Nestorius (~381-~451)

Minnedag: 6. januar

Nestorius (~381-~451)

Nestorius ble født rundt 381 i Germanicia i Syria Euphoratensis (i dag Maras i det sørlige Tyrkia), trolig av persiske foreldre. Han vokste opp der og ble elev av Theodor av Mopsuestia. Han studerte i Antiokia før han ble munk i Euprepius' kloster nær bymuren og prest kort etter. Han fikk et stort ry for askese, ortodoksi og veltalenhet.

Han levde i sitt kloster i Antiokia da han i 428 ble utpekt av den østromerske keiseren Theodosios II (408-50) til å bli patriark av Konstantinopel etter Sisinnius I (426.27). Minnet om den hellige patriarken Johannes Krysostomos (398-404) var fortsatt så stort og levende blant folket i byen at det kan ha influert keiserens valg av en annen prest fra Antiokia til ny hoffbiskop.

Nestorius ble konsekrert i april 428 og synes å ha gjort et fremragende inntrykk. Han viste straks sin nidkjærhet mot kjettere. Få dager etter sin konsekrasjon fikk han et ariansk kapell ødelagt, og måneden etter fikk han keiseren til å utstede et strengt edikt mot kjetteri. Han fikk beslaglagt makedonernes kirke i Hellesponten, og han iverksatte tiltak mot quartodecimanerne som fortsatt var i Lilleasia. Han angrep også novatianerne, til tross for deres biskops gode ry. Han utviste imidlertid ikke pelagianske flyktninger fra vesten, for han hadde ikke gode kunnskaper om deres fordømmelse ti år tidligere. Han skrev to ganger til den hellige pave Celestin I (422-32) om dette temaet, men han fikk ikke noe svar.

Den nye patriarken vakte i slutten av 428 eller tidlig i 429 oppstandelse ved å holde den første av sine berømte prekener hvor han angrep den populære beskrivelsen av Jomfru Maria som Guds Mor. Han understreket sterkt Kristi sanne menneskelighet, og konsekvensen av hans syn var at Maria bare var mor til Kristi menneskelige natur, ikke hans guddommelige, og dermed kunne hun ikke kalles Guds Mor (Theotókos, egentlig «Gud-føderske»). Dette skapte forferdelse selv i Konstantinopel, og patriarken ble midtpunkt i en stor teologisk strid. Geistligheten var opprørt – prestene var opplagt ikke velvillige innstilt til den fremmede fra Antiokia.

Nestorius representerte den antiokiske skolen med sin tendens til å holde Kristi guddommelige og menneskelige naturer fra hverandre, mens den hellige patriark Kyrillos av Alexandria (412-44) representerte den alexandrinske skolen som hevdet deres dynamiske enhet. Kyrillos angrep den nye doktrinen på det sterkeste.

Begge la sitt syn frem for pave Celestin, som behandlet saken som en appell fra øst til Roma. Paven ble orientert av Kyrillos, som hevdet at Nestorius' syn var en benektelse av Jesu guddom, og han fikk den hellige munken Johannes Kassian (ca 360-435) til å lage en kritikk av Nestorius' lære. Den 10. august 430 innkalte Celestin en synode i Roma, hvor det nestorianske synet ble fordømt. Nestorius fikk valget mellom å trekke sine uttalelser tilbake innen ti dager eller bli ekskommunisert, og Celestin ba Kyrillos iverksette dommen «i vårt sted». Kyrillos gikk et skritt videre. Da han fremla ultimatumet for Nestorius, krevde han også at han skulle skrive under tolv fordømmelser som ekskluderte den antiokiske «to-natur»–kristologien. Alle parter var enige om at saken måtte løses av et allment konsil.

Keiser Theodosios II hadde utnevnt Nestorius til patriark og var ikke overbevist om at han var skyldig i kjetteri, så han nølte med å innkalle konsilet. Men motvillig gikk han med på Kyrillos' anmodning den 30. november 430, delvis på grunn av den uroen som herjet i byen, Keiseren innkalte det tredje allmenne konsil til å møtes i Efesos i pinsen (7. juni) 431 for å avgjøre saken. Selv om pave Celestin var invitert, dro han ikke til Efesos selv, men han sendte tre delegater. De hadde instruksjoner om at de i tillegg til å fremholde Den hellige Stols avgjørelser, skulle samarbeide med Kyrillos og stole på hans bedømmelser. Paven skrev også til Kyrillos og oppfordret ham til å være sjenerøs hvis Nestorius skulle vise en holdningsendring.

Nestorius kom til Efesos til påske, den 16. april 431, sammen med seksten biskoper og en væpnet eskorte. Han hadde hørt om Kyrillos' ry, og han hadde også møtt motstand og fysiske trusler fra noen munker i Konstantinopel. Åpenbart pisket Kyrillos opp motstand mot Nestorius ved hjelp av advokaten Eusebius ved basilikaen i Konstantinopel. Da Nestorius kom til Efesos, fant han at noen mindre biskoper allerede var kommet. Kyrillos kom til byen kort etter, fulgt av 55 biskoper og et betydelig antall munker. Da fristen gikk ut 7. juni, var 198 biskoper kommet, men de ventet fortsatt en orientalsk delegasjon som inkluderte Johannes av Antiokia og tretti andre biskoper. Denne delegasjonen var en avgjørende støtte for Nestorius' sak. Biskopene ble enige om å vente til den 10. juli for disse biskopene.

Men den 21. juni, utstyrt med det han mente var en spesiell autoritet fra pave Celestin, foreslo Kyrillos å åpne konsilet uten å vente på de pavelige legatene eller de antiokiske biskopene. Påskuddet var å hindre mer sykdom og død blant biskopene. 68 biskoper, sammen med sjefsvokteren av Nestorius fra keiser Theodosius, presenterte brev hvor de protesterte på avgjørelsen og krevde at Kyrillos ventet. Men han ignorerte dem.

Neste dag, den 22. juni, åpnet Kyrillos konsilet og presiderte over seksti likesinnede biskoper, og han sendte fire biskoper for å innkalle Nestorius. Men patriarken nektet å komme før de orientalske biskopene ankom. Da handlet Nestorius' motstandere raskt for å avsette ham, og de vedtok en formell erklæring mot ham. Samtidig møttes Nestorius og 43 andre biskoper til en rivaliserende synode og vedtok en lignende dom mot Kyrillos og resten av biskopene.

Den 26. juni kom endelig den orientalske delegasjonen under ledelse av Johannes av Antiokia. Han klaget til keiseren og beskrev Efesos som herjet av borgerkrig og fullstendig forvirring. Etter at keiser Theodosius hørte om fordømmelsen av Nestorius og hans lære, sendte han den 29. juni et brev til Efesos hvor han beklaget vedtaket og irettesatte biskopene for ikke å vente på de orientalske biskopene.

Konsilet samlet rundt 150-200 biskoper til fem sesjoner mellom 22. juni og 17. juli 431. Her ble både pelagianerne og tilhengerne av Nestorius («den nye Judas») fordømt. Nestorius ble avsatt og ekskommunisert og mistet også støtten fra hoffet. Som en konsekvens av konsilets fordømmelse av den nestorianske lære, erklærte det Maria som Theotókos, Guds Mor (egentlig «Gud-føderske»), ikke bare Khristotókos, Kristi mor («Kristus-føderske»), som Nestorius foreslo.

Da pavens legater ankom den 10. juli, erklærte de pave Celestins støtte til Kyrillos ga sin tilslutning til vedtakene som allerede var gjort. Dokumentene fra konsilet ble ikke lagt frem for pave Celestin, men i brev datert den 15. mars 432 uttrykte han sin tilfredshet med konsilets avgjørelser. Han beklaget bare det faktum at Nestorius hadde blitt tillatt å trekke seg tilbake til Antiokia, hvor han kunne gjøre mer ugagn, og tok avstand fra ekskommunikasjonen konsilet hadde avsagt over Johannes av Antiokia (d. 441), leder av den moderate antiokiske fløy, og lot døren stå åpen for ham å returnere til kirkefellesskapet dersom han anerkjente konsilet og fornektet Nestorius.

Etter mye tvil og mange forsinkelser ratifiserte keiseren til slutt konsilets beslutninger. Dette ble stadfestet av den nye paven, den hellige Sixtus III (432-40). Nestorius hadde protestert mot at konsilet ble åpnet før de antiokiske biskopene hadde kommet, og han nektet derfor å møte for å forsvare seg. Han var en stolt mann og viste ikke noe tegn på å gi etter eller å appellere til Roma. I stedet trakk han seg tilbake til sitt kloster i Antiokia uten å lage vanskeligheter, med verdighet og åpenbar lettelse.

Nestorius' venner, Johannes av Antiokia og hans parti, sviktet ham, og på keiserens ønske forsonet de seg i begynnelsen av 433 med Kyrillos av Alexandria. Biskopene som ble mistenkt for å se med sympati på Nestorius, ble avsatt. I et edikt av 30. juli 435 kunngjorde keiseren at Nestorius' skrifter skulle brennes.

I 435 ble Nestorius tvunget ut av sin tilbaketrukne tilværelse i sitt kloster i Antiokia og forvist til et kloster i den store oasen Hibis (al-Khargah) i den tebanske ørken i Egypt. Han ble en gang tatt til fange av nubiere på raid, og han kom tilbake til oasen med hånden og et ribben brukket. Han meldte seg for guvernøren for ikke å bli anklaget for å ha flyktet.

Etter tiden i oasen (435-39) tilbrakte han en tid i Panopolis under vokterskap av Shenoute, som hadde deltatt på konsilet i Efesos som Kyrillos' viktigste bodyguard.

Nestorius skrev på slutten av sitt liv et forsvarsskrift for å legge frem sitt eget syn. En syrisk kopi av den greske teksten av denne «Bazaar (avhandling) av Heraklides» ble gjenfunnet på begynnelsen av 1900-tallet. Der erklærer Nestorius at hans tro er den samme som i den hellige pave Leo I den Stores (440-61) berømte dogmatiske skrift til patriark Flavian av Konstantinopel av 13. juni 449, det såkalte Tomus Leonis eller Tome. Her fordømte han Eutykios og monofysittismen og la frem læren om den klare distinksjonen mellom Kristi to naturer i hans ene person.

Nestorius døde rundt 451 i sitt eksil i Egypt.

Etter konsilet i Efesos utviklet det seg et sterkt nestoriansk parti i det østlige Syria, som fant sin styrke og teologiske støtte fra skolen i Edessa. Etter den teologiske freden i 433 mellom Kyrillos av Alexandria og Johannas av Antiokia knyttet en rekke dissiderende biskoper seg til Den syriske kirken i Persia, som offisielt adopterte nestorianismen på synoden i Seleukia i 486. Nestorianerne ble utvist fra Edessa i 489 av keiser Zeno (474-91) og emigrerte til Persia. Dermed brøt den nestorianske kirken med troen til Kirken i Konstantinopel og det bysantinske imperiet.

Nestorianismen bredte seg raskt til India (Thomas-kristne), Turkestan, Malabar, Kina, Tibet og Java. I dens blomstringstid på 12/1300-tallet fantes det ti nestorianske metropolittseter i Sentral-Asia. Et angrep fra Timur-Lenk i 1310 ødela organisasjonen til den nestorianske kirke, som aldri kom seg etter dette slaget. En del av nestorianerne sluttet seg i 1553 til Roma (den kaldeiske kirke), mens en annen del (den assyriske kirke) har forblitt skilt fra Roma. Mange nestorianere gikk over til den russisk-ortodokse kirke.

av Webmaster publisert 17.12.2006, sist endret 28.12.2015 - 12:06