Pacem in Terris

JOHANNES XXIII

FRED PÅ JORDEN

ENCYKLIKA «PACEM IN TERRIS» OM FRED MELLOM MENNESKER OG NASJONER BYGGET PÅ SANNHET, RETTFERD, KJÆRLIGHET OG FRIHET

ST. OLAV FORLAG * OSLO 1963

Oversettelse og innledning ved Erik Gunnes, O.P.

Imprimatur. Oslo 8. mai 1963. + Jac. Mangers, biskop


Innhold

«Pacem in Terris» - bakgrunn og struktur
Første del: Det innbyrdes forhold mellom de enkelte mennesker
Ethvert menneske er en person, med plikter og rettigheter
Rett til livet og menneskeverdige livskår
Rettigheter på det åndelige område
Rett til å ære Gud i samsvar med samvittighetens bud
Rett til fritt valg av livskall
Rettigheter på det økonomtiske område
Møte- og foreningsrett
Rett til emigrasjon og immigrasjon
Borgerlige rettigheter
Rettigheter og plikter knyttet sammen i den ene person
Gjensidig et i rettigheter og plikter blant menneskene i innbyrdes
Gjensidighet og samarbeid
I bevissthet om sitt ansvar
Et samliv i sannhet, rettferdighet, kjærlighet og frihet
Gud og den moralske orden
Tegn i tiden
Annen del: Forholdet mellom borgerne og statens myndigheter
Autoriteten er nødvendig; den har sitt opphav i Gud
Den offentlige myndighets formål
Vesentlige aspekter av det almene vel
Myndighetenes rolle i forbindelse med borgernes rettigheter og plikter
Harmonisering og beskyttelse av menneskerettighetene
Menneskerettighetenes fremme
Harmonisering av myndighetenes dobbelte funksjon
Statsmaktens struktur og funksjonsmåte
Rettsorden og moralsk bevissthet
Borgernes deltagelse i det offentlige liv
Tegn i tiden
Tredje del: Det innbyrdes forhold mellom de enkelte stater
Rettigheter og plikter
Bygge på sannheten
Bygge på rettferdigheten
Minoritetenes skjebne
Aktiv solidaritet
Likevekt mellom befolkning, jord og kapital
De politiske flyktningers problem
Nedrustning
Bygge på friheten
Bistand til utviklingslandene
Tegn i tiden
Fjerde del: Individenes og enkeltstatenes forhold til verdensfellesskapet
Landenes gjensidige avhengighet
De nåværende regjeringers myndighet utilstrekkelighet til å trygge det almene vel
Forholdet mellom almenvellets utvikling og de offentlige myndigheters funksjoner
En myndighet opprettet i enighet og ikke i makt
Det universelle almenvel og menneskerettighetene
Subsidiaritetsprinsippet
Tegn i tiden
Femte del: Praktiske direktiver
Plikt til å delta i det offentlige liv
Vitenskapelig og teknisk kompetanse, og faglig dyktighet
Det menneskelige virke grunnlagt på en syntese av tekniske og åndelige verdier
Harmoni mellom den kristne tro og hans virksomhet i samfunnet
En harmonisk utdannelse
En stadig streben nødvendig
Forholdet mellom katolikker og ikke-katolikker på det økonomiske og sosiale område
Gå frem i etapper
En veldig oppgave
Fredsfyrsten
Noter

Neste

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18