"Gaudium et Spes" - Fotnoter

Innledningen

1
Den pastorale konstitusjon «Kirken i verden av i dag» består av to deler, men danner allikevel et hele. Konstitusjonen betegnes som «pastoral» fordi den ut fra læremessige prinsipper prøver å uttrykke Kirkens forhold til verden og til vår tids mennesker. Det vil si at den pastorale hensikt er til stede i den første del som også den læremessige i den andre. I den første del fremlegger Kirken sin lære om mennesket, om den verden mennesket er satt inn i, og om sitt eget forhold til disse. I den andre del tar Kirken opp enkelte aspekter ved det moderne liv og samfunnet til nærmere behandling, og i særlig grad enkelte spørsmål og problemer som på det område i dag synes å være de mest presserende. Derav følger at denne andre del behandler et stoff som nok skal bedømmes ut fra de læremessige prinsipper, men som inneholder foranderlige elementer ved siden av de permanente. Konstitusjonen bør altså tolkes ut fra de almene regler for teologisk tolkning, og særlig hva den andre del angår, vil man regne med de omskiftelige faktorer som selve emnet er forbundet med.
2
Kfr. Joh. 18, 37; 3, 17; Mt. 20, 28; Mk. 10, 45.

Innledende fremstilling

1
Kfr. Rom. 7, 14ff.
2
Kfr. 2. Kor. 5, 15
3
Kfr. Ap.gj. 4, 12.
4
Kfr. Hebr. 13, 8.
5
Kfr. Kol. 1, 15.

Første del

Kapittel 1

1
Kfr. 1. Mos. 1, 26; Visd. 2, 23.
2
Kfr. Sirak 17, 3-10.
3
Kfr. Rom. 1, 21-25.
4
Kfr. Joh. 8, 34.
5
Kfr. Dan. 3, 57-90.
6
Kfr. 1. Kor. 6, 13-20.
7
Kfr. 1. Sam. 16, 7; Jer. 17, 10.
8
Kfr. Sirak 17, 7-8.
9
Kfr. Rom. 2, 14-16.
10
Kfr. Pius XII, radiobudskap av 23. mars 1952 om den kristne samvittighets fostring hos de unge: AAS 44 (1952), s.271.
11
Kfr. Mt. 22, 37-40; Gal. 5, 14.
12
Kfr. Sirak 15, 14.
13
Kfr. 2. Kor. 5, 10.
14
Kfr. Visd. 1, 13; 2, 23-24; Rom. 5, 21; 6, 23; Jak. 1, 15.
15
Kfr. 1. Kor. 15, 56-57.
16
Kfr. Pius XI, encycl. Divini Redemptoris, 19. mars 1937: AAS 29 (1937), ss. 65-106; Pius XII, encycl. Ad Apostolorum Principis, 29. juni 1958: AAS 50 (1958), ss. 601-14; Johannes XXIII, encycl. Mater et Magistra, 15. mai 1961: AAS 53 (1961), ss. 451-53 (i den danske utgave, Vort sociale ansvar, Skt. Ansgars forlag 1961, ss. 69 ff.); Paul VI, encycl. Ecclesiam Suam, 6. aug. 1964: AAS 56 (1964), ss. 651-53.
17
Kfr. 2. Vatikankonsil, dogm.konst. Lumen gentium (de Ecclesia), kap. 1, n. 8: AAS 57 (1965), s. 12.
18
Kfr. Fil. 1, 27.
19
St. Augustin, Confess. I, 1: PL 32, 661.
20
Kfr. Rom. 5, 14. Kfr. Tertullian, De carnis resurr. 6: «Quodcumque limus exprimebatur, Christus cogitabatur homo futurus»: PL 2, 282; CSEL, 47, s.33, lin. 12-13.
21
Kfr. 2. Kor. 4, 4.
22
Kfr. 2. Kirkemøte i Konstantinopel, can. 7: «Neque Deo Verbo in carnis naturam transmutato, neque carne in Verbi naturam transducta»: Denz. 219 (428). - Kfr. også 3. Kirkemøte i Konstantinopel: «Quemadmodum enim sanctissima at que immacutata animata eius caro deificata non est perempta (theôtheisa ouk anérethé), sed in proprio sui statu et ratione permansit»: Denz. 291 (556). - Kfr. Kirkemøte i Kalkedon: «in duabus naturis inconfuse, immutabiliter, indivise, inseparabiliter agnoscendum»: Denz. 148 (302).
23
Kfr. 3. Kirkemøte i Konstantinopel: «ita et humana eius voluntas deificata non est perempta»: Denz. 291 (556).
24
Kfr. Heb. 4, 15.
25
Kfr. 2. Kor. 5, 18-19; Kol. 1, 20-22.
26
Kfr. 1. Pet. 2, 21; Mt. 16, 24; Lk. 14, 27.
27
Kfr. Rom. 8, 29; Kol. 1, 18.
28
Kfr. Rom. 8, 1-11.
29
Kfr. 2. Kor. 4, 14.
30
Kfr. Fil. 3, 10; Rom. 8, 17.
31
Kfr. 2. Vatikankonsil, dogm. konst. Lumen gentium, kap. 2, n. 16: AAS 57 (1965), s. 20.
32
Kfr. Rom. 8, 32.
33
Kfr. den bysantinske påskeliturgi.
34
Kfr. Rom. 8, 15 & Gal. 4, 6; kfr. også Joh. 1, 12; 1. Joh. 3, 1-2.

Kapittel 2

1
Kfr. Johannes XXIII, encycl. Mater et Magistra, 15. mai 1961: AAS 53 (1961), ss. 401-64 (dansk utgave: Vort sociale ansvar, Skt. Ansgars forlag 1961), og encycl. Pacem in terris, 11. april 1963: AAS 55 (1963), ss. 257-304 (norsk utgave: Fred på jorden, St. Olav forlag 1963); Paul VI, encycl. Ecclesiam Suam, 6. aug. 1964: AAS 56 (1964), ss. 609-59.
2
Kfr. Lk. 17, 33.
3
Kfr. St. Thomas, 1. Ethic., lect. 1.
4
Kfr. Johannes XXIII, encycl. Mater et Magistra: AAS, s. 418 (dansk utg. s.25). - Kfr. også Pius XI, encycl. Quadragesimo anno, 15. mai 1931; AAS 23 (1931), ss. 222 ff.
5
Kfr. Johannes XXIII, encycl. Mater et Magistra: AAS, s. 417 (dansk utg. s.24).
6
Kfr. Mk. 2, 27.
7
Kfr. Johannes XXIII, encycl. Pacem in terris: AAS, s.266 (norsk utg. s. 20).
8
Kfr. Jak. 2, 15-16.
9
Kfr. Lk. 16, 19-31.
10
Kfr. Johannes XXIII, encycl. Pacem in terris: AAS, ss. 299-300 (norsk utg. ss. 58-59)
11
Kfr. Lk. 6, 37-38; Mt. 7, 1-2; Rom. 2, 1-11; 14, 10-12.
12
Kfr. Mt. 5, 43-47
13
Kfr. dogm. konst. Lumen gentium, kap. 2, n. 9: AAS 57 (1965), ss. 12-13.
14
Kfr. 2. Mos. 24, 1-8.

Kapittel 3

1
Kfr. 1. Mos. 1, 26-27; 9, 2-3; Visd. 9, 2-3.
2
Kfr. Salme 8, 7-10.
3
Kfr. Johannes XXIII, encycl. Pacem in terris: AAS 55 (1963), s.297 (norsk utg. s.56).
4
Kfr. 2. Vatikankonsil, budskap til alle mennesker, oktober 1962: AAS 54 (1962), s. 823.
5
Kfr. Paul VI, talen av 7. jan. 1965 til det diplomatiske korps: AAS 57 (1965), s. 232.
6
Kfr. 1. Vatikankonsil, dogm. konst. De fide cath., kap. 3: Denz. 1785-86 (3004-05).
7
Kfr. Pio Paschini, Vita e opere di Galileo Galilei I-II, ed. Vatic. (1964).
8
Kfr. Mt. 24, 13; 13, 24-30 & 36-43.
9
Kfr. 2. Kor. 6, 10.
10
Kfr. Joh. 1, 3 & 14.
11
Kfr. Ef. 1, 10.
12
Kfr. Joh. 3, 16; Rom. 5, 8.
13
Kfr. Ap.gj. 2, 36; Mt. 28, 18.
14
Kfr. Rom. 15, 16.
15
Kfr. Ap.gj. 1, 7.
16
Kfr. 1. Kor. 7, 31; St. Ireneus, Adv. Haereses, V, 36: PG 8, 1221.
17
Kfr. 2. Kor. 5, 2; 2. Pet. 3, 13.
18
Kfr. i. Kor. 2, 9; Åpenb. 21, 4-5.
19
Kfr. 1. Kor. 15, 42 & 53.
20
Kfr. 1. Kor. 13, 8; 3, :14.
21
Kfr. Rom. 8, 19-21.
22
Kfr. Lk. 9, 25.
23
Kfr. Pius XI, encycl. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931), s. 207.
24
Prefasjon for Kristi kongefest.

Kapittel 4

1
Kfr. Paul VI, encycl. Ecclesiam Suam, III: AAS 56 (1964) ss. 637-59.
2
Kfr. Tit. 3, 4: philanthropia.
3
Kfr. Ef. 1, 3; 5-6; 13-14; 23.
4
2. Vatikankonsil, dogm. konst. Lumen gentium, kap. 1, n. 8: AAS 57 (1965), s.12.
5
Ibid., kap. 2, n. 9: AAS, s. 14; kfr. n. 8: AAS, s.11.
6
Ibid. kap. 1, n. 8: AAS, s.11.
7
Kfr. ibid. kap. 4, n. 38: AAS, s. 43, med note 120 (norsk utg. note 9).
8
Kfr. Rom. 8, 14-17.
9
Kfr. Mt. 22, 39.
10
Dogm. konst. Lumen gentium, kap. 2, n. 9: AAS, ss. 12-14.
11
Kfr. Pius XII, talen av 9. mars 1956 til historikere og kunstnere: AAS 48 (1956), s. 212: «Son Divin Fondateur, Jésus-Christ, ne lui a donné aucun mandat ni fixé aucune fin d'ordre culturel. Le but que le Christ lui assigne est stridement religieux (. . . .). L'Eglise doit conduire les hommes à Dieu, afin qu'ils se tivrent à lui sans réserve (. . .). L'Eglise ne peut jamais perdre de vue ce but strictement religieux, surnaturel. Le sens de toutes ses activités, jus qu'au dernier canon de son Code, ne peut étre que d'y concourir diredement ou indiredement».
12
Dogm. konst. Lumen gentium, kap. 1, n. 1: AAS, s.5.
13
Kfr. Heb. 13, 14.
14
Kfr. 2. Tess. 3, 6-13; Ef. 4, 28.
15
Kfr. Jes. 58, 1-12.
16
Kfr. Mt. 23, 3-23; Mk. 7, 10-13.
17
Kfr. Johannes XXIII, encycl. Mater et Magistra, IV: AAS 53 (1961), ss. 456-57 (dansk utg. ss. 75-76); kfr. ibid. I: AAS, ss. 407, 410-11 (dansk utg. s. 12, 16)
18
Kfr. dogm. konst. Lumen gentium, kap. 3, n. 28: AAS, s. 35.
19
Ibid., n. 28: AAS, ss. 35-36.
20
Kfr. St. Ambrosius, De virginitate, kap. 8, n. 48: PL 16, 278.
21
Kfr. dogm. konst. Lumen gentium, kap. 2, n. 15: AAS, s. 20
22
Ibid., kap. 2, n. 13: AAS, s.17.
23
St. Justinus, Dial. 110: PG 6, 729 (utg. Otto), 1897, ss. 391-93: «? sed quanto magis talia nobis infliguntur, tanto plures alii fideles et pii per nomen Iesu fiunt». - Kfr. Tertullian, Apologeticus, L, 13: Corp. Christ., ser. lat. I, s. 171: «Etiam plures efficimur, quotiens metimur a vobis: semen est sanguis Christianorum!» Kfr. dogm. konst. Lumen gentium, kap. 2, fl. 9: AAS, s. 14.
24
Kfr. dogm. konst. Lumen gentium, kap. 7, n. 48: AAS, s. 53.
25
Kfr. Paul VI, tale holdt den 3. feb. 1965.

Annen del

Kapittel 1

1
Kfr. St. Augustin, De bono conjugali: PL 40, 375-76 & 394; St. Thomas, Sum. theol. Suppl. 49, 3, ad 1; Decretum Pro Armenis: Denz. 702 (1327); Pius XI, encycl. Casti Connubii: AAS 22 (1930), ss. 547-48; Denz. 2227-38 (3703-14).
2
Kfr. Pius XI, encycl. Casti Connubii, 31. des. 1930: AAS 22 (1930), ss. 546-47. Denz. 2231 (3706).
3
Kfr. Hos. 2; Jer. 3, 6-13; Esek. 16 & 23; Jes. 54
4
Kfr. Mr. 9, 15; Mk. 2, 19-20; Lk. 5, 34-35; Joh. 3, 29. Kfr. også 2. Kor. 11, 2; Ef. 5, 27; Åpenb. 19, 7-8; 21, 2 & 9.
5
Kfr. Ef. 5, 25.
6
Kfr. 2. Vatikankonsil, dogm. konst. Lumen gentium: AAS 57 (1965), ss. 15-16; 40-41; 47 (norsk utg. ss. 30; 64; 73).
7
Pius XI, encycl. Casti Connubii: AAS 22 (1930), s. 583.
8
Kfr. 1. Tim. 5, 3.
9
Kfr. Ef. 5, 32.
10
Kfr. i. Mos. 2, 22-24; Ordspr. 18-20; - 31, 10-31; Tobias 8, 4-8; Høysang 1, 2-3; 2, 16; 4, 16 til 5, 1; 7, 8-14: 1. Kor. 7, 3-6; Ef. 5, 25-33.
11
Kfr. Pius XI, encycl. Casti Connubii: AAS 22 (1930), ss. 547-48, Denz. 2232 (3707).
12
Kfr. 1. Kor. 7, 5
13
Kfr. Pius XII; talen av 20. jan. 1958 Tra le visite: AAS 50 (1958), s. 91.
14
Kfr. Pius XI, encycl. Casti Connubii: AAS 22 (1930), ss. 559-61: Denz. 2239-41 (3716-18); Pius XII, talen av 29. okt. 1951 til italienske jordmødre AAS 43 (1951), ss. 835-54; Paul VI, talen av 23. juni 1964 til kardinalene: AAS 56 (1964), ss. 581-89. Enkelte problemer som trenger flere og grundigere undersøkelser, er på pavens befaling blitt betrodd til en spesiell kommisjon som har fått i oppdrag å studere demografiske spørsmål og familieproblemer. Når denne kommisjon blir ferdig med sin innstilling, vil paven selv treffe avgjørelsen. I denne situasjon hva Kirkens offisielle lære angår, har konsilet ikke til hensikt med det samme å fremlegge konkrete løsninger.
15
Kfr. Ef. 5, 16; Kol. 4, 5
16
Kfr. Sacramentarium Gregorianum: PL 78, 262.
17
Kfr. Rom. 5, 15 & 18; 6, 5-11; Gal. 2, 20.
18
Kfr. Ef. 5, 25-27.

Kapittel 2

1
Kfr. nn. 4 og følgende i denne konstitusjon, ss. 18-26 (Innledende fremstilling).
2
Kfr. Kol. 3, 1-2.
3
Kfr. 1. Mos. 1, 28.
4
Kfr. Ordspr. 8, 30-31.
5
Kfr. S. Ireneus, Adv. Haer. III, 11, 8 (utg. Sagnard, s. 200; kfr. ibid., 16, 6: ss. 290-92; 21, 10-22: ss. 370-72; 22, 3: s. 378; osv.).
6
Kfr. Ef. 1, 10.
7
Kfr. Pius XI's ord til biskop Roland-Gosselin: «Il ne faut jamais perdre de vue que l'objectif de l'Eglise est d'évangéliser et non de civiliser. Si elle civilise, c'est par l'évangélisation» (Semaines sociales de France, 1936, ss. 461-62).
8
1. Vatikankonsil, konst. Dei Filius: Denz. 1795, 1799 (3015, 3019). Kfr. Pius XI, encycl. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931), s. 190.
9
Kfr. Johannes XXIII, encycl. Pacem in terris: AAS 55 (1963), s.260 (norsk utg. s. 13).
10
Kfr. Johannes XXIII, ibid.: AAS s.283 (norsk utg. s. 39); Pius XII, radiobudskap av 24. des. 1941: AAS 34 (1942), ss. 16-17.
11
Kfr. Johannes XXIII, encycl. Pacem in terris: AAS, s.260 (norsk utg. s. 13).
12
Kfr. Johannes XXIII, åpningstale på konsilet den 11. okt. 1962: AAS 54 (1962), s. 792.
13
Kfr. 2. Vatikankonsil, konst. de Sacra Liturgia, n. 123: AAS 56 (1964), s. 131; Paul VI, tale til de romerske kunstnere: AAS 56 (1964), ss. 439-42.
14
Kfr. 2. Vatikankonsil, dekr. De institutione sacerdotali og erkl. De educatione christiana.
15
Kfr. dogm. konst. Lumen gentium, kap. 4, n. 37: AAS 57 (1965), ss. 42-43.

Kapittel 3

1
Kfr. Pius XII, budskap av 23. mars 1952: AAS 44 (1952), s. 273. Johannes XXIII, tale av 1. mai 1959 til A.C.L.I.: AAS 51 (1959), s. 358.
2
Kfr. Pius XI, encycl. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931), ss. 190 ff.; Pius XII, budskap av 23. mars 1952: AAS 44 (1952), ss. 276ff.; Johannes XXIII, encycl. Mater et Magistra: AAS 53 (1961), s.450 (dansk utg. ss. 66 & 67); 2. Vatikankonsil, dekr. Inter mirifica (om massemediene), kap. 1, fl. 6: AAS 56 (1964), s. 147 (dansk oversettelse: særtrykk av Catholica, 1965).
3
Kfr. Mt. 16, 26; Lk. 16, 1-31; Kol. 3, 17.
4
Kfr. LEO XIII, encycl. Libertas: ASS 20 (1887-88), ss. 597 ff.; Pius XI, encycl. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931), ss. 191 ff.; av den samme, Divini Redemptoris; AAS 29 (1937), ss. 65 ff.; Pius XII, julebudskap 1941: AAS 34 (1942), ss. 10 ff.; Johannes XXIII, encycl. Mater et Magistra: AAS 53 (1961), ss. 40 1-64 (dansk utgave: Vort sociale ansvar, Skt. Ansgars forlag 1961).
5
Om landbruksproblemene kfr. især Johannes XXIII, encycl. Mater et Magistra: AAS 53 (1961), ss. 431 ff. (dansk utg.. ss. 42 ff.).
6
Kfr. LEO XIII, encycl. Rerum Novarum: ASS 23 (1890-91), s.649 & s. 662; Pius XI, encycl. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931), ss. 200-01; av den samme, encycl. Divini Redemptoris: AAS 29 (1937), s. 92; Pius XII, radiobudskap, julen 1942: AAS 35 (1943), s. 20; av den samme, tale av 13. juni 1943: AAS 35 (1943), s. 172; av den samme, radiobudskap av 11. mars 1951 til de spanske arbeidere: AAS 43 (1951), s. 215; Johannes XXIII, encycl. Mater et Magistra: AAS 53 (1961), s.419 (dansk utg. s.26).
7
Kfr. Johannes XXIII, encycl. Mater et Magistra: AAS 53 (1961), ss. 408, 424, 427 (dansk utg. ss. 13, 32, 36); det latinske ord curatione (på norsk: forvaltning) stammer fra encycl. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931), s. 199. Om problemets utvikling se også: Pius XII, tale av 3. juni 1950: AAS 42 (1950), ss. 485-88; Paul VI, tale av 8. juni 1964: AAS 56 (1964), ss. 574-79.
8
Kfr. Pius XII, encycl. Sertum laetitiae: AAS 31 (1939), s. 642; Johannes XXIII, tale i konsistoriet: AAS 52 (1960), ss. 5-11; av den Samme, encycl. Mater et Magistra: AAS 53 (1961), s. 411 (dansk utg. s.16).
9
Kfr. St. Thomas, Sum. theol. II. II. 32, 5, ad 2; ibid. II. II. 66, 2; kfr. Leo XIII's kommentar i encycl. Rerum Novarum: ASS 23 (1890-91), s. 651; kfr. også Pius XII, tale av 1. juni 1941: AAS 33 (1941), s. 199; av den samme, radiobudskap, julen 1954: AAS 47 (1955), s.27.
10
Kfr. St. Basilius, Hom. in illud Lucae «Destruam horrea mea», fl. 2: PG 31, 263; Lactantius, Divinarum Institutionum, V de iustitia: PL 6, 565 B; St. Augustin, In Ioann. Ev. Tr. 50, n. 6: PL 35, 1760; av den Samme, Enar. in Ps. 147, 12: PL 37, 192; St. Gregor den store, Homil. in Ev. hom. 20: PL 76, 1165; av den samme, Regulae Pastoralis lib., III, 21: PL 77, 87; St. Bonaventura, In III Sent. d. 33, dub. i (utg. Quaracchi III, 728); av den samme, In IV Sent. d. 15, p. 2, a 2, q. i (Quaracchi IV, 371 b); q. De superfluo (ms. Assisi, Bibl. comun. 186, f. 112 a-113 a); St. Albert den store -In III Sent. d. 33, a. 3, sol. i (utg. Borgnet XXVIII, 611); av den samme, In IV Sent. d. 15, a. 16 (Borgnet XXIX, 494-97). Om hvordan man i vår tid skal vurdere hva som er overflod, kfr. Johannes XXIII, budskap av 11. sept. 1962 i radio og fjernsyn: AAS 54 (1962), s. 682: «Dovere di ogni uomo, dovere impellente del cristiano é de considerare il superfluo con la misura delle necessità altrui, e di ben vigilare percheè l'amministrazione e la distribuzione dei beni creati venga posta a vantaggio di tutti».
11
I dette tilfelle gjelder den gamle regel: «i den ytterste nød er alt felles, og det vil si at alt skal deles». Om dette prinsipps tolkning, gyldighets område og anvendelse kfr. (i tillegg til pålitelige moderne teologer) St. Thomas, Sum. Theol. II. II. 66, 7. Det er klart at prinsippets rette anvendelse forutsetter at alle de betingelser som er moralsk nødvendige, også er oppfylt.
12
Kfr. Gratian, Decretum, C. 21, dist. LXXXVI (utg. Friedberg I, 302). Denne maksime finnes allerede i PL 54, 591 A; kfr. Antonianum 27 (1952), 349-66.
13
Kfr. LEO XIII, encycl. Rerum Novarum: ASS 23 (1890-91), ss. 643-46; Pius XI, encycl. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931), s. 191; Pius XII, radiobudskap av 1. juni 1941: AAS 33 (1941), s. 199; av den samme, radiobudskap, julen 1942: AAS 35 (1943), s.17; av den samme, radiobudskap av 1. sept. 1944: AAS 36 (1944), s. 253; Johannes XXIII, encycl. Mater et Magistra: AAS 53 (1961), ss. 428-29 (dansk utg. ss. 37 ff.).
14
Kfr. Pius XI, encycl. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931), s. 214; Johannes XXIII, encycl. Mater et Magistra: AAS s3 (1961), s. 429 (dansk utg. s.39).
15
Kfr. Pius XII, radiobudskap, pinse 1941: AAS 33 (1941), s. 199; Johannes XXIII, Mater et Magistra: AAS 53 (1961), s. 430 (dansk utg. ss. 40-41).
16
Om rett bruk av denne verdens goder ifølge Det nye testamente, kfr. Lk. 3, 11; 10, 30 ff.; 11, 41; 1. Pet. 5, 3; Mk. 8, 36; 12, 29-31; Jak. 5, 1-6; 1. Tim. 6, 8; Ef. 4, 28; 2. Kor. 8, 13 ff; 1. Joh. 3, 17ff

Kapittel 4

1
Kfr. Johannes XXIII, encycl. Mater et Magistra: AAS 53 (1961), s.417 (dansk utg. s.24).
2
Ibid.
3
Rom. 13, 1-5.
4
Rom. 13, 5.
5
Kfr. Pius XII, radiobudskap, julen 1942: AAS 35 (1943), ss. 9-24; julen 1944: AAS 37 (1945), ss. 11-17; Johannes XXIII, encycl. Pacem in terris: AAS 55 (1963), ss. 263, 271, 277 & 278 (norsk utg. ss. 16, 25, 31, 32-33).
6
Kfr. Pius XII, radiobudskap av 1. juni 1941: AAS 33 (1941), s.200; Johannes XXIII, encycl. Pacem in terris: AAS ss. 273-74 (norsk utg. ss. 27-28).
7
Kfr. Johannes XXIII, encycl. Mater et Magistra: AAS 53 (1961), s.416 (dansk utg. s.23).
8
Kfr. Pius XI, tale til lederne for Federazione Universitana Cattolica: Discorsi di Pio XI (utg. Bertetto), Torino b, 1 (1960), s. 743.
9
Kfr. 2. Vatikankonsil, dogm. konst. Lumen gentium, fl. 13: AAS 57 (1965), s. 17.
10
Kfr. Lk. 2, 14.

Kapittel 5

1
Kfr. Johannes XXIII, encycl. Pacem in terris, 11. april 1963: AAS 55 (1963), s. 291; norsk utg. s. 47): «For vår atomtidsalder blir det derfor umulig å anse krigen som noe egnet middel til å hevde rett og rettferdighet».
2
Kfr. Pius XII, tale av 30.. sept. 1954, AAS 46 (1954), s. 589; radiobudskap, julen 1954: AAS 47 (1955) s. 15 ff; Johannes XXIII, encycl. Pacem in terris: AAS 55. (1963);.ss: 286-91 (norsk utg. ss. 43-48); Paul VI, tale til FN, 4. okt. 1965 (dansk oversettelse i Catholica 1965, ss. 145-51).
3
Kfr. Johannes XXIII, encycl. Pacem in terris, avsnittet om nedrustning: AAS 55 (1963), s.287 (norsk utg. ss. 43-44).
4
Kfr. 2. Kor. 6, 2.

Innhold

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18