"Gaudium et Spes"

Kirken i verden av i dag

Den pastorale konstitusjon «Gaudium et Spes»

Vedtatt av Det annet Vatikankonsil og promulgert av pave Paul VI 7. desember 1965

St. Olav forlag, Oslo

NB De overskrifter som innleder hvert nye avsnitt i teksten, hører ikke med til den offisielle tekst. De er tilføyet for å hjelpe leseren til å følge tankegangen i konstitusjonen.


Innhold

Forord: «Glede og håp», ved Albert Raulin O.P.

Den pastorale konstitusjon

Innledning
Kirkens nære tilknytning til hele menneskeheten
De som konsilet henvender seg til
Til gavn for mennesket
Innledende fremstilling av menneskets aktuelle situasjon i verden
Håp og angst
Dype forandringer
De sosiale forandringer
De psykologiske, moralske og religiøse forandringer
Disharmoni i den moderne verden
Menneskehetens felles lengsler
Menneskene går i seg selv og spør

Første del: Kirken og menneskets kall

Kapittel 1: Menneskeverdet
Mennesket som Guds bilde
Om synden
Hva mennesket består av
Forstand, sannhet og visdom
Samvittigheten
Frihetens betydning
Dødens mysterium
Ateismen - dens former og røtter
Den systematiske ateisme
Kirkens forhold til ateismen
Kristus, det nye menneske
Kapittel 2: Menneskenes fellesskap
Kirkemøtets hensikt
Fellesskapet som en del av Guds plan med mennesket
Individets og samfunnets innbyrdes avhengighet
Det allmenne vel
Ærefrykt for mennesket
Hensynsfullhet og kjærlighet i forhold til motstandere
Den fundamentale likhet mellom menneskene. Den sosiale rettferdighet
Den individualistiske etikks utilstrekkelighet
Ansvar og medansvarlighet
Det menneskevordne Ord og den menneskelige solidaritet
Kapittel 3: Menneskets virksomhet overalt i verden
Problemstillingen
Verdien av menneskets aktivitet
Målestokken for den menneskelige virksomhet
I hvilken grad de jordiske forhold bør bestemmes ut fra egne lover
Syndens virkning på den menneskelige aktivitet
Den menneskelige virksomhets fullbyrdelse i påskemysteriet
Den nye jord og den nye himmel
Kapittel 4: Kirkens oppgave i verden av i dag
Kirkens og verdens innbyrdes forhold
Den hjelp Kirken ønsker å gi enkeltmennesket
Den hjelp Kirken ønsker å gi menneskesamfunnet
Den hjelp Kirken gjennom de kristne ønsker å gi menneskene i deres virksomhet
Den hjelp Kirken mottar av den moderne verden
Kristus, alfa og omega

Annen del: Om enkelte mer presserende problemer

Kapittel 1: Om å fremme ekteskapets og familiens verdighet
Ekteskapet og familien i vår tid
Ekteskapets og familiens hellighet
Ektefellenes innbyrdes kjærlighet
Ekteskapets fruktbarhet
Tilpasning av ektefellenes innbyrdes kjærlighet til menneskelivets konkrete fordringer
Om å styrke ekteskapets og familiens stilling i samfunnet
Kapittel 2: I det kulturelle fremskritts tjeneste
A - Kulturens kår i verden av i dag
De nye livsformer
Mennesket som kulturskapende faktor
Vanskeligheter og oppgaver
B - Enkelte prinsipper for en sunn kulturell utvikling
Tro og kultur
De mangfoldige forbindelser mellom Kristi glade budskap og menneskekulturen
Prinsipper for en samordning av kulturens forskjellige aspekter
C - Om enkelte særlig viktige kulturelle forpliktelser for de kristne
Den rett som alle har til kulturgodene, skal erkjennes og omsettes i praksis
Oppdragelse til en allsidig menneskelig kultur
Enkeltmenneskets og samfunnets kulturliv i forhold til kristendommen
Kapittel 3: Det sosiale og økonomiske liv
Enkelte aspekter ved det økonomiske liv
A - Den økonomiske vekst
Den økonomiske vekst i menneskets tjeneste
Den økonomiske vekst i menneskets hender
De store ulikheter på det sosiale og økonomiske område skal jevnes ut
B - Enkelte retningslinjer for hele det sosiale og økonomiske liv
Arbeide, arbeidsvilkår og fritid
Deltagelse i bedriftens disposisjoner og i generelle økonomiske avgjørelser. Arbeidskonflikter
Denne verdens goder er ment å tilhøre alle mennesker
Investeringer og pengepolitikk
Privateiendom som mulighet og mål. Store udyrkede gods
Den sosiale og økonomiske virksomhet og Kristi rike
Kapittel 4: Det politiske samfunn
Samfunnslivet i vår tid
Det politiske samfunns natur og formål
Borgerens andel i det politiske liv
Det politiske fellesskap og Kirken
Kapittel 5: Om å fremme freden og det internasjonale fellesskap
Innledning
Om fredens vesen
A - Om å hindre krig
Mot krigens råskap
Den totale krig
Rustningskappløpet
Absolutt forbud mot krigen, og det internasjonale fredsarbeide
B - Om å bygge opp det internasjonale fellesskap
Årsaker til splid, og botemidler
Folkenes fellesskap og de internasjonale institusjoner
Internasjonalt samarbeide på det økonomiske plan
Om enkelte nyttige regler
Befolkningstilveksten og det internasjonale samarbeide
De kristnes plikt til å hjelpe
Kirkens virksomme nærvær i det internasjonale fellesskap
De kristne har sin plass i de internasjonale institusjoner

Konklusjon

Den enkelte troendes og de lokale kirkers oppgave
Innbyrdes samtale mellom alle mennesker.
Verden skal bygges opp og føres til sitt mål

Noter


Forrige Innhold Neste

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18