Plenarmøte i Den nordiske bispekonferanse 10.-15. mars

Den 10.-15. mars avholder Den nordiske bispekonferanse plenarmøte i Magleås utenfor København. De tre norske biskoper vil alle være til stede.

Biskopene vil denne gang særlig fokusere på preste- og diakonutdannelsen og på trosformidling og -fordypning. I tillegg står som vanlig en rekke enkeltsaker og orienteringssaker på dagsordenen.

Den nordiske bispekonferansens nye, utbedrede hjemmesider, presenterer de seg på den følgende måte:

"Den nordiske bispekonferanse (Conferentia Episcopalis Scandiae) er et samarbeidsorgan for de katolske biskopene i Norden. Konferansen har som formål å fremme felles pastoral virksomhet i regionen, å hjelpe biskopene til å konsultere hverandre, å koordinere det kirkelige arbeidet i stiftene, å muliggjøre felles beslutninger på regionalt nivå og å lette kontakten mellom Kirken i Europa og hele verden.

Per dags dato har bispekonferansen tolv medlemmer som representerer de syv katolske stiftene i Norden.

Konferansens fremste beslutningsfattende organ er plenarmøtet, som avholdes to ganger i året. Dessuten har bispekonferansen et permanent råd, som også har to sammenkomster i året. Disse forebereder plenarmøtene og behandler eventuelle hastesaker.

Mellom møtene er det generalsekretariatet i Göteborg som formidler kontakten mellom biskopene og koordinerer virksomheten. Generalsekretær er biskop William Kenney CP.

Den nordiske bispekonferansen er ingen stor organisasjon, og stiftene har til sammen ikke mer enn ca. 250.000 katolikker. Likevel kan den gjennom sine gode økumeniske kontakter og sine pastorale erfaringer med katolikker fra alle verdenshjørner, samt av det faktum at Kirken i Norden er i en minoritetssituasjon, gi verdifulle bidrag til samtalen med de katolske lokalkirkene i Europa og i øvrige deler av verden.

Dessuten innehar Den nordiske bispekonferanse noen spesielle rekorder:

Den omfatter ikke mindre enn fem land; Danmark, Norge, Finland, Island og Sverige. Verdens nordligste katolske biskop, Gerhard Goebel MSF av Tromsø, og verdens arealmessig største stift, København med Færøyene og Grønland, tilhører konferansen."

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) / Den nordiske bispekonferanse (9. mars 2006)

av Webmaster publisert 26.03.2010, sist endret 26.03.2010 - 11:52