Den hellige Tarasios av Konstantinopel (~730-806)

Minnedag: 25. februar

Den hellige Tarasios (Tarasius, Tharasius) ble født ca 730 og bodde i Konstantinopel. Hans far Georg var en dommer som ble holdt høyt i akt for sin upartiske rettferdighet, og hans mor Eucratia var ikke mindre æret for sin fromhet. Tarasios ble onkel eller grandonkel til den hellige Fotios. Han ble opplært til å praktisere alle dyder og til å velge sine venner med klokskap.

Han var privatsekretær for keiserinne Irene II, enke etter keiser Leo IV Khazareren (775-80) og regent (780-802) for deres ennå mindreårige sønn Konstantin VI (780-97). Han levde ved hoffet med all sin prakt, omgitt av alt som kunne nære stolthet og hovmod, men han levde som en munk. Selv om Irene var en renkefull og voldelig kvinne, lå venerasjonen av de hellige ikonene hennes hjerte så nært at hun arbeidet for å gjeninnføre den etter at ikonoklastene hadde fått den forbudt.

Etter at patriark Paulos IV den yngre av Konstantinopel, som støttet ikonoklastene, ble tvunget til å trekke seg fra embetet og gå i kloster i 784, utnevnte keiserinnen Tarasios til ny patriark, selv om han bare var legmann. Men både hoffet, presteskapet og folket støttet valget. Han aksepterte utnevnelsen på betingelse av et nytt konsil ble innkalt, og han ble vigslet til biskop av Konstantinopel per saltum (ved å hoppe over de lavere vielser) den 25. desember 784.

Tidlig i 785 skrev han et brev til pave Hadrian I (772-95) om sin opphøyelse direkte fra legstanden for å erklære sin ortodoksi, inkludert sin støtte for venerasjonen av bilder, og for å be om at det ble holdt et nytt økumenisk konsil. Hans brev ble fulgt opp av et fra keiserinnen, som også ba om et nytt konsil. Pave Hadrian hadde reservasjoner mot Tarasios' høyst ukanoniske opphøyelse og mot bruken av uttrykket «økumenisk patriarkat» om bispesetet i Konstantinopel, men likevel ønsket han tanken om et nytt konsil velkommen. Tarasius skrev også til patriarkene av Alexandria, Antiokia og Jerusalem og ba om at de deltok ved konsilet, enten personlig eller representert av legater.

I 786 ble Det syvende økumeniske Konsil (Nikea II) innkalt. Det møttes først den 1. august 786 i en kirke i Konstantinopel, men ble avbrutt av keiserlige soldater som handlet på vegne av de ikonoklastiske biskopene mot Irene. Hun ga ordre om at de skulle fjernes for å møte en (oppdiktet) arabisk trussel og flyttet konsilet til Nikea (i dag Iznik i Tyrkia). Der var det roligere og ga dessuten autoritet fra det første økumeniske konsilet, som var avholdt der i 325.

Konsilet i Nikea kunne endelig åpnes den 24. september 787 og varte til 23. oktober med 8 sesjoner og over 300 biskoper til stede. På konsilet deltok keiserinne Irene, hennes sønn Konstantin og to legater fra pave Hadrian I (772-95) - erkeprest Peter i den romerske kirken og presten Peter, abbed av St. Sabas i Roma. Paven ga sin fulle støtte til konsilet og anerkjente i ettertid konsilbeslutningene, og først ved pavens tilslutning kunne konsilet kalles økumenisk. Konsilet fordømte ikonoklasmen og tok billeddyrkerne i forsvar, og det vedtok å tillate billedlige fremstillinger av Kristus, Maria, englene og de hellige. Men konsilfedrene skjelnet tydelig mellom «tilbedelse» (latreia), som tilkom Gud alene, og «venerasjon» (proskynesis), som også kunne bli skapte ting til del. Dette stemte overens med patriark Tarasios' syn, og er også i overensstemmelse med dagens ortodokse syn. Pave Hadrian hadde sendt et dogmatisk skriv til konsilet, hvor han forsvarte den riktige bruk av bilder, og fedrene mottok det med applaus.

Keiserinne Irene insisterte på å være medregent, selv om sønnen Konstantin nå var gammel nok til å regjere på egen hånd. Hun tvang ham til å gifte seg med Maria Paphlagonierinnen, men deretter begynte hun å baktale henne og kan til og med ha forsøkt å forgifte henne. I 795 skilte keiser Konstantin VI fra sin hustru og lot seg ulovlig vie til hoffdamen Theodota mens Maria fortsatt var i live. Patriarken nedkalte keiserens vrede over seg selv fordi han nektet å akseptere hans skilsmisse og gjengifte og truet ham med ekskommunikasjon. Men en prest ved navn Josef utførte vielsen, vi vet ikke om det var med eller uten Tarasios' stilltiende støtte. Patriarken straffet Josef, men tok ingen kanoniske skritt mot keiseren.

Tarasios levde et liv i streng bot, og gjorde mye for de fattige og for å fremme presteskapets større hellighet. Men fordi han i spørsmålet om keiserens ekteskap satte kirkeloven til side til fordel for praktiske hensyn, ble han skarpt kritisert av den hellige abbed Plato av Symboleon og Sakkoudion og hans nevø, den hellige Theodor Studitten (av Studion), som trakk seg fra kommunion med ham. Keiseren avsatte og forviste Platon og Theodor, og pådro seg dermed den kirkelige reformbevegelsens vrede.

I 797 skjønte Irene at sønnen var uten støtte både i kirken og i hæren, så hun fikk ham fengslet og blindet og gjeninntok posisjonen som enehersker. Tarasios ble tvunget til å ekskommunisere Josef, stemple Theodota som ekteskapsbryter og gjøre hennes barn arveløs. Fem år senere ble Irene avsatt av keiser Nikeforos (802-11) og forvist til øya Lesbos. Dette gjorde at Tarasios hadde det relativt fredelig i de siste fire årene av sitt liv. Han kronet keiser Nikeforos, som dermed oppnådde legitimitet som keiser.

Han var personlig ydmyk og mislikte pomp og prakt. Han fikk sine prester til å bære enkle klær med belter laget av geitehår og ville ikke la tjenere vente på seg. Han gikk åpent ut blant sitt folk og snakket med dem, men var kanskje uskikket til å ta seg Irene og hennes likesinnede. Hans biograf, diakonen Ignatius, som senere ble biskop av Nikea, skriver at Tarasios kort før sin død falt i en transe, hvor han syntes å diskutere hendelsene i sitt liv med en rekke anklagere. Men sinnsroen seiret og han døde fredfullt i 806 i Konstantinopel etter et patriarkat på 21 år, de fleste av dem urolige.

Tarasios' minnedag er 25. februar og hans navn står i Martyrologium Romanum. På 1000-tallet skal noen av hans relikvier ha kommet til Venezia. Han fremstilles som biskop med Omoforion (skulderbånd) og bok. Han er en av De fire patriarker av Konstantinopel som æres spesielt i den ortodokse kirke - de tre andre er de hellige Germanos I (død ca 740), Nikeforos I (død 828) og Methodios I (død 847). De æres høyt som en fremragende forsvarere av de hellige bildene under den andre ikonoklastiske forfølgelsen.

av Webmaster publisert 16.02.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:54