"Dei Verbum"

Om Guds Åpenbaring

Den dogmatiske konstitusjon «Dei Verbum», vedtatt av Det annet Vatikankonsil og promulgert av Pave Paul VI 18. november 1965

NB Ordene i parentes som innleder hver nye paragraf i teksten, hører ikke med til den offisielle tekst. De ble brukt som arbeidstitler i utkastene og svarer dermed til konsilets hensikt Vi har tilføyet dem for hjelpe leseren til å følge tankegangen i konstitusjonen.

Forord ved biskop Hans L. Martensen
Innledning
Kapittel 1: Åpenbaringen
Dens vesen og objekt
Om det som gikk forut for den evangeliske åpenbaring
Kristus som fullender av åpenbaringen
Åpenbaringen mottas i tro
De åpenbarte sannheter
Kapittel 2: Den Guddommelige åpenbarings overlevering
Apostlene og deres etterfølgere som forkynnere av Evangeliet
Den hellige Tradisjon
Tradisjonens og Skriftens innbyrdes forhold
Skriftens og Tradisjonens forhold til hele Kirken og til læreembedet
Kapittel 3: Skriftens Guddommelige inspirasjon og dens tolkning
Skriften er inspirert og lærer ikke feil
Skriftens tolkning
Gud kommer oss i møte
Kapittel 4: Det gamle testamente
Frelseshistorien nedskrevet i Det gamle testamentes bøker
Det gamle testamentes betydning for de kristne
Begge testamenters enhet
Kapittel 5: Det nye testamente
Det nye testamentes særegne verdi
Evangelienes apostoliske opprinnelse
Evangelienes historisitet
De øvrige bøker i Det nye testamente
Kapittel 6: Den hellige Skrift i kirkens liv
Kirken ærer den hellige Skrift
Anbefaling om nøyaktige oversettelser
De katolske forskeres apostoliske oppgave
Skriftens betydning for teologien
Anbefaling av bibellesningen
Konklusjon
Noter

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18