Den salige Burchard av Worms (~950-1025)

Minnedag: 20. august

Statue av Burchard ved domkirken St. Peter i Worms

Den salige Burchard ble født etter 950 i Hessen i Tyskland. Han kom fra en adelig familie og fikk sin utdannelse i St. Florian i Koblenz og i benediktinerklosteret i Lobbes (Laubach) ved Thuin i Hainault (Hennegau) sør for Brussel i dagens Belgia før han gikk i tjeneste hos den hellige erkebiskop Willigis av Mainz (975-1011), som viet ham til diakon. Han steg langsomt i kirkelig rang og ble til slutt utnevnt av Willigis til førstekammerherre og primas eller dommer for byen samt prost i St. Victor.

I disse embetene viste han så mye diskresjon og upartiskhet at hans ry nådde keiser Otto III (983-1002; keiser fra 996). Under en personlig samtale med keiseren ble han i år 1000 motvillig utnevnt til det ledige bispesetet i Worms. Få dager senere ble han i april 1000 preste- og bispeviet av Willigis i Heiligenstadt. I en biografi som ble skrevet kort etter Burchards død, ble det hevdet at to prester som var utnevnt til stillingen før Burchard, begge døde innen få dager. Den samme beretningen indikerer også at Worms var i ruiner og regelmessig angrepet av både ulver og røvere.

Etter sin bispevielse arbeidet Burchard utrettelig for sine undersåtters materielle og åndelige velferd. Han gjenoppbygde bymurene i Worms og restaurerte sitt bispedømme, som var lagt øde av ungarerne. Med godkjennelse fra den hellige kong Henrik II (1002-24; keiser fra 1014) rev han ned støttepunktet til en viss hertug Otto av Kärnten, som tjente som et tilfluktssted for kriminelle og ugjerningsmenn. Ifølge Burchards biograf ble «mange lemmer hogd av og mange mord skjedde på begge sider».

Burchard adopterte et barn fra det fiendtlige husholdet, nemlig Konrad, som etter sin far grev Heinrich av Speyers tidlige død ble overlatt til Burchard for oppdragelse. Da keiser Henrik II døde i 1024, døde den saksiske kongeætten ut på mannssiden, og kurfyrstene (valgmennene) valgte nettopp denne hertug Konrad av Franken til ny tysk konge som Konrad II (1024-39; keiser fra 1027), den første av det saliske kongehuset. Konrad var en ætling av en datter av keiser Otto I den Store (936-73; keiser fra 962).

Henrik II overdro i 1014 Burchard domsmyndighet over innbyggerne i bispedømmet. Mellom 1023 og 1025 promulgerte han en berømt lovsamling, Leges et Statuta familiae Sancti Petri Wormatiensis (Recht der Wormser Stiftsleute), det første verket innen territorial lovgivning, med det formål å sikre et upartisk rettsvesen. Mange klostre og kirker ble bygd av ham. På stedet der grev Ottos borg hadde stått, bygde han et kloster til ære for den hellige Paulus, hans søster Mathilda ble satt i ledelsen for en gruppe ordenssøstre og deres hjem ble praktisk talt gjenoppbygd og katedralen St. Peter i Worms ble ombygd fra 1016 og konsekrert i 1018. Burchard viet seg også til formasjonen av studentene i sin katedralskole og instruksjonen av klerikere generelt. For å stimulere deres nidkjærhet pleide han til tider å svare på vanskelige spørsmål som var forelagt ham. Han prøvde å reformere de fremherskende ondene gjennom visitasjoner og synoder.

Sider fra Burchards «Decretum»

For å skape uniformitet i alle kirkelige anliggender begynte han i 1008 skrivingen av en berømt lærebok for instruksjon og veiledning av unge prester, som tok ham fire år å fullføre. Dette er hans velkjente Collectarium canonum eller Decretum i tyve bøker, en kompilasjon av kirkelig lov og moralteologi, hentet fra tidligere lignende samlinger, botsbøker, kirkefedrenes skrifter, kanoner (vedtak på synoder) og dekretaler fra konsiler og paver og fra Den hellige skrift. I mer enn hundre år, frem til utgivelsen av Gratians Decretum rundt 1150, var dette en mye brukt praktisk lærebok for presteskapet, ofte sitert som Brocardus. Den nittende boken, kjent som Corrector, seu medicus, sirkulerte ofte som et separat verk og ble høyt aktet som en praktisk veiledning for skriftefedre. Verket ble skrevet etter forslag fra Brunicho, prosten i katedralen i Worms, og ble utført med hjelp fra biskop Walter av Speyer og abbed Olbert av Gembloux ved Namur.

Burchard hadde sine keiserlige herrers spesielle aktelse. Med Otto II sto han på svært vennskapelig fot, og Henrik II og Konrad II avla besøk hos ham i henholdsvis 1009 og 1025. Personlig var Burchard en meget from mann. Hans biograf, trolig en kirkelig mann, priser hans hengivenhet til bønn, hans botsøvelser, hans rettferdighet og nestekjærlighet overfor andre.

Han døde den 20. august 1025. Han etterlot til sin søster sin hårskjorte og en jernlenke som et memento mori. Hans minnedag er dødsdagen 20. august.

Les Burchards biografi fra 1025 på engelsk.

av Webmaster publisert 27.12.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54