Den hellige pave Leo I den Store (~400-461)

Minnedag: 10. november

Skytshelgen for musikere, sangere og organister

Den hellige Leo I er ved siden av Gregor I (og noen ganger Nikolas I) den eneste paven med tilnavnet den Store (Magno, il Grande). Han var antakelig født i Roma av toskanske foreldre, faren het i følge LP Quintinian, men vi vet ingenting om hans barne- og ungdomsår. Han ble erkediakon under pave Celestin I. I denne stillingen øvde han stor innflytelse på sine to forgjengere. Han sørget for å orientere Celestin I om det nestorianske kjetteri i 430 og oppmuntret Johannes Kassian til hans skrift De incarnatione Domini mot Nestorius. I 436 var han ansvarlig for Sixtus IIIs motstand mot rehabiliteringen av pelagianeren Julian av Eclanum. I 430 sikret Kyrillos av Alexandria seg personlig hans støtte i å blokkere planene for å heve Jerusalem til et patriarkat.

Etter Sixtus IIIs død den 19. august 440 ble Leo i august/september valgt til ny pave. Selv var han på reise som legat for det keiserlige hoff i Gallia. Ved sin hjemkomst til Roma ble han konsekrert den 29. september, en dag han senere skulle feire hvert år som sin «fødsel».

Leo ble pave i en krisetid både for Kirken og keiserriket. Han var en energisk og målbevisst pave, og selv hans motstandere betegnet ham som en av tidenes beste paver, «løven (=Leo) av Juda stamme». Hele hans politikk og alle hans uttalelser var fylt av hans overbevisning om at den øverste og universelle autoritet i Kirken, opprinnelig gitt av Kristus til Peter, hadde blitt overført til enhver etterfølgende biskop av Roma. Leo påberopte seg da Matt 16,18. Som apostelens arving overtok paven Peters funksjoner, fulle autoritet og privilegier. Kristus virker fortsatt gjennom paven på Peters stol, «apostelens mystiske legemliggjøring». På samme måte som Herren ga mer makt til Peter enn de andre apostlene, var paven «den fremste av alle biskopene». Alle biskoper har samme verdighet (dignitas), men ikke samme rang (ordo). Fra Leo stammer ordene: Petri dignitas etiam in indigno herede non deficit, Peters verdighet går ikke tapt endog hos en uverdig arvtaker. I et keiserlig edikt av år 455 ble ulydighet mot paven stemplet som majestetsforbrytelse.

Leo hevdet selvsikkert sin autoritet overalt i vesten. Hans prekener viser ham som en hyrde opptatt av å veilede og undervise, årvåken mot kjetterier. Han bekjempet med stort hell de ulike vranglærerne, særlig arianerne, monofysittene, pelagianerne (i Aquileia), priscillianerne (i Spania) og andre. På hans oppfordring ble de hardnakkede manikeerne i Roma fordømt av keiser Valentinian III, og i et edikt av 19. juni 445 ble den gamle straffelovene mot dem fornyet og de mistet sine borgerrettigheter.

Leo beholdt fast kontroll over biskopene i Italia, inkludert Milano og Nord-Italia. Han insisterte på enhetlig praksis, korrigerte misbruk og avgjorde stridsspørsmål. I Spania, som var dominert av de arianske vestgoterne, besvarte han den 21. juli 447 en appell om hjelp mot en gjenoppblomstring av priscillianismen og ga biskopene instruksjoner for hvordan de skulle handle. I Afrika, som tradisjonelt nidkjært voktet sin autonomi, ble hans regler om uregelmessigheter i valg og andre skandaler begjærlig mottatt og akseptert.

Da Hilarius av Arles så ut til å se på sitt bispedømme som et patriarkat uavhengig av Roma, forbød Leo ham å reise ut av sitt bispedømme og fikk den vestromerske keiser Valentinian III (425-55) til å sende ut en forordning som anerkjente pavens jurisdiksjon over alle de vestlige provinsene. For å hindre fremveksten av et patriarkat delte han i 450 bispedømmene i Gallia mellom metropolittsetene Vienne og Arles. I Øst-Illyria bekreftet Leo det pavelige vikariatet, men i strenge ordelag innskjerpet han Anastasius av Thessaloniki, sin ofte klossete representant, å respektere rettighetene til sine metropolitter. Som pavelig vikar var han bare tildelt en del av pavens overhøyhet, ikke hele maktens fylde. I forholdet til østen møtte Leo motvilje mot å akseptere de pavelige krav uten videre.

I seiersrusen etter fordømmelsen av nestorianismen på kirkemøtet i Efesos gikk talsmenn for patriarkatet i Alexandria over til å fremme en ny tese: Kristi to naturer er ved inkarnasjonen smeltet sammen til én, guddommelig natur. Det ble læren om Kristi ene sanne natur, kalt monofysittismen (av monos = ene og fysis = natur). Dette ville ikke Konstantinopel godkjenne, så patriark Flavian avsatte den ansette og innflytelsesrike arkimandritten i Konstantinopel, Eutykios (død 454), som forfektet denne læren, og utelukket ham fra kirkefellesskapet. I 448 appellerte Eutykios sin sak til paven. Da Leo forsto den sanne betydning av hans lære, sendte han den 13. juni 449 sitt berømte dogmatiske skrift til Flavian, hans såkalte Tome. Her fordømte han Eutykios og la frem læren om den klare distinksjonen mellom Kristi to naturer i hans ene person.

Monofysittene hadde fått innpass hos den østromerske keiser Theodosius II (408-50), som i 448 ga ordre om at «alle bøker som volder Gud vrede og sjelen skade» skulle brennes. Han innkalte et konsil i Efesos i august 449, som var fullt av monofysitter. Leo var representert av tre legater som var utstyrt med hans Tome, som han ventet ville bli opplest og vedtatt. Men da det kom til stykket, avviste konsilet det hånlig, og under ledelse av patriark Dioskur av Alexandria rehabiliterte de Eutykios, og motstanderne, spesielt Flavian av Konstantinopel, ble avsatt. Flavian ble mishandlet slik at han døde. Pavens legat og senere etterfølger Hilarius slapp så vidt unna i live. Leo nektet å anerkjenne vedtakene fra synoden, kalte den en «røversynode» (latrocinium) og stilte seg i spissen for den raskt voksende opposisjonen mot den.

Theodosius II, Eutykios' beskytter, døde den 28. juli 450, og ble etterfulgt på den østromerske tronen av et Romavennlig keiserpar, søsteren Pulcheria og hennes mann Marcian (450-457). I forståelse med Leo innkalte de i 451 til det fjerde økumeniske (allmenne) konsil i Kalkedon (i dag Kadiköy) ved Bosporus for å ta stilling til monofysittismen. Ca 600 biskoper kom sammen til 17 sesjoner mellom 8. oktober og 1. november 451. Leos håp om at konsilet ville bli holdt i Italia og at hans legater skulle presidere, ble skuffet, men hans representanter ble i det minste gitt en æresplass. Konsilet omgjorde avgjørelsene fra Efesos i 449 og avgrenset Kristusdogmet til begge sider. Det avsatte og ekskommuniserte monofysittene Eutykios, Dioskur av Alexandria og deres tilhengere.

Da Leos utsendinger leste opp pavens lærebrev Tome, ropte forsamlingen begeistret: «Peter har talt gjennom Leo», og det ble vedtatt som grunnlag for konsilerklæringen om hva som var rett lære vedrørende Kristi to naturer. Pave Leo I hadde her formulert den syntesen som skulle bli stående for all fremtid: «Kristus - to naturer, den guddommelige og den menneskelige, men uoppløselig forbundet i én person». Vedtaket anså pavene alltid siden som definitivt, og de ble stående som tilskuere til de lærestridene som rystet østen i de følgende 200 årene. Men konsilet drepte dette kjetteriets sjanser til å vinne østen.

Men etter å ha avgjort det kristologiske spørsmål vedtok konsilet en rekke forskrifter, canones. Mest kjent ble kanon 28, som ga bispesetet i Konstantinopel, «det nye Roma», de «samme privilegier» som det gamle Roma. Byen fikk patriarkstatus like etter Roma, med den begrunnelse at de begge var keiserbyer, og patriarken av Konstantinopel fikk forrang foran Antiokia og Alexandria. Dette truet en gammel rangrekkefølge som fulgte tradisjonen. Leo fant dette så uakseptabelt at han gikk til det farlige skritt å utsette sin godkjennelse av konsilets vedtak til 21. mars 453. Til og med da erklærte han (forgjeves) kanon 28 som ugyldig, da den stred mot vedtakene i Nikea i 325.

Vedtakene fra Kalkedon brakte Alexandria til raseri og fullt opprør. Deres patriark Dioskur var blitt forvist, og straks resultatene fra konsilet ble kjent i byen, ble den keiserlige garnisonen massakrert. Den ortodokse kandidaten som ny patriark, Proterius, ble i 457 slått i hjel av pøbelen i sin domkirke og monofysitten Timoteus Ailurus bemektiget seg patriarkstolen. Heretter var både den koptiske og armenske kirke adskilt fra resten av Kirken som monofysitter, ett brudd som ennå ikke er leget.

I årene etter Kalkedon var Leos hovedanliggende å styrke myndighetene i deres innsats for å konsolidere de doktrinære vedtak fra konsilet. For å sikre at han ble holdt informert, men også for å sikre sin egen politikk i øst, utnevnte han den gresktalende italieneren Julian av Cos til apokrisiar (pavestolens diplomatiske utsending, tilsvarer ambassadør eller nuntius) til Konstantinopel.

Leos personlighet og mot imponerte flere enn Kirkens menn. Keiserlig svakhet i vest tvang Leo til å stå som en buffer mellom sitt folk og barbariske horder. Våren 452 strømmet hunerne inn i Nord-Italia og plyndret og drepte for fote på vei sørover. Den svake vestromerske keiseren Valentinian III (425-55) var ikke i stand til å stoppe dem, så derfor dro pave Leo personlig ut for å møte dem. Ved Mantova på bredden av Mincio gikk han modig hunerkongen Attila i møte. Ingen vet hva Leo sa til ham, men Attila trakk seg tilbake bak Donau, et av historiens store mysterier. Leo forhindret dermed ødeleggelsen av Roma.

Tre år senere, da en vandalflåte seilte opp Tiberen, vendte de panikkslagne romerne seg igjen til sin biskop. Da Leo personlig grep inn og møtte vandalkongen Geiserik utenfor bymurene, lyktes det ham å overtale kongen til i det minste å avstå fra brann, tortur og massakre på befolkningen, men paven måtte se på vandalenes to uker lange plyndring av Roma og dens kirker. Det blir sagt at vestgoternes besøk 45 år tidligere hadde vært rene landturen sammenlignet med vandalenes plyndring av byen i 455.

Leos 96 bevarte prekener og 143 brev - hovedsakelig produkter av hans kanselli - er preget av klarhet, presisjon, fyndighet og rytmisk prosa. Innhold og form er beundringsverdig forent i dem, og gang på gang understrekes apostelen Peters forrang og læremyndighet. Leo var en strålende systematiker av akseptert ortodoksi snarere enn en original eller dypsindig teolog. Hans viktigste fortjeneste var styrkingen og utbyggingen av den romerske Kirkes innflytelse. Bare i striden om fastsettelsen av påskefesten underkastet han seg Alexandria for ikke å true Kirkens enhet. Leo forbød i følge LP at slaver kunne velges til biskoper. Etter overleveringen fikk han i 440 laget den berømte bronsestatuen av St. Peter i Peterskirken av metall fra Jupiterstatuen på Kapitol.

Leo, som fortjener betegnelsen den Store for sitt arbeid for Kirkens enhet, døde den 10. november 461 og ble som den første pave gravlagt i forhallen til Konstantin den Stores St. Petersbasilika. Pave Sergius I skrinla sin store forgjengers ben den 28. juni 688 og overførte dem til et alter viet til ham. Den lærde pave Benedikt XIV utnevnte i 1754 St. Leo til kirkelærer, doctor ecclesiae. Frem til 1969 ble han feiret på sin første translasjonsdag 11. april (også den andre translasjonsdagen 28. juni er blitt feiret), men nå minnes han på dødsdagen 10. november. I den greske kirken, som også regner ham som hellig, feires han den 18. februar.

av Webmaster publisert 11.02.1998, sist endret 11.10.2023 - 19:39