Den hellige Hilarius av Arles (~400-449)

Minnedag: 5. mai

Den hellige Hilarius (fr: Hilaire) ble født rundt 400, men vi vet ikke hvor. Han kom fra en aristokratisk hedensk familie av gresk opprinnelse i det nordlige Gallia (belgisk Gallia?) og var en nær slektning av den hellige Honoratus, grunnlegger og første abbed av klosteret Lérins på den lille øya som etter ham heter Saint-Honorat utenfor Cannes. Hilarius hadde uvanlige evner og fikk en utmerket utdannelse, trolig ved en retorikkskole, og som rik og lærd kunne han se frem til en suksessrik verdslig karriere. Men Honoratus, som alltid hadde vært glad i Hilarius og betraktet ham som en favorittsønn, var overbevist om at hans unge slektning var kalt til en spesiell tjeneste for Gud. Den hellige abbeden forlot faktisk sin øy for en kort periode for å oppsøke Hilarius for å overtale ham til å ta opp et religiøst liv. Men Hilarius virket døv for hans bønnfallelser og engstelser.

I virkeligheten kjempet han en voldsom indre kamp. Han fortalte senere, i en beretning om sin omvendelse som er basert på den hellige Augustins «Bekjennelser»: «På den ene side følte jeg at Gud kalte på meg, men på den andre side holdt verdens fristelser meg tilbake. Min vilje svingte frem og tilbake, fra samtykke til avvisning. Men til slutt seiret Kristus i meg». Straks han endelig hadde bestemt seg, så han seg aldri tilbake: Han solgte sin arvedel til sin bror og fordelte pengene blant de fattige, deretter dro han til Lérins, hvor han ble døpt av Honoratus og sluttet seg til ham som munk.

Men i 426 ble Honoratus valgt til erkebiskop av Arles, og siden han var en gammel mann, insisterte han på at Hilarius skulle bli med ham som hans personlige assistent. Hilarius var først uvillig til å forlate Lérins, men Honoratus dro personlig for å hente ham, og deretter var de sammen så lenge Honoratus levde. I Arles levde Hilarius som om han fortsatt var i klosteret, fulgte dets bønnetider, utførte manuelt arbeid og ga almisser.

I 429 døde Honoratus, og selv om Hilarius sørget over tapet av sin åndelige far, gledet den unge munken seg over muligheten til å vende tilbake til sitt kloster. Han hadde allerede begynt på reisen dit da han ble tatt igjen av budbringere, som kunne fortelle at folket i Arles ville at han skulle bli deres nye erkebiskop. Dette hadde også vært Honoratus' ønske. Hilarius lot seg overtale til å motta valget, og han ble behørig konsekrert, bare 29 år gammel.

Som biskop fortsatte han med sitt strenge klosterliv og var en energisk og hengiven prelat. Ved en anledning solgte han hellige kar for å kjøpe fri fanger. Han bygde også klostre og visiterte dem. Han presiderte over flere konsiler som ble holdt i Riez (439), Orange (441), Vaison (442) og Arles, men hans nidkjærhet og noe eneveldige natur gjorde at han flere ganger handlet på en slik måte at det fikk alvorlige konsekvenser for ham selv. Det var kanskje hans ungdom som gjorde at hans nidkjærhet overvant hans diskresjon. Prosper av Aquitania anklaget ham for å være en semi-pelagianer fordi han ikke delte Augustins syn på nåden. To ganger måtte den hellige pave Leo I den Store (440-61) refse ham for å ha gått ut over sin biskoppelige myndighet.

Grensene for Hilarius' kirkeprovins i det sørlige Gallia var aldri tilfredsstillende trukket opp, og en gang i 444 da han var på visitas i et omstridt område, ledet han et bispemøte hvor de hellige Eucherius av Lyon og Germanus av Auxerre var til stede. På møtet avsatte han en biskop ved navn Celidonius (Chelidonius), fordi han var anklaget for at før han ble presteviet, skulle han ha giftet seg med en enke, og som magistrat skulle han ha avsagt en dødsdom. Begge disse anklagene kunne, hvis de var sanne, hver for seg ha diskvalifisert ham for bispeembetet.

Celidonius dro straks til Roma, hvor han renvasket seg tilfredsstillende for pave Leo I den Store og ble gjeninnsatt på sitt bispesete. Straks Hilarius fikk vite at den biskopen han hadde avsatt hadde dratt til Roma, fulgte han etter. For å avgjøre saken ble det innkalt et konsil, som Hilarius deltok på – ikke for å forsvare sin handling, men for å kjempe for at saken skulle ha vært prøvd av de pavelige kommissærer i Gallia. Men han ventet ikke på dommen. Da han forsto at han ble holdt under oppsyn og ikke minst fryktet at han ville bli tvunget til å kommunisere med Celidonius, forlot han Roma i hemmelighet og vendte tilbake til Arles. I Roma ble det avsagt dom mot Hilarius.

Ikke lenge etter kom det enda en klage mot ham til Den hellige Stol. Mens en gallisk biskop ved navn Projectus fortsatt var i live, men tilsynelatende på gravens rand, hadde Hilarius utnevnt en ny biskop til setet. Men den syke mannen kom seg, og dermed var det to biskoper som gjorde krav på det samme setet. Hilarius støttet den biskopen han selv hadde utnevnt, kanskje fordi den andre pretendenten var for svak til å utføre sine plikter.

Men da saken ble lagt frem for pave Leo, tok han den riktige avgjørelsen at Hilarius' handling hadde vært ulovlig og ville sannsynligvis føre til skisma. Han fordømte Hilarius, forbød ham å utnevne flere biskoper og overførte metropolittverdigheten til biskopen av Fréjus. Han fikk også keiser Valentinian III (425-55) til å utstede det berømte ediktet som befridde Kirken i Vienne fra all avhengighet av Arles. Selv om Hilarius forsvarte seg overfor Leo, underkastet han seg begge ganger pavens autoritet. Etter hans død skrev den samme paven om ham som «Hilarius, hellig ihukommet».

Hilarius huskes hovedsakelig for et foredrag han ga om Honoratus' liv; teksten til den er bevart. Vi vet lite om hans siste år, bortsett fra at han fortsatte å arbeide i sitt eget bispedømme med samme iver som før, og at han døde i 449, i sitt 49. år. Pave Leo gjenskapte Arles som et metropolittsete året etter. Hilarius' minnedag er 5. mai og hans navn står i Martyrologium Romanum.

av Webmaster publisert 18.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55