Sognepresten og menighetsrådsmedlemmer i Kristiansund slutter

Biskop Georg Müller har løst p. Olav Müller sscc fra sitt embete som sogneprest i St. Eystein menighet fra 1. juni 1998 etter søknad av helsemessige årsaker. Provinsialledelsen bekrefter i brev av 26. mars sin tilslutning til dette. Biskopen vil benytte anledningen til å takke p. Olav for mange års fortjenstfullt virke som katolsk prest i Trondheim katolske stift.

Pater Olavs nye adresse er: Erling Skakkes gate 52B, 7013 Trondheim.

Fire medlemmer fra menighetsrådet i St. Eystein menighet i Kristiansund har meddelt biskopen at de trekker seg fra sine verv fra 1. juni 1998, ved sogneprestens fratreden. Biskopen har akseptert ønsket om fratreden på betingelse av at menighetsrådet sørger for suppleringsvalg av nye medlemmer til menighetsrådet i god tid før sin fratreden.

Nødvendige dispensasjoner fra statuttene for menighetsråd for å kunne holde valg utenom de forutsatte datoer, er gitt.

(Nytt fra Trondheim katolske stift nr 2/1998)

av Webmaster publisert 06.05.1998, sist endret 06.05.1998 - 14:31