispedømmet Funai (sønn av Dionysius Saeki Zenka, nr 94); født på et ukjent tidspunkt i Fukae, Nagasaki

96. Den salige Damian Ichiyata, gift legmann fra bispedømmet Funai; født på et ukjent tidspunkt i Antoku Koba

97. Den salige Leo Nakajima Sōkan, legmann fra bispedømmet Funai; født på et ukjent tidspunkt i Fukae, Nagasaki

98. Den salige Paulus Nakajima, legmann fra bispedømmet Funai (sønn av Leo Nakajima Sōkan, nr 97); født på et ukjent tidspunkt i Fukae, Nagasaki

99. Den salige Johannes Kisaki Kyūhachi, legmann fra bispedømmet Funai; født på et ukjent tidspunkt i Fukae, Nagasaki

100. Den salige Johannes Heisaku, gift legmann fra bispedømmet Funai; født på et ukjent tidspunkt i Arie, Nagasaki

101. Den salige Thomas Uzumi Shingoro, legmann fra bispedømmet Funai; født ca 1575 i Kuchinotsu, Nagasaki

102. Den salige Alexius Sugi Shōhachi, legmann fra bispedømmet Funai; født ca 1602 i Amakusa, Nagasaki

103. Den salige Thomas Kondō Hyōemon, gift legmann fra bispedømmet Funai; født ca 1564 i Mogi, Nagasaki

104. Den salige Johannes Araki Kanshichi, legmann fra bispedømmet Funai; født ca 1593 i Koga, Nagasaki

Martyrene av Unzen (29 kristne druknet i elven Shimabara eller skåldet til døde i svovelkildene i Unzen)

Gruppe 2: Drept den 17. mai 1627 i Unzen, Nagasaki (10 stk):

105. Den salige Joakim Mine Sukedayū, gift legmann fra bispedømmet Funai (gift med Maria Mine, nr 91); født ca 1567 i Kuchinotsu, Nagasaki

106. Den salige Paulus Nishida Kyūhachi, legmann fra bispedømmet Funai; født ca 1553 i Fukae, Nagasaki

107. Den salige Maria, gift legkvinne fra bispedømmet Funai; født ca 1591 i Fukae, Nagasaki

108. Den salige Johannes Matsutake Chōzaburō, legmann fra bispedømmet Funai; født ca 1589 i Fukae, Nagasaki

109. Den salige Bartolomeus Baba Han'emon, gift legmann fra bispedømmet Funai; født ca 1574 i Fukae, Nagasaki

110. Den salige Ludvig Furue Sukeemon, gift legmann fra bispedømmet Funai; født ca 1590 i Arie, Nagasaki

111. Den salige Paulus Onizuka Magoemon, gift legmann fra bispedømmet Funai; født ca 1563 i Hachirao, Nagasaki

112. Den salige Ludvig Hayashida Sōka, gift legmann fra bispedømmet Funai; født ca 1560 i Arie, Nagasaki

113. Den salige Magdalena Hayashida, gift legkvinne fra bispedømmet Funai; født ca 1559 i Arie, Nagasaki

114. Den salige Paulus Hayashida Mohyōe, legmann fra bispedømmet Funai; født ca 1592 i Arie, Nagasaki

Martyrene av Yonezawa (55 kristne halshogd den 12. januar 1629)

Gruppe 1: Drept den 12. januar 1629 i Okusanbara, Yonezawa, Yamagata (43 stk):

115. Den salige Ludvig Amagasu Iemon, gift legmann fra bispedømmet Funai; født på et ukjent tidspunkt i Yonezawa, Yamagata

116. Den salige Mikael Amagasu Tayemon, gift legmann fra bispedømmet Funai (gift med Dominica Amagasu, nr 117); født ca 1594 i Yonezawa, Yamagata

117. Den salige Dominica Amagasu, gift legkvinne fra bispedømmet Funai (gift med Mikael Amagasu Tayemon, nr 116); født ca 1606 i Wakamatsu, Yonezawa, Yamagata

118. Den salige Justa Amagasu, legkvinne (barn) fra bispedømmet Funai (datter av Mikael Amagasu Tayemon og Dominica Amagasu, nr 116 og 117); født ca 1626 i Yonezawa, Yamagata

119. Den salige Vincent Kurogane Ichibiyōe, gift legmann fra bispedømmet Funai (sønn av Ludvig Amagasu Iemon, nr 115; gift med Tekla Kurogane, nr 120); født ca 1603 i Yonezawa, Yamagata

120. Den salige Tekla Kurogane, ung gift legkvinne fra bispedømmet Funai (gift med Vincent Kurogane Ichibiyōe, nr 119); født ca 1611 i Sado, Niigata

121. Den salige Lucia Kurogane, legkvinne (barn) fra bispedømmet Funai (datter av Vincent Kurogane Ichibiyōe og Tekla Kurogane, nr 119 og 120); født ca 1628 i Yonezawa, Yamagata

122. Den salige Maria Itō, gift legkvinne fra bispedømmet Funai; født på et ukjent tidspunkt i Yonezawa, Yamagata

123. Den salige Marina Itō Chōbo, legkvinne fra bispedømmet Funai (datter av Maria Itō, nr 122); født på et ukjent tidspunkt i Yonezawa, Yamagata

124. Den salige Peter Itō Yahyōe, legmann fra bispedømmet Funai (sønn av Maria Itō, nr 122); født på et ukjent tidspunkt i Yonezawa, Yamagata

125. Den salige Mattias Itō Hikosuke, legmann fra bispedømmet Funai (sønn av Maria Itō, nr 122); født på et ukjent tidspunkt i Yonezawa, Yamagata

126. Den salige Timoteus Ōbasama Jirōbyōe, gift legmann fra bispedømmet Funai (gift med Lucia Ōbasama, nr 127); født på et ukjent tidspunkt i Yonezawa, Yamagata

127. Den salige Lucia Ōbasama, gift legkvinne fra bispedømmet Funai (gift med Timoteus Ōbasama Jirōbyōe, nr 126); født på et ukjent tidspunkt i Yonezawa, Yamagata

128. Den salige Johannes Gorōbyōe, gift legmann fra bispedømmet Funai; født ca 1549 i Yonezawa, Yamagata

129. Den salige Joakim Saburōbyōe, legmann fra bispedømmet Funai; født på et ukjent tidspunkt i Wada, Miyagi

130. Den salige Johannes Banzai Kazue, gift legmann fra bispedømmet Funai (gift med Aurea Banzai, nr 131); født på et ukjent tidspunkt i Yonezawa, Yamagata

131. Den salige Aurea Banzai, gift legkvinne fra bispedømmet Funai (gift med Johannes Banzai Kazue, nr 130); født på et ukjent tidspunkt i Yonezawa, Yamagata

132. Den salige Antonius Banzai Orusu, legmann (barn) fra bispedømmet Funai (sønn av Johannes Banzai Kazue og Aurea Banzai, nr 130 og 131); født ca 1617 i Yonezawa, Yamagata

133. Den salige Paulus Sanjūrō, gift legmann fra bispedømmet Funai (svigersønn av Johannes Banzai Kazue, nr 130; gift med Rufina Banzai, nr 134); født på et ukjent tidspunkt i Yonezawa, Yamagata

134. Den salige Rufina Banzai, gift legkvinne fra bispedømmet Funai (gift med Paulus Sanjūrō, nr 133); født på et ukjent tidspunkt i Yonezawa, Yamagata

135. Den salige Paulus, legmann (barn) fra bispedømmet Funai (sønn av Paulus Sanjūrō og Rufina Banzai, nr 133 og 134); født ca 1624 i Yonezawa, Yamagata

136. Den salige Marta, legkvinne (barn) fra bispedømmet Funai (datter av Paulus Sanjūrō og Rufina Banzai, nr 133 og 134); født ca 1628 i Yonezawa, Yamagata

137. Den salige Simon Takahashi Seizaemon, gift legmann fra bispedømmet Funai; født på et ukjent tidspunkt i Yonezawa, Yamagata

138. Den salige Tekla Takahashi, legkvinne (barn) fra bispedømmet Funai (datter av Simon Takahashi Seizaemon, nr 137); født ca 1616 i Yonezawa, Yamagata

139. Den salige Paulus Nishihori Shikibu, gift legmann fra bispedømmet Funai; født ca 1598 i Yonezawa, Yamagata

140. Den salige Ludvig Jin'emon, gift legmann fra bispedømmet Funai (gift med Anna, nr 141); født ca 1549 i Yonezawa, Yamagata

141. Den salige Anna, gift legkvinne fra bispedømmet Funai (gift med Ludvig Jin'emon, nr 140); født ca 1549 i Yonezawa, Yamagata

142. Den salige Mancius Yoshino Han'emon, gift legmann fra bispedømmet Funai (gift med Julia Yoshino, nr 143); født på et ukjent tidspunkt i Yonezawa, Yamagata

143. Den salige Julia Yoshino, gift legkvinne fra bispedømmet Funai (gift med Mancius Yoshino Han'emon, nr 142); født ca 1 i Yonezawa, Yamagata

144. Den salige Antonius Anazawa Han'emon, gift legmann fra bispedømmet Funai (gift med Crescentia Anazawa, nr 159); født på et ukjent tidspunkt i Yonezawa, Yamagata

145. Den salige Paulus Anazawa Juzaburō, legmann fra bispedømmet Funai (sønn av Antonius Anazawa Han'emon og Crescentia Anazawa, nr 144 og 159); født på et ukjent tidspunkt i Yonezawa, Yamagata

146. Den salige Andreas Yamamoto Shichiemon, gift legmann fra bispedømmet Funai (gift med Maria Yamamoto, nr 162); født ca 1 i Yonezawa, Yamagata

147. Den salige Ignatius Iida Soemon, gift legmann fra bispedømmet Funai (gift med Lucia Iida, nr 158); født ca 1 i Yonezawa, Yamagata

148. Den salige Johannes Arie Kiemon, gift legmann fra bispedømmet Funai (gift med Magdalena Arie, nr 164); født på et ukjent tidspunkt i Yonezawa, Yamagata

149. Den salige Peter Arie Jinzō, legmann fra bispedømmet Funai (sønn av Johannes Arie Kiemon og Magdalena Arie, nr 148 og 164); født på et ukjent tidspunkt i Yonezawa, Yamagata

150. Den salige Alexius Satō Seisuke, gift legmann fra bispedømmet Funai (gift med Lucia Satō, nr 151); født på et ukjent tidspunkt i Shindōgadai (nå Shimo Hanazawa), Yonezawa, Yamagata

151. Den salige Lucia Satō, gift legkvinne fra bispedømmet Funai (gift med Alexius Satō Seisuke, nr 150); født på et ukjent tidspunkt i Yonezawa, Yamagata

152. Den salige Elisabeth Satō, legkvinne (barn) fra bispedømmet Funai (datter av Alexius Satō Seisuke og Lucia Satō, nr 150 og 151); født ca 1626 i Shindōgadai (nå Shimo Hanazawa), Yonezawa, Yamagata

153. Den salige Paulus Satō Matagorō, gift legmann fra bispedømmet Funai (bror av Alexius Satō Seisuke, nr 150); født på et ukjent tidspunkt i Shindōgadai (nå Shimo Hanazawa), Yonezawa, Yamagata

154. Den salige N. Shichizaemon, gift legmann fra bispedømmet Funai (gift med Magdalena, nr 155); født på et ukjent tidspunkt i Shindōgadai (nå Shimo Hanazawa), Yonezawa, Yamagata

155. Den salige Magdalena, gift legkvinne fra bispedømmet Funai (gift med N. Shichizaemon, nr 154); født på et ukjent tidspunkt i Shindōgadai (nå Shimo Hanazawa), Yonezawa, Yamagata

156-57. De salige to døtre av N. Shichizaemon og Magdalena, legkvinner (barn) fra bispedømmet Funai; født ca 1624 og ca 1626 i Shindōgadai (nå Shimo Hanazawa), Yonezawa, Yamagata

Martyrene av Yonezawa (55 kristne halshogd den 12. januar 1629)

Gruppe 2: Drept den 12. januar 1629 i Nukayama, Yonezawa, Yamagata (7 stk):

158. Den salige Lucia Iida, gift legkvinne fra bispedømmet Funai (gift med Ignatius Iida Soemon, nr 147); født på et ukjent tidspunkt i Nukayama, Yonezawa, Yamagata

159. Den salige Crescentia Anazawa, gift legkvinne fra bispedømmet Funai (gift med Antonius Anazawa Han'emon, nr 144); født på et ukjent tidspunkt i Yonezawa, Yamagata

160. Den salige Romanus Anazawa Matsujiro, legmann (barn) fra bispedømmet Funai (sønn av Antonius Anazawa Han'emon og Crescentia Anazawa, nr 144 og 159); født ca 1615 i Nukayama, Yonezawa, Yamagata

161. Den salige Mikael Anazawa Osamu, legmann (barn) fra bispedømmet Funai (sønn av Antonius Anazawa Han'emon og Crescentia Anazawa, nr 144 og 159); født ca 1618 i Yonezawa, Yamagata

162. Den salige Maria Yamamoto, gift legkvinne fra bispedømmet Funai (gift med Andreas Yamamoto Shichiemon, nr 146); født på et ukjent tidspunkt i Yonezawa, Yamagata

163. Den salige Ursula Yamamoto, legkvinne (barn) fra bispedømmet Funai (datter av Andreas Yamamoto Shichiemon og Maria Yamamoto, nr 146 og 162); født ca 1626 i Nukayama, Yonezawa, Yamagata

164. Den salige Magdalena Arie, gift legkvinne fra bispedømmet Funai (gift med Johannes Arie Kiemon, nr 148); født på et ukjent tidspunkt i Nukayama, Yonezawa, Yamagata

Martyrene av Yonezawa (55 kristne halshogd den 12. januar 1629)

Gruppe 3: Drept den 12. januar 1629 i Hanazawa, Yonezawa, Yamagata (3 stk):

165. Den salige Alexis Choemon, gift legmann fra bispedømmet Funai; født ca 1603 i Hanazawa, Yonezawa, Yamagata

166. Den salige Candidus «Bōzu», legmann (barn) fra bispedømmet Funai (svoger av Alexis Choemon, nr 165); født ca 1615 i Hanazawa, Yonezawa, Yamagata

167. Den salige Ignatius, legmann (barn) fra bispedømmet Funai (nevø av Candidus «Bōzu», nr 166); født ca 1628 i Hanazawa, Yonezawa, Yamagata

Drept den 28. juli 1633 i Nishizaka, Nagasaki (1 stk):

168. Den salige Mikael Kusuriya [Kusurya], legmann fra bispedømmet Funai; født på et ukjent tidspunkt i Nagasaki. Han kalles «den gode samaritan av Nagasaki». Han besteg «Martyrhøyden» litt utenfor byen mens han sang salmer. Han døde som så mange andre, bundet til en påle og brent til døde over svak varme.

Drept den 31. juli 1633 i Nishizaka, Nagasaki (1 stk):

169. Den salige Nikolas Fukunaga Keian, legbror SJ; født ca 1570 i Nagawara, Azuchi, Nagasaki. Han døde etter å ha blitt kastet i en dam av gjørme, hvor han ba med høy røst helt til det siste og ba om tilgivelse «for ikke å ha brakt Kristus til alle japanere, først til shogunen».

Han var den første kristne som gjennomled torturen som var kjent som «galgen og avgrunnen», hvor han ble hengt opp ned over en dam av svovel og all slags griseri.

Drept den 21. oktober 1633 i Nishizaka, Nagasaki (1 stk):

Den salige Julian Nakaura

170. Den salige Julian Nakaura, prest SJ; født ca 1567 i Nakaura, Nagasaki. Han var en av de fire guttene som ble sendt som emissærer til Europa på 1580-tallet av jesuittenes provinsial, p. Valignano. De kom til Roma og andre større byer i Europa, og deres reise varte i elleve år. Et rørende øyeblikk var da pave Klemens VIII (1592-1605) mottok de fire emissærene.

Drept den 30. januar 1636 i Kumamoto (15 stk):

171. Den salige Ogasawara Yosaburō Gen'ya, gift legmann fra bispedømmet Funai (gift med Ogasawara Miya Luisa, nr 172); født på et ukjent tidspunkt i Buzen, Fukuoka

172. Den salige Ogasawara Miya Luisa, gift legkvinne fra bispedømmet Funai (gift med Ogasawara Yosaburō Gen'ya, nr 171); født på et ukjent tidspunkt i Buzen, Fukuoka

173. Den salige Ogasawara Genpachi, legmann fra bispedømmet Funai (sønn av Ogasawara Yosaburō Gen'ya og Ogasawara Miya Luisa, nr 171 og 172); født på et ukjent tidspunkt i Kokura, Buzen, Fukuoka

174. Den salige Ogasawara Mari, legkvinne fra bispedømmet Funai (datter av Ogasawara Yosaburō Gen'ya og Ogasawara Miya Luisa, nr 171 og 172); født på et ukjent tidspunkt i Kokura, Buzen, Fukuoka

175. Den salige Ogasawara Kuri, legkvinne fra bispedømmet Funai (datter av Ogasawara Yosaburō Gen'ya og Ogasawara Miya Luisa, nr 171 og 172); født på et ukjent tidspunkt i Kokura, Buzen, Fukuoka

176. Den salige Ogasawara Sasaemon, legmann fra bispedømmet Funai (sønn av Ogasawara Yosaburō Gen'ya og Ogasawara Miya Luisa, nr 171 og 172); født på et ukjent tidspunkt i Kokura, Buzen, Fukuoka

177. Den salige Ogasawara Sayuemon, legmann fra bispedømmet Funai (sønn av Ogasawara Yosaburō Gen'ya og Ogasawara Miya Luisa, nr 171 og 172); født på et ukjent tidspunkt i Kokura, Buzen, Fukuoka

178. Den salige Ogasawara Shiro, legmann fra bispedømmet Funai (sønn av Ogasawara Yosaburō Gen'ya og Ogasawara Miya Luisa, nr 171 og 172); født på et ukjent tidspunkt i Kokura, Buzen, Fukuoka

179. Den salige Ogasawara Goro, legmann fra bispedømmet Funai (sønn av Ogasawara Yosaburō Gen'ya og Ogasawara Miya Luisa, nr 171 og 172); født på et ukjent tidspunkt i Kokura, Buzen, Fukuoka

180. Den salige Ogasawara Tsuchi, legkvinne fra bispedømmet Funai (datter av Ogasawara Yosaburō Gen'ya og Ogasawara Miya Luisa, nr 171 og 172); født på et ukjent tidspunkt i Kokura, Buzen, Fukuoka

181. Den salige Ogasawara Gonnosuke, legmann fra bispedømmet Funai (sønn av Ogasawara Yosaburō Gen'ya og Ogasawara Miya Luisa, nr 171 og 172); født på et ukjent tidspunkt i Kokura, Buzen, Fukuoka

182-85. De salige fire tjenere i familien Ogasawara, legmenn fra bispedømmet Funai; født på et ukjent tidspunkt og ukjent sted.

Drept den 25. februar 1636 i Ōsaka (1 stk):

186. Den salige Diego Yūki Ryōsetsu (lat: Didacus), prest SJ; født ca 1574-75 i Awa, Tokushima. Han nedstammet fra en familie av shoguner. Han ble torturert i «galgen og avgrunnen».

Drept den 6. november 1637 i Nishizaka, Nagasaki (1 stk):

187. Den salige Thomas Ochia (Kintsuba) Jihyōe (Thomas av St. Augustin), prest OESA; født ca 1602 i Ōmura, Nagasaki

Drept den 4. juli 1639 i Tokyo (Edo) (1 stk):

188. Den salige Peter Kibe Kasui [Petro Kibé], prest SJ; født ca 1587 i Kibe nær Urabe i Kunisaki i Bungo i Japan (nå Kibe Kunimi i byen Kunisaki i prefekturet Ōita).


1
C.R. Boxer, The Christian Century in Japan (University of California Press, 1951), s 342, 343 og 349
av Webmaster publisert 24.11.2008, sist endret 04.10.2017 - 19:59