Møte om katolske skoler i Norge

Fra St. Paul skole i Bergen - skolen avspeiler Kirken

Oslo katolske bispedømme (OKB) innkalte styreledere og rektorer ved de katolske skolene i bispedømmet til møte 19.-20. januar. St. Eystein skole i Bodø var også representert. Foruten styreledere og rektorer deltok biskop Bernt Eidsvig Can.Reg, generalvikar p. Arne Kirsebom SS.CC. og kansellist Ulrik Sverdrup-Thygeson fra OKB.

Hva en katolsk skole er og hva meningen eller formålet med den er, var de sentrale spørsmål som ble drøftet.

Gjermund Høgh, rektor ved St. Paul skole i Bergen, oppsummerte for Informasjonstjenesten etter møtet:

"Det var stor tilfredshet med initiativet fra OKB, da man lenge har følt behovet for et slikt møte. De katolske skolene har vært tilstede i samfunnet og i Kirken i lang tid. Også i Norge har det vært satset og investert mye i skolene. Biskop Eidsvig understreket at bispedømmet vil prioritere å fortsatt støtte skolene og deres videre utvikling."

Høgh gikk videre inn på hva som gjør en skole katolsk, foruten det kirkelige eierskap som sådan: "Det helhetssyn på mennesket hvor også det åndelige og liturgiske liv har en sentral plass. Dette er også å forstå som en misjon i samfunnet. Skolen er en del av Kirkens nærvær i det sivile samfunn, i folks hverdag."

Høgh viste til både endring og vekst i de katolske skolene både i Bergen, Arendal, Bodø og Oslo.

Han forsatte med å peke på at "prestetjenesten i tilknytning til skolen er avgjørende for kvaliteten på en katolsk skole, men også personalet ved skolen. Hvordan kan man velge ut kvalifiserte og gode folk slik at skolen kan oppfylle sitt mål?"

"Man har en akademisk utfordring - de katolske skolene stiller høye krav til faglig kvalitet. I de fleste fag er det vel ivaretatt gjennom offentlige eksamener, men det er nær pinlig at når det gjelder det sentrale faget kristendomskunnskap, da skorter det gjerne på formell kristendomsfaglig kompetanse i lærerstaben. I beste fall er lærernes formelle kompetanse beregnet for de kommunale skolene. Skolen må ha en markant tyngde av katolske lærere. Det er derfor viktig å stimulere til at unge katolikker velger læreryrket. Men dette gjelder naturligvis ikke bare med tanke på de katolske skolene, men like mye med tanke på andre skoler", forklarte Høgh.

Et annet aktuelt spørsmål var om det bør etableres flere katolske skoler. "Prinsipielt ønsker man det så sant det er mulig", kunne rektoren ved St. Paul fortelle. "Nærmest er man kanskje i Bergen hvor man utreder muligheten for å etablere et gymnas i det tidligere Florida sykehus, når leieavtalen med Bergen kommune utløper 31. desember 2007. Bygningsmasse og tomt eies av St. Franciskus Xaveriussøstrene. Det er et positivt ønske fra OKB om at denne planen kan realiseres. Vi regner med å få godkjenning fra myndighetene, men antall elevplasser og økonomisk tilskudd er en utfordring. En annen utfordring er kostnadene til ombygging og kompensasjon til søstrene."

St. Paul skole har en artikkelsamling, til videre lesning om katolske skoler i Norge.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (27. januar 2006)

av Webmaster publisert 27.01.2006, sist endret 27.01.2006 - 11:30