Høringsnotat om ny barnehagelov

Barne- og familiedepartementet
Familie-, barnehage- og likestillingsavdelingen
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

Deres ref.: 200404169


Det vises til departementets utkast til ny barnehagelov.

Ad § 1, formålet. Vi er glade for og vil understreke betydningen av at det i formålsparagrafen opprettholdes bestemmelse om kristne grunnverdier. Den kulturelle sammenbinding disse verdier innebærer for vårt samfunn, og den etiske og moralske inspirasjon og veiledning de er for alle mennesker, kan ikke vurderes høyt nok. Det synes mer og mer nødvendig at vi blir oss bevisste vårt kulturelle ståsted og aktivt viderefører dette for at ikke alt skal fragmenteres, med de negative konsekvenser det vil ha for samfunnet.

Lovens adgang til alternative barnehager åpner på en tjenlig måte for å fange opp vår flerkulturelle situasjon og for å imøtekomme den frihet et mindretall måtte ønske. Samtidig forebygger hovedregelen om kristne grunnverdier at et mindretall kan hindre et flertall i å opprettholde sine religiøse og kulturelle bånd. Argumentasjon for en slik konsekvens bygger på en feil forståelse av religionsfriheten.

Ad § 13, prioritet ved opptak. De merutgifter for en barnehage som kan følge med at et barn med nedsatt funksjonsevne prioriteres, går vi ut fra blir tatt hensyn til i forskrifter som gis med hjemmel i § 15. Men det kunne være klargjørende og betryggende om § 13 uttrykkelig fastslo det offentliges økonomiske ansvar ved prioritert opptak.

Oslo, 11. januar 2005

Med vennlig hilsen

Gerhard Schwenzer
biskop

av Webmaster publisert 21.01.2005, sist endret 21.01.2005 - 14:03