Polsk gruppe i gang

Czytaj po polsku tutaj

En arbeidsgruppe som skal se på hvordan kommunikasjonen i bispedømmet med våre mange polske katolikker kan styrkes, startet sitt arbeide tirsdag 14. mars.

- Jeg er svært glad for at vi nå kan ta fatt på dette. Vi skal være en synlig kirke og vi må stadig styrke kommunikasjonen og forbedre dialogen med ulike grupper. At vi starter dette systematiske arbeidet med polske katolikker, skyldes at de er den største landgruppen i Norge. Parallelt med arbeidsgruppens kartlegging skal jeg ha en åpen dialog med våre polske prester for å få deres mening om hvordan kommunikasjonen kan videreutvikles, sa biskop Bernt Eidsvig i sin hilsen da arbeidsgruppen møttes for første gang.

Klart mandat

Arbeidsgruppen ledes av Marta Bivand Erdal. De øvrige medlemmene er: p. Valdemaras Lisovskis, Anna Jablecka, Aleksandra Sramkowska, Irek Demianiuk, Karol Michalczuk og Lukasz Mikosz, sistnevnte en av initiativtagerne til igangsettelsen.

I gruppens mandat står det blant annet:

«Det er fra flere hold meldt inn et behov for å forbedre den gjensidige kommunikasjonen mellom OKB og ulike målgrupper blant polske katolikker i Norge. På denne bakgrunn nedsettes en gruppe som skal søke å gi en oversiktlig og samlet analyse av dagens situasjon og samtidig se på hvilke områder og mot hvilke målgrupper kommunikasjonen kan forbedres – og hvordan. Perspektivet skal være brukerorientert og forslag til konkrete tiltak bør prioritere tiltak som gir raskest effekt for flest mulig.»

Bredt ut

Marta Bivand Erdal understreker at gruppen i sitt arbeid kommer til å gå bredt ut til ulike miljøer og invitere inn synspunkter og forslag, ikke minst blir det viktig å legge vekt på prestenes meninger. Gruppens rapport og forslag til tiltak vil foreligge før sommerferien.

polsk gruppe.JPG 

BEDRE KOMMUNIKASJON: Biskop Eidsvig omkranset av arbeidsgruppen som skal se på hvordan kommunikasjonen med polske katolikker i Norge kan styrkes. Fra venstre: Karol Michalczuk, Anna Jablecka, biskop Bernt I. Eidsvig, p. Valdemaras, Marta Bivand Erdal og Aleksandra Sramkowska. Ikke tilstede da bildet ble tatt: Irek Demianiuk og Lukasz Mikosz.