Vatikanet: Kardinal Sarah vil ha messefeiring mot øst

London, 6.7.2016 (KI/KAP/KNA) – Prefekten for Vatikanets Liturgikongregasjon, kardinal Robert Sarah fra Guinea, ber om en tilbakevending til messefeiring mot øst (versus orientem). Det er «svært viktig at vi snarest mulig vender tilbake til en felles orientering av prester og troende, det vil si mot øst eller i det minste i retning apsis, altså dit hvor Herren kommer», sa Sarah ifølge Catholic Herald ved liturgikonferansen Sacra Liturgia i London. Han ba prestene om å gjennomføre denne endringen så fort som mulig.

Som et godt tidspunkt for endringen nevnte prefekten for Liturgikongregasjonen («Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen») første søndag i advent i år. Prestene bør gjennomføre dette overalt hvor det er mulig. Dette skrittet ville være «godt for Kirken og også godt for vårt folk». Allerede i mai sa kardinalen i et intervju med det franske tidsskriftet Famille chretienne at fra bønnen over offergavene bør prest og troende se i samme retning, mot øst.

Sarah refererte i sine betraktninger til en anmodning fra pave Frans. Paven har gitt ham i oppdrag å undersøke muligheten for en «reform av reformen» fra Andre Vatikankonsil (1962-1965) på liturgiens område. Noen av reformene etter konsilet var for mye påvirket av det daværende tidsånden og gikk langt ut over Liturgikonstitusjonen Sacrosanctum Concilium. Konsilfedrene hadde ikke sett for seg «en revolusjon, men en evolusjon», ifølge kardinalen. I liturgien dreier det seg ikke «om deg og meg», men om Guds ære.

Kirkene har siden tidlig kristen tid vært orientert mot øst. Bak dette står tanken om Jesu Kristi gjenkomst på Den ytterste dag. I begrepet Orient (lat: oriri, «gå opp») er øst kjennetegnet som soloppgangens retning. Solen bringer lys og liv og er dermed symbol for Kristus, som selv betegnet seg som «Verdens lys».

Siden liturgireformen etter konsilet feirer mange prester vendt mot den feirende menigheten i stedet for det som har vært skikken gjennom århundrene, vendt samme vei som de troende, «med ryggen mot folket». Liturgikonstitusjonen fra 1963 krevde mer av de lokale språkene i messefeiringen. De troende skulle som menighet trekkes inn mer aktivt i den liturgiske feiringen, og fokuset på presten skulle bli mindre. Det nye romerske missalet fra 1969/70 gikk enda lenger og avskaffet den gamle tridentinske messen, hvor presten feiret messeofferet vendt mot øst. Tallrike tradisjoner og riter ble avskaffet. I 2007 gjorde pave Benedikt XVI (2005-13) med sin Motu Proprio Summorum Pontificum det lettere å bruke den førkonsiliære liturgien som «ekstraordinær form» av Den ene romerske ritus.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)