Pavestolen ønsker krigsforbryterdomstol velkommen

Vatikanet er glad for at FN-konferensen i Roma lykkedes i å enes om en permanent internasjonal domstol for krigsforbrytelser og grove brudd på menneskerettighetene. Det sier erkebiskop Renato Martino, som ledet Den hellige Stols delagjon til den fem uker lange konferensen. Erkebiskop Marino er også Pavestolens permanente observarør ved FN i New York. Men han beklager att sju land ikke ville stemme for opprettelse av domstolen, og at det blant dem var så viktige land som USA, Kina, India og Israel. (også Tyrkia og Libya stemte i mot, og 21 land, deriblant Russland, avsto fra å stemme.) Til tross for dette, sier han, er Den hellige Stol glad for at den nye domstolen som gjør det mulig å verne «menneskets verdighet»

Vatikanets dagsavis L'Osservatore Romano kalte i dag overenskomsten «et historisk skritt» som vil sette det internasjonale samfunn bedre i stand til «stadig bedre beskyttelse av og fremme av menneskerettighetene». Domstolen kan behandle krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten.

En av Vatikanets forhandlere, msgr. Diarmuid Martin, sier at Vatikanet vil engasjere seg sterkt for å motivere det nødvendige antall stater - 60 - til å ratifisere avtalen, slik at domstolen blir til virkelighet.

Diplomatisk seier for Pavestolen

Den hellige Stol vant en diplomatisk seier da uttrykket «enforced pregnancy» (tvungen graviditet), som var blitt inkludert blant forbrytelsene mot menneskeheten, ble definert som voldtekt - en definisjon som utelukker radikale feministers bestrebelser på å benytte dette nye begrepet i internasjonal rett for å gå til angrep på land som har restriktiv abortlovgivning.

Denne definisjonen er tilføyd selve avtaleteksten. Også et annet tøyelig begrep - «gender» - har funnet sin vei inn i teksten, men heller ikke dette representerer noe gjennombrudd for de politske pressgrupper som har kjempet for ordet.

«Forced pregnancy» og «gender»

«Forced pregnancy» eller «gender» er uttrykk som så langt ikke har eksistert i internasjonal rettsspråk, og Pavestolen krevde derfor at begrepet måtte defineres. I radikale feministkretser er uttrykket et kodeord som innebærer kriminalisering av enhver lov som hindrer adgangen til å ta abort. «Gender» er et annet vagt og elastisk uttrykk som brukes av pressgrupper som vil fremme andre deler av den radikale feministiske og homofile agenda.

Selv om disse uttrykkene er kommet med i avtaleteksten, er de definert slik at pressgruppene vanskelig skal kunne benytte dem for sine formål. «Forced pregnancy" defineres slik, på engelsk: «The unlawful confinement of a woman forcibly made pregnant, with the intent of affecting the ethnic composition of any population or carrying out other grave violations of international law. This definition shall not in any way be interpreted as affecting national laws relating to pregnancy.» Representanter for Den hellige Stols delegasjon, som sammen med delegasjonen fra Bosnia-Hercegovina spilte en nøkkelrolle for å utarbeide denne definisjonen, uttrykker at de er sikre på at denne definisjonen av «forced pregnancy» stanser mulighetene for å fylle begrepet med et annet innhold, slik at det kan benyttes som planlagt av abortforkjempere. abortion.

«Gender» er blitt definert som «the two sexes, male and female, within the context of society.» Dette gjør også bruken av dette begrepet i de forskjellige sammenhenger det forekommer vanskeligere for dem som vil benytte slike FN-dokumenter for å fremme f.eks. homofiles ekteskap.

(Vatikanradioens svenske og engelske sendinger, CWN.Com, Catholic Family & Human Rights Institute)

av Webmaster publisert 21.07.1998, sist endret 21.07.1998 - 00:26