Den hellige Hugo av Cluny (1024-1109)

Minnedag: 29. april

Skytshelgen mot feber

Den hellige Hugo (fr: Hugues) ble født i 1024 i Semur i Brionnais i bispedømmet Autun i Burgund i Frankrike som eldste sønn av den betydelige burgundiske adelsmannen grev Dalmatius av Semur og hans hustru, Aremburgis av Vergy. Han var i slekt med hertugene av Aquitania og med mange burgundiske adelsmenn. Han så ut til å være utsett til en betydelig verdslig karriere, men han var for leselysten og klossete til å bli ridder. Da han tidlig viste tegn på kall til et religiøst liv, ble han overlatt til grandonkelen Hugo, biskop av Auxerre, for undervisning. Han fikk sin skolegang på klosterskolen ved St. Marcellus. Som 14-åring ble han novise i klosteret Cluny i Burgund. Der viste han en slik religiøs iver at han slapp det strenge novisiatet som var vanlig der, og allerede ca 1040 fikk han som 16-åring lov til å avlegge munkeløfte som benediktiner (Ordo Sancti Benedicti - OSB), i strid med farens ønsker.

Klosteret Cluny ved Mâcon i Burgund nordvest for Lyon ble grunnlagt i 910 av Vilhelm av Aquitania og begynte sitt liv som et reformert, men temmelig ukjent kloster. Det fulgte Benedikts regel med en strenghet som var uvanlig på den tiden. Få ville ha spådd dets raske vekst til å bli det viktigste klosteret i Europa. Klosteret ble senteret for reformen og den åndelige fornyelsen av det vestlige munkevesenet på 1000- og 1100-tallet.

På grunn av cluniacensernes privilegier kunne han bli diakonviet allerede som 18-åring, og omkring 1044 ble han viet til prest, bare 20 år gammel. I 1048 utnevnte abbeden, den hellige Odilo, ham til storprior, og da Odilo døde den 31. desember samme år, ble Hugo i 1049 enstemmig valgt Clunys sjette abbed i en alder av bare 25 år. Han ble høytidelig innsatt av erkebiskop Hugo av Besançon på festen for Peters Stol den 22. februar 1049. På denne tiden var han blitt høy og vakker, dyktig og sympatisk, hans resultater avslører ham også som målbevisst og upartisk, med forunderlig indre ro og balanse. Embetet innebar lederskapet av det innflytelsesrike benediktinske forbund som var avhengig av Cluny, og gjennom hele sitt liv spilte Hugo en fremtredende rolle på kirkemøter og i andre kirkelige sammenhenger.

Hugos innflytelse var også svært stor utenfor klosterordenen. Han var en uforbeholden reformator. Ni paver, fra den hellige Leo IX (1049-54) til Paschalis II (1099-1118), henvendte seg til ham og ba om råd og hjelp og betrodde ham ansvarsfulle oppdrag som spente fra Aquitania til Ungarn. Cluny var en kraftig støttespiller for reformprogrammet som ble startet av de hellige pavene Leo IX og Gregor VII (1073-85). Han deltok på synoden i Reims i 1049 og med sin vanlige veltalenhet støttet han reformene til Leo IX og fordømte simoni og slappheten i den klerikale disiplin. Hugo reiste sammen med pave Leo tilbake til Roma, og deltok på en synode som fordømte av Berengar av Tours i 1050. Han deltok også på reformkonsilene i 1055 og 1060.

Hugo var pavelig legat i Ungarn (1051-52), Toulouse (1062 og 1068) og Spania (1073). I 1051 var han i Köln i anledning dåpen til keiser Henrik IIIs sønn, den fremtidige Henrik IV (1056-1106), og han var guttens gudfar. Som pavelig legat skapte han i 1057 fred mellom Henrik IV og kong Andreas av Ungarn (1046-60). I 1058 møtte han pave Stefan IX (X) (1057-58) på dennes dødsleie i Firenze. Han hjalp pave Nikolas II (1058-61) med å skrive dekretet om pavevalg på et konsil i Roma i 1059, og han fortsatte sine nære forbindelser med Den hellige Stol da Hildebrand, som hadde vært munk i Cluny, ble valgt til pave som Gregor VII. Hugo samarbeidet nært med Gregor for å reformere Kirken og gjenopplive det åndelige liv i den. I 1065 ledet Hugo an ved konsilet i Clermont i å organisere det første korstoget.

Hugo prøvde å megle i den bitre striden mellom pave og keiser i Canossa i 1077 , og hans posisjon var slik at han ble prist offentlig og takket for sine tjenester ved den romerske synoden i 1081 og på konsilet i Clermont i 1095. Han satte i gang grunnleggelsen klosteret St. Pancras i Lewes i Sussex i Sør-England ca 1078, det første cluniacensiske klosteret i England. Han hjalp også å få i gang det første korstoget på konsilet i Clermont i 1095. Han var et menneske med stor psykologisk innsikt og diplomatiske evner, helstøpt og gavmild. Da den hellige Anselm av Canterbury kom på kant med kong William II av England (Vilhelm Rufus), var det Hugo i Cluny han først rådførte seg med.

Hugo fortsatte Odilos politikk med å gjøre klostrene i Cluny-kongregasjonen mer direkte avhengige av moderklosteret. I løpet av de ca seksti år han var abbed, nådde Cluny kulminasjonen i sin makt og internasjonale innflytelse, selv om det neppe var uten omkostninger for den åndelige glød. Allerede da han ble abbed, var Cluny et betydelig kloster med omkring 60 avhengige klostre, men ekspansjonen blir tydeliggjort ved at ved hans død var de avhengige klostrene (med ulik form for tilknytning) kommet opp i ca 2.000, hvorav 200 var under hans direkte kontroll. De befant seg i Italia, Spania, England og Frankrike. Ekspansjonen kan sammenlignes med Cîteaux' tilsvarende på 1100-tallet. I 1068 lot Hugo skrive ned den cluniacensiske sedvaneretten (Consuetudines) fra abbed Bernhard av Saint-Victor og opptok den i ordensforfatningen. Under hans lederskap vokste Cluny fra rundt 50 munker til 300.

Hans politikk kan kritiseres for å være for monarkisk og avhengig av å ha en fremragende abbed i midten. Hugos mange aktiviteter gjorde at han var borte fra Cluny i lange perioder, men munkenes nivå når det gjeldt monastisk observans holdt seg på et høyt nivå, og han ble husket som en effektiv administrator og en sympatisk og klok leder i åndelige spørsmål like mye som i verdslige. Men han tok inn alt for mange rekrutter og tillot dem å bli noviser etter bare et par dagers prøvetid, og det synes som om mange av dem ikke hadde noe ekte religiøst kall.

Hugos livsførsel gjorde inntrykk på så forskjellige skikkelser som den hellige Peter Damian, pave Gregor VII og Vilhelm Erobreren. Hans tid som abbed var også preget av utviklingen av konstitusjonelle og administrative prosedyrer, av de omfattende donasjonene og fra 1089 byggingen av en ny og enorm kirke og kloster. Han fikk den salige pave Urban II (1088-99) til å konsekrere høyalteret i kirken den 25. oktober 1095. Den femskipede kirken, klosterets tredje, var den største i kristenheten med sin lengde på 187 meter. Den ble ødelagt under den franske revolusjon, men selv ruinene er imponerende. Klosteret, som også ble ødelagt, ble gjenoppbygd. Få av Hugos skrifter er bevart, men han må regnes som en av de mest innflytelsesrike skikkelser i andre halvpart av 1000-tallet. Han kalles da også Hugo den Store. Han grunnla et hospital i Marcigny hvor han elsket å tjene de spedalske med sine egne hender.

Våren 1109 var den 85-årige Hugo utslitt av sin alder og sitt harde arbeid og følte at slutten nærmet seg. Han ba om de siste sakramentene og samlet sine åndelige sønner rundt seg. Etter å ha gitt hver av dem fredskysset ba han om å bli ført til kapellet for Vår Frue. Der la han seg kledd i sekk og aske foran alteret, og der døde han på påskemandag, den 28. april 1109. Han ble gravlagt ved høyalteret i sin basilika i Cluny. Hans grav ble snart åsted for mirakler, og pave Gelasius II (1118-19) foretok en valfart dit i 1119 og døde der den 20. januar.

Pave Callistus II (1119-24), som selv hadde vært munk i Cluny, ble valgt til ny pave i klosteret den 2. februar, og han startet straks helligkåringsprosessen. Hugo ble helligkåret den 6. januar 1120. Translasjonen av den helliges relikvier fant sted den 23. mai 1220 etter initiativ av pave Honorius III (1216-27). Under hugenottenes opprør i 1575 forsvant det kostbare skrinet og Hugos jordiske rester, med unntak av noen få relikvier.

Hugos minnedag er 29. april. Han æres spesielt i benediktinerordenen og i det franske bispedømmet Autun. Hans navn står i Martyrologium Romanum. Ved ødeleggelsen av kirken ble også relikviene ødelagt, og bare en arm er igjen og æres i dag i Marcigny. Hugo avbildes som abbed med svart kutte og stav eller i messehagl og med bok.

Da den romerske kalenderen ble reorganisert i 1968, ble det etablert en minnedag den 29. april som en felles minnedag for de syv hellige og salige abbeder som har ledet det innflytelsesrike klosteret Cluny. De har alle fremdeles sine individuelle minnedager i tillegg til denne fellesfesten. De seks andre er: De hellige Berno, Odo, Majolus og Odilo og de salige Aymard og Peter den Ærverdige.

av Webmaster publisert 15.04.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:56