Den hellige Bruno Karteuseren (~1030-1101)

Minnedag: 6. oktober

Skytshelgen mot pest

Den hellige Bruno ble født rundt år 1030 (1035?) i Köln i Tyskland. Han kom fra den niederrheinske adelsslekten Hardefust (Hartenfaust). Han studerte først i hjembyen Köln, deretter studerte han filosofi og teologi ved katedralskolen i Reims og i Paris. Etter hjemkomsten til Köln ble han presteviet og ble rundt 1055 utnevnt til kannik ved kollegiatskirken St. Kunibert (en kirke som har kapittel uten å være domkirke) – det er mulig han hadde dette embetet også før han dro til Reims. Men erkebiskop Gervasius kalte ham ett år senere (rundt 1056) tilbake til Reims som professor i grammatikk og teologi, og året etter ble han leder for katedralskolen i Reims etter Herimann. Han underviste i teologi, filosofi, latin og gresk, noe han med stor dyktighet fortsatte med de neste atten årene. Blant hans elever var Odo av Lagery, den senere salige pave Urban II (1088-99). Fra Brunos hånd kom det verdifulle kommentarer til salmene og Paulus' brev.

Bruno ble i 1057 domkannik i Reims, og i 1075 ble han utnevnt til kansler i bispedømmet Reims av sin nye erkebiskop Manasses de Gournay. Men Bruno var en sterk tilhenger av den hellige pave Gregor VII (1073-85) i hans kamp mot simoni og den lave moralen i presteskapet, og han fant raskt ut sannheten om erkebiskopen, som hadde fått bispesetet i Reims gjennom handel med kirkelige embeter (simoni). Hans utsvevende liv gjorde ham upassende til og med som prest, for ikke å si erkebiskop. Den pavelige legaten Hugo av St. Dié stevnet Manasses til et konsil i Autun i 1076, og da han nektet å lystre, erklærte konsilet ham avsatt fordi hans løse liv var upassende for hans stilling. De som anklaget ham på dette konsilet, var Bruno, en annen Manasses som var prost og Pontius, en kannik fra Reims. Bruno opptrådte med slik en klokskap og verdighet at legaten fremhevet hans dyder og klokskap i sitt brev til paven.

Men den rasende Manasses sørget for at boligene til hans tre anklagere ble plyndret, og han solgte deres prebende, det vil si en kanniks inntekt av kirkelig jordegods. De forfulgte prestene tok tilflukt i borgen til Ebles de Roucy, og der ble de til den simonistiske erkebiskopen hadde lurt pave Gregor VII (ingen enkel sak) og blitt gjeninnsatt i embetet. Da dro Bruno i 1078 tilbake til Köln. I 1080 vendte han tilbake til Reims, etter at Manasses endelig var blitt avsatt og ekskommunisert av pave Gregor VII. I 1081 valgte domkapitlet Bruno til ny erkebiskop, men kong Filip II August (1180-1223) innsatte i stedet sin egen kandidat, Helinand av Laon.

Men allerede en tid tidligere hadde Bruno bestemt seg for å oppgi det aktive kirkelige liv og å forsake verden. Karteusisk tradisjon vil ha det til at hans omvendelse kom da han var i begravelsen til en berømt professor i filosofi, som fra kisten advarte de sørgende mot å leve et ondt liv som han selv hadde gjort. Bruno sa fra seg sitt beneficium og all sin eiendom og overtalte i 1083 noen venner til å følge ham ut i ødemarken. De ble først eneboere under veiledning av den hellige Robert av Molesme, den senere grunnlegger av Cîteaux, og bodde i eneboerhytter i Sèche-Fontaine i Langres nær ved. Bruno levde der et halveremittisk liv sammen med to ledsagere. I denne ensomheten drøftet han med seg selv og de andre hva som var best for dem å gjøre, for han var fylt av et alvorlig ønske om sann perfeksjon. Selv om de bodde unna de andre, var ikke ensomheten streng nok for Bruno.

Jean Bernard Restout: St. Bruno i bønn i ørkenen (1763)

Han bestemte seg for å appellere til sin gamle venn Hugo, som han hadde møtt da Hugo studerte i Reims. I mellomtiden hadde blitt biskop av Grenoble, og han var en mann som hadde gode forutsetninger for å hjelpe ham. Dessuten fikk Bruno høre at i bispedømmet Grenoble var det skoger og ødemarker som ville passe for den avsondretheten han søkte. Seks av dem som hadde fulgt ham, ble med ham videre, blant dem Landuin, som senere skulle etterfølge ham som prior.

Omkring midtsommer 1084 kom han sammen med sine ledsagere til biskop Hugo. Av ham fikk de en vill og øde skogkledd dal i fjellene nordøst for Grenoble kalt Grande Chartreuse (latin: Cartusa). Hugo ga dem alle sine rettigheter i dalen og lovte å bistå dem på alle måter han kunne. De hadde et slags åndelige bånd til abbeden av Chaise-Dieu i Auvergne. I Grande Chartreuse bygde de i 1085 en liten kirke med syv spredte hytter rundt som de bodde i, og begynte dermed med den kombinasjon av eneboertilværelse og kommunitetsliv som fremdeles preger karteusermunkene som de gamle lavraene i Palestina. «Chartreuse» har gitt navn til alle deres klostre, på engelsk heter et karteuserkloster a Charterhouse.

Deres form for munkeliv var eremittisk med vekt på fattigdom, ensomhet og strenghet, og de var mer inspirert av de primitive munkene i Egypt og Palestina enn av den hellige Benedikts regel. Deres liv består av bønn, lesning og manuelt arbeid. Etter at landbruksarbeidet ble overlatt til legbrødre, besto arbeidet stort sett i å kopiere bøker. Det eksisterer fortsatt tre bind av en Bibel som ble skrevet i det første klosteret, som snart ble ødelagt av et snøskred. Men det monastiske livet fortsatte i et nytt kloster lenger ned i fjellet.

Bruno forbød alle kvinner å gå inn på deres område, og ingen fikk fiske, jakte eller drive kveget i den retningen. I begynnelsen levde munkene to i hver celle, men snart etter bodde de hver for seg. rådde absolutt taleforbud, og de kommuniserte ved hjelp av tegn. De feiret bare vesper og matutin sammen i kirken med gregoriansk sang, mens de leste de andre tidebønnene hver for seg. I kirken hadde de også felles messe på søndager og fester. De spiste aldri to måltider på en dag unntatt på store høytider, da de spiste sammen i refektoriet. De andre dagene spiste de alene i sine celler som eremitter. Alt omkring dem var ytterst fattig, og ikke en gang i kirkene var det noe gull og sølv, bortsett fra en sølvkalk. Men biblioteket var rikt.

Jorden i dalen var fattig og klimaet der hardt, så de hadde få kornåkre, men de hadde kveg. Deres levemåte fulgte ikke noen skreven regel, men de sluttet seg til Benedikts regel på noen punkter der den også kunne tilpasses et eremittisk liv. Bruno påla ikke munkene løfte om stabilitas (stedbundethet) som Benedikt påla sine brødre, men han insisterte på ensomheten som var nødvendig for en eremitts liv. Bruno innpodet sine disipler en streng observans av de skikker og praksis han hadde etablert, og Guigo I, femte prior av Chartreuse, skrev dem ned i 1127. Guigo gjorde mange forandringer i regelen, og hans Consuetudines forble ordenens basis. I tillegg til de vanlige munkeløftene avla karteuserne også løfte om evig taushet og ensomhet. Åtte timer hver dag må de vie til bønn og åndelige øvelser. De spiser overhodet ikke kjøtt, og en gang i uken faster de på vann og brød.

Manuel Pereyra: San Bruno. Marmorstatue, Museo de la Academia de San Fernando, Madrid

Bruno selv ønsket ikke å stifte noen orden, og den pavelige godkjennelse av karteuserordenen (Ordo Cartusiensis – OCart) kom da også først 75 år etter hans død Ordenen ble godkjent den 2. september 1176 av pave Alexander III (1159-81). Karteusernes liv i tilbedelse, arbeid og bot og evige taushet var (og er) meget hardt, men de tiltrakk noviser og ble berømt i området. Biskop Hugo ble en stor beundrer av Bruno og knyttet ham snart til seg som åndelig veileder og skriftefar. Uten hensyn til vanskelighetene dro han ofte fra Grenoble til Chartreuse for å nyte konversasjonen med Bruno og forbedre seg selv etter hans råd og eksempel.

Men Brunos berømmelse nådde enda lenger. Den salige pave Urban II (1088-99), som var en av Brunos tidligere elever fra Reims, hørte om hans ry, og i 1090 kalte han ham til Italia som sin rådgiver når det gjaldt Kirkens tilstand. Bruno reiste til Roma svært mot sin vilje, og hans lydighet kunne knapt ha vært satt på en hardere prøve og han kunne ikke ha vært avkrevd et større offer. Men han dro likevel av gårde tidlig i 1090 etter at han hadde utnevnt Landuin til ny prior i Chartreuse. Hans avreise skapte dyp sorg blant hans disipler, og noen dro bort. Resten, med Landuin i spissen, fulgte ham til Roma, men Bruno overtalte dem til å reise tilbake til Chartreuse, som munkene i Chaise-Dieu hadde overtatt da de dro. De fikk tilbake sine gamle celler av abbeden der.

I Roma bosatte Bruno seg i en eneboerhytte blant ruinene av Diokletians termer, hvor han kunne være for hånden når paven trengte ham. Men hans innflytelse kan ikke eksplisitt påvises i noen konkrete resultater av den gregorianske reformen, selv om det er sannsynlig at han var innflytelsesrik på pavens forsøk på klerikal reform. Han deltok trolig i forberedelsen av flere reformsynoder og i Urbans kontroverser med motpaven Klemens (III) (1080-1100) (Guibert av Ravenna). Arbeider som tidligere ble tilskrevet Bruno, regnes nå å være av hans navnebror, den hellige Bruno av Segni.

Bruno likte ikke å bli «kalt tilbake til verden» og følte seg ulykkelig i Roma. Da paven måtte flykte til Sør-Italia på grunn av striden med motpaven, ble Bruno med til Calabria. Han avslo pavens ønske om å utnevne ham til erkebiskop av Reggio i Calabria. Han ba også stadig om å få dra tilbake til ødemarken. Paven tillot ham ikke å reise tilbake til Chartreuse, som var for langt unna, men i 1092 fikk han trekke seg tilbake sammen med seks nye disipler fra Roma. I 1094 grunnla han klosteret Santa Maria dell'Eremo, maken til Grande Chartreuse, i Foresta della Torre i bispedømmet Squillace og provinsen Vibo Valentia i Calabria, ikke så langt fra Roma. Den vakre og fruktbare dalen var en gave fra Roger, bror av Robert Guiscard, greve av Sicilia, som ble Brunos nære venn.

Bruno så aldri sine brødre i Frankrike igjen, men han holdt forbindelsen ved like. Deres prior Landuin besøkte ham i 1099 for å konsultere ham om den livsformen han hadde grunnlagt, for brødrene var ivrige etter ikke å fjerne seg fra sin herres ånd og regel. Det er bevart et brev til dem som han skrev til oppmuntring hvor han forklarte dem sine tanker og ideer. Sammen organiserte Bruno og Landuin bedre deres levemåte, en prosess som ble fullført av Guigo I på begynnelsen av 1100-tallet. Et annet brev til en gammel venn, Raul Le Verd, er også bevart.

I tillegg til La Torre var et annet karteuserkloster grunnlagt i 1097 i San Stefano di Bosco i Calabria i Italia, ikke langt fra La Torre, og et tredje i 1099 i San Jacobo de Mentauro. Det var under et besøk i San Stefano di Bosco at Bruno fikk sin siste sykdom mot slutten av september 1101. Da han skjønte at døden nærmet seg, samlet han munkene rundt sengen, og i deres nærvær avla han en trosbekjennelse som understreket troen på Treenigheten og Kristi realpresens i eukaristien. Kanskje var dette fordi en av hans lærere i Reims hadde vært Berengar av Tours, som med sin kjetterske eukaristilære var fordømt på konsil etter konsil. Brunos disipler skrev ned og bevarte denne trosbekjennelsen. Det er fortsatt en viss tvil om ektheten av dette testamentet.

Bruno døde søndag den 6. oktober 1101 i San Stefano di Bosco. Han ble gravlagt i San Stefano, men i 1122 ble hans legeme flyttet til Santa Maria dell'Ermeto i La Torre. Hans legeme ble i 1513 funnet like friskt etter 400 år. Han er aldri blitt formelt helligkåret på grunn av karteusernes aversjon mot offentlig heder, men hans kult ble i 1514 godkjent for karteuserordenen av pave Leo X (1513-21), noe som tilsvarer helligkåring. Hans navn ble tatt inn i den romerske kalenderen i 1584, og i den romerske liturgien ved et dekret fra Rituskongregasjonen i 1622 under pave Gregor XV (1621-23). Hans fest er feiret 6. oktober siden 1623. Festen ble utvidet til hele Kirken i 1674 av pave Klemens X (1670-76). Folketroen i Sør-Italia og rundt Grande Chartreuse understreker Brunos evne til å befri mennesker som var besatt av djevelen, og i Calabria tror man på helbredende krefter i et lite vann nær en grotto, som sies å ha vært den helliges favorittbønnested.

Karteuserne spredte seg over hele Europa og ble en åndelig kraft som ikke sto i forhold til deres lave antall. Den er den eneste av Kirkens ordener som aldri har vært reformert, fordi det aldri har vært nødvendig: Cartusia numquam reformata quia numquam deformata – «Karteuserordenen har aldri blitt reformert fordi den aldri har blitt deformert». Frem til begynnelsen av reformasjonen var det 195 karteuserklostre, men reformasjonen, opplysningstiden og den franske revolusjon ga ordenen sterk tilbakegang. Chartreuse er fortsatt ordenens hovedkvarter, og prioren her er samtidig ordensgeneral. Ordenen ble fordrevet fra Chartreuse i 1903, men de fikk stedet tilbake i 1940. Ordenen besto i 1990 av 19 karteuserklostre med 384 munker, derav 195 prester. Karteuserinnene, som ble stiftet i 1145, hadde samtidig 5 klostre med 66 nonner.

Brunos symbol i kunsten er en lysstråle som lyser opp helgenen og boken han holder. Han avbildes alltid i karteusernes hvite ordensdrakt, gjerne med en stjerne på brystet. Ofte holder han en finger på munnen (taushetsløftet), han kan også stå med en fot på en jordklode (symbol på verdensforakt). Andre attributter er lilje, bok, septer og oljegren. Han kalles også Bruno av Köln (må ikke forveksles med den hellige biskop Bruno I den Store av Köln) og Magister Bruno.

Se en side med mange bilder av Bruno.

av Webmaster publisert 27.12.2006, sist endret 25.03.2019 - 17:41