Torbjørn Olsen utnevnt til økonom i Tromsø stift

Berislav Grgic, biskop-prelat av Tromsø, har ved et dekret av den 15. oktober 2009 utnevnt Msgr. Torbjørn Olsen til økonom av Tromsø stift.

DEKRET

Etter at konsultorkollegiet og finansrådet er hørt, utnevner jeg herved deg,

msgr. Torbjørn Olsen,

sogneprest i St. Eysteins menighet, Bodø,

til økonom i Tromsø stift idet jeg løser deg fra embetet som sogneprest i St. Eysteins menighet, Bodø.

Utnevnelsen og forflytningen skjer med virkning fra 1. november 2009. Utnevnelsen gjelder for en femårsperiode, dvs. til 31. oktober 2014.

Som din første tjenesteplikt skal du avlegge løfte om med troskap å fylle ditt oppdrag i stiftets sentraladministrasjon (bispekontoret) og ved ed i mitt nærvær høytidelig love å forvalte stiftets verdier godt og med troskap (jf. kan. 1283, nr. 1).

Som økonom er det din oppgave, under min ledelse, å administrere bispedømmets eiendeler i samsvar med Finansrådets retningslinjer og å forordne og foreta slike utbetalinger som følger av godkjent budsjett, særskilte vedtak eller etter fullmakt fra meg eller min generalvikar (jf. kan. 494, § 3).

For på hensiktsmessig vis å kunne ivareta forretnings- og bankforbindelser og forbindelser med offentlige myndigheter i alt hva angår finansielle forhold, skal du som økonom registreres i Enhetsregisteret som stiftets "daglige leder", og du meddeles prokura.

Tromsø, 15. oktober 2009.

Berislav Grgic
Biskop-prelat av Tromsø

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (15. oktober 2009)

av Webmaster publisert 28.10.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05