"Dei Verbum"

Noter

Kapittel 1

1
Kfr. St. Augustin, De catechizandis rudibus, IV, 8: PL 40, 316.
2
Kfr. Mt. 11, 27; Joh. 1, 14 & 17; 14, 6; 17, 1-3; 2. Kor. 3, 16; 4, 6; Ef. 1, 3-14.
3
Epist. ad Diognetum, VII, 4, Funk, Patres Apostolici, I, s. 403.
4
1. Vatikankonsil, dogm. konst. De fide catholica, kap. 3: Denz. 1789 (3008).
5
2. Kirkemøte i Orange, can. 7: Denz. 180 (377); 1. Vatikankonsil, loc. cit.: Denz. 1791 (3010).
6
1. Vatikankonsil, dogm. konst. De fide catholica, kap. 2: Denz. 1786 (3005).
7
Ibid.: Denz. 1785-86 (3004-05).

Kapittel 2

1
Kfr. Mc. 28, 19-20 & Mk. 16, 15. Tridentinerkonsilet, sess. 4, Dekr. De canonicis Scripturis: Denz. 783 (1501).
2
Kfr. Tridentinerkonsilet, loc. cit.: 1. Vatikankonsil, sess. 3, dogm. konst. De fide catholica, kap. 2: Denz. 1787 (3006).
3
St. Ireneus, Adv. Haer. II, 3, 1: PG 7, 848; Harvey, 2, s. 9.
4
Kfr. II. Kirkemøte i Nikea: Denz. 303 (602). IV. Kirkemøte i Konstantinopel, sess, 10, can. 1: Denz. 336 (650-52).
5
Kfr. 1. Vatikankonsil, dogm. konst. De fide catholica, kap. 4: Denz. 1800 (3020).
6
Kfr. Tridentinerkonsilet, loc. cit.
7
Kfr. St. Cyprians ord: «Ecclesia plebs Sacerdoti adunata et Pastori suo grex adhaerens», Epist. 66, 8: Hartel, III, B, s. 733.
8
Kfr. I. Vatikankonsil, dogm. konst. De fide catholica, kap. 3: Denz. 1792 (3011).
9
Kfr. Pius XII, encycl. Humani Generis, 12. aug. 1950: AAS 42 (1950) 5. 569; Denz. 2314 (3886).

Kapittel 3

1
Kfr. 1. Vatikankonsil, konst. Dei Filius, kap. 2: Denz. 1787 (3006). Bibelkommisjonens dekret av 18. juni 1915: Denz. 2180 (3629); Enchirid. Bibl. 420; Det hellige Officiums brev av 22. desember 1923: Enchirid. Bibl. 499.
2
Kfr. Pius XII, encycl. Divino afflante Spiritu 30. september 1943: AAS 35 (1943) s. 314; Enchirid. bibl. 556.
3
I og gjennom mennesket: kfr. Hebr. 1, 1 & 4, 7 (i mennesket); 2. Sam. 23, 2; Mt. 1, 22 og passim (gjennom mennesket); 1. Vatikankonsil, Schema de doctrina catholica, not. 9: Coll. Lac. VII, 522.
4
Leo XIII encycl. Providentissimus Deus, 18. nov. 1893; Denz. 1952 (3293); Enchirid. bibl. 125.
5
Kfr. St. Augustin, Gen. ad litt. 2, 9, 20: PL 34, 270-71; Epist. 82, 3: PL 33, 277; CSEL 34, 2, s. 354. - St. THOMAS, Ver. q. 12, a. 2, c. - Tridentinerkonsilet, sess. 4, De canonicis Scripturis: Denz. 783 (1501). - Leo XIII, encycl. Providentissimus: Enchirid. Bibl. 121, 124, 126-27. - Pius XII, encycl. Divino afflante: Enchirid. bibl. 539.
6
St. Augustin. De civ. Dei, XVII, 6, 2: PL 41, 537; CSEL XL, 2, 228.
7
St. Augustin. De doctr. christ., III, 18, 26: PL 34, 75-76.
8
Pius XII, loc. cit.: Denz. 2294 (3829-30); Enchirid. bibl. 558-62.
9
Kfr. Benedikt XV, encycl. Spiritus Paraclitus, 15. sept. 1920: Enchirid bibl. 469. - St. Hieronymus, In Gal. 5, 19-31: PL 26, 417 A.
10
Kfr. 1. Vatikankonsil, konst. De revelatione: Denz. 1788 (3007).
11
St. Johannes Krysostomos, In Gen. 3, 8: PG 53, 135 (den greske tekst taler om synkatábasis).

Kapittel 4

1
Pius XI, encycl. Mit brennender Sorge, 14. mars 1937: AAS 29 (1937), s. 151.
2
St. Augustin, Quaest. in Hept. 2, 73: PL 34, 623.
3
St. Ireneus, Adv. Haer. III, 21, 3: PG 7, 950; (=25, 1: Harvey, 2, s.115). St. Kyrillos av Jerusalem, Catech. 4, 35: PG 33, 497. Theodor Mops., In Soph. 1, 4-6: PG 66, 452A-453A.

Kapittel 5

1
Kfr. St. Ireneus, Adv. Haer. III, 11, 8: PG 7, 885; utg. Sagnard, s. 194.
2
Kfr. Joh. 14, 26; 16, 13.
3
Joh. 2, 22; 12, 16; kfr. 14, 26; 16, 12-13; 7, 39.
4
Instr. Sancta Mater Ecclesia (sendt ut av Den pavelige komité til fremme av bibelstudiene): AAS 56 (1964), s. 715.

Kapittel 6

1
Kfr. Pius XII, encycl. Divino afflante: Enchirid. bibi. 551, 553, 567. - Bibelkommisjonens instruks. De St. Scriptura in Clericorum Seminariis et Religiosorum Collegiis recte docenda, av 13. mai 1950: AAS 42 (1950) ss. 495-505.
2
Kfr. Pius XII, Enchirid, bibi. 569.
3
Kfr. Leo XIII, encycl. Providentissimus: Enchirid bibl. 114; Benedikt XV, encycl. Spiritus Paraclitus: Enchirid. bibi. 483.
4
St. Augustin, Serm. 179, 1: PL 38, 966.
5
St. Hieronymus, Comm. in Is., Prol.: PL 24, 17. - Kfr. Benedikt XV, encycl. Spiritus Paraclitus: Enchirid, bibl. 475-480; Pius XII, encycl. Divino afflante: Enchirid. bibl. 544.
6
St. Ambrosius, De officiis ministrorum, I, 20, 88: PL 16, 50.
7
St. Ireneus, Adv. Haer. IV, 32, 1: PG 7, 1071; (- 49, 2) Harvey, 2, s.255.

Innhold

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18