Kirkeplaner i Finnmark


Prosjektskisse Alta.pngSt. Mikael menighet omfatter hele Finnmark fylke, 48 618 km2. Utenom kirken i Hammerfest er det i dag kapeller i tilknytning til presteboliger i Alta og i Bjørnevatn, nær Kirkenes, og menighetens tre prester bor samme steder.

I Alta kjøpte stiftet i 2000 et bolighus med tomt, nær Altagård, der Nordpolmisjonen hadde sitt tilhold. På tomten for bolighuset lå den katolske kirkegården fra Nordpolmisjonens tid – helt nedgrodd og uten gravstøtter, men med fem – seks forhøyninger i terrenget. Daværende sogneprest (nå pensjonert sogneprest, men kapellan samme sted) p. Wojciech Egiert spadde den frem, og foran står en statue av St. Josef. Rundt det hele ble bygget en kirkegårdsmur med altaskifer.

Alta har i de senere år vokst kraftig, og har blitt den klart største byen i Finnmark (over 20 000 innbyggere) og et senter for den vestlige delen av fylket. Ønsket om kirke ledet til at det for et par år siden ble inngått avtale med en polsk arkitekt, Pawel Wlad Kowalski, om tegning av kirke med menighetslokale i kjelleren. Kirken ble byggemeldt i juni i fjor.

Kommunen hadde mange innsigelser til forslagene, bl.a. ville de ha altaskifer på taket, ikke kobber som det var søkt om, og de tillot ikke kjeller. Begge avvisningene fulgte av retningslinjer i foreliggende planer for området. P. Egiert ønsket kobber, og ville at kommunens vedtak ble påklaget. Det ble gjort selv om ingen hadde tro på at kommunen skulle gi seg. Administrasjonen fastholdt sitt vedtak, med da saken kom til politikerne, sa de seg enige med p. Egiert, og kobber blir det.

Ved forskjellige tiltak mot risiko for flom hadde man kunnet opprettholde ønsket om menighetssal i kjelleren. I stedet ble det valgt å legge et menighetshus over bakken; siktemålet er å ta det som byggetrinn to på et senere tidspunkt. Arkitekt Kowalski korrigerer nå tegningene for kirken, og vi håper å kunne byggemelde på ny i år, og om mulig også å bygge i år.

­­­­­­­­­­

Vadsø

Mens Alta er senter i vest, i konkurranse med Hammerfest, er de to viktigste byene i Øst-Finnmark Vadsø og Kirkenes. Kapellet i Bjørnevatn ligger i utkanten av Øst-Finnmark. Fylkesmannen og fylkesadministrasjonen har sete i Vadsø, og med sin sentrale beliggenhet i forhold til ønsket om at en prest skal kunne klare å holde messer i hele Øst-Finnmark, utpeker byen seg som kirkelig senter for denne delen av fylket. I dag er det utenom Bjørnevatn faste messesteder i Vadsø, Båtsfjord og Varangerbotn.

Presteboligen i Bjørnevatn ligger ikke bare i utkanten, men er også lite egnet som prestebolig. Stiftet har derfor kjøpt en enebolig i Vadsø, Inspektør Hansens gt. 18. Videre er det på utkikk etter tomt for kirke og menighetshus, og mulighetene for å finne noe som egner seg, synes gode.

Melding fra Tromsø stift

Bilde: Skisse av prosjektet i Alta, menighetshuset er tenkt som et senere byggetrinn.