Nullsult-konferanse: Hvordan bekjempe sult innen 2030?

Facebook-bilde-med-nullsultlogo2-2.jpg

NULLSULT-KONFERANSE: Under nullsult-konferansen i regi av Caritas vil spørsmål om hva vi kan gjøre for å oppnå FNs bærekraftsmål nummer to: "Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk" satt på høring. Foto: Caritas Internationalis

 

Caritas Norge inviterer til Nullsult konferanse tirsdag 16. oktober i Oslo. Verden står i dag ovenfor en av de største sult-krisene siden andre verdenskrig. 821 millioner mennesker er rammet av kronisk sult, og antallet øker for første gang på to tiår. FNs bærekraftsmål nummer 2 går ut på å bekjempe sult innen 2030. 

 

Tekst: Kathrine Låver

 

– Konferansen er en åpen invitasjon til samarbeid på tvers av sektorer – næringsliv, organisasjoner, akademia og offentlige etater for å nå vårt felles mål om å utrydde sult innen 2030, sier Knut Lid, generalsekretær i Caritas Norge.

 

Ingen barn bør sulte

Ingen barn skal sulte i en verden av nok mat, lyder mottoet til høstaksjonen i regi av Caritas Norge. Over 200 millioner barn risikerer alvorlige vekst- og utviklingsskader fordi de ikke får nok næring i sine første leveår. Sultkrisen er ikke kun et problem nå, men vil ha store konsekvenser for de kommende generasjoner.

"Det er på tide å tenke nytt om måten vi dyrker, fordeler og bruker maten vår. Hvis vi gjør det på riktig måte, kan jordbruk, skog og fisk sørge for næringsrik mat til alle, og samtidig være en viktig inntektskilde for mange."

FNs bærekraftsmål nr 2.

 

Caritas skriver at årsakene til sult hovedsakelig er menneskeskapte på grunn av voldelige konflikter og klimaendringer. Langvarige konflikter har ødeleggende effekter på matproduksjonen, og matsikkerheten i de rammede områdene. I kombinasjon med flere og farligere naturkatastrofer, som følge av klimaendringer, fører disse to faktorene til en mer alvorlig krise, som fortsetter å vokse.

 

– Fungerende generalsekretær i Caritas Norge, Knut Andreas Lid, hvorfor holder dere denne konferansen?

Knut Andreas Lid.jpg– Nullsult konferansen avholdes på Verdens matvaredag. Her setter vi fokus på hva vi mener er vår tids største utfordring. Hvert fjerde barn i verden er fysisk og kognitivt veksthemmet som følge av matmangel.

Over 3 millioner barn dør av sult hvert år, helt unødig. Prislappen for barna som overlever er et liv der deres potensial ikke kan fullt ut realiseres. Globalt utgjør tapet av denne menneskelige kapitalen, ifølge ekspertene, om lag 30 tusen milliarder kroner hvert eneste år. Tilgang til næringsrik mat er ikke bare et grunnleggende behov for enkeltmenneske, men også et gode for hele menneskeheten.

 

"De fleste som sulter i dag er paradoksalt nok selv matprodusenter"

 

Knut Andreas Lid, Generalsekretær Caritas Norge

 

– Hva håper dere å oppnå med konferansen?

– Partnerskap. Årets konferanse er en åpen invitasjon til samarbeid på tvers av sektorer – næringsliv, organisasjoner, akademia og offentlige etater for å nå vårt felles mål om å utrydde sult innen 2030. Vi er svært fornøyd med at matsikkerhet i år ble definert som en av regjeringenes hovedprioriteringer for norsk bistand. 16. oktober samler vi alle nøkkelaktørene i Norge for sette i gang arbeidet med å omgjøre ord og ambisjoner om til handling.

 

– Hva mener dere er de viktigste tiltakene man burde begynne med for å utrydde sult innen 2030?

– Effektive matsystem og klimasmart landbruk. Dagens matsystem har en svært negativ innvirkning på klima, og klima har en svært negativ innvirkning på verdens matproduksjon. En fjerdedel av maten som kastes i verden er nok til å fø alle de som sulter i verden. Jordbruk er også den fremste årsak til avskoging av regnskogen. Det er også den sektor som er ansvarlig for de største karbonutslipp i verden, etter fossil brensel. Vi må hjelpe bøndene i å produsere mer effektivt for å hindre matsvinn og at matproduksjon går på bekostning av miljøet i klimaendringenes tid.

 

"De tre mest effektive ting vi kan gjøre som enkeltpersoner er å spise mindre kjøtt – spesielt fra storfe - , bruke bilen mindre og fly mindre."

 

Klimasmart jordbruk er nødvendig for å motvirke konsekvensene av hyppigere tørkeperioder og flom. De fleste som sulter i dag er paradoksalt nok selv matprodusenter, men der vi i Norge har forsikringer og krisepakker når slike værfenomen ødelegger avlingene så sulter folk til døde når de samme fenomen treffer i mange utviklingsland. Vi vet hvordan vi kan begrense skadene som flom og tørke medfører gjennom klimasmart landbruk, men frem til nå har det vært en manglende politisk vilje til å gjøre noe med det.  

   

–  Hva kan vi (privatpersoner) gjøre for å hjelpe til med å bekjempe sult?

– Reduser, resirkuler og vis solidaritet. Alle handlinger som har negativ innvirkning på klima bidrar til at flere sulter. De tre mest effektive ting vi kan gjøre som enkeltpersoner er å spise mindre kjøtt – spesielt fra storfe - , bruke bilen mindre og fly mindre. Vi kan også bli flinkere til å gjenbruke og resirkulere. Når det gjelder mer umiddelbar støtte de som står i fare for å dø av sult, så kan man støtte organisasjoner som jobber med de som lever i klimaendringenes frontlinje – småbønder som kjemper hver dag for å få mat på bordet til sine barn.  Caritas er en av disse organisasjonene og vårt arbeid baseres på Kirkens sosiallære, og inspireres  Pave Frans lærebrev Laudato Si.  Tid til dialog

På programmet vil det holdes innslag fra politikere, næringslivsrepresentanter, akademikere og andre organisasjoner med flere. Det også satt av tid til dialog, der hovedfokuset er å skape samtale om tiltak, og gode partnerskap som kan bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål nr. 2 – å utrydde sult innen 2030.

Hva er Norges bidrag til å gjøre slutt på global sult? Hvordan kan vi stagge sulten gjennom innovasjoner, sirkulærøkonomi og klimasmarte løsninger? Fiskeoppdrett er en av de raskest voksende matproduserende sektorene i verden. Hvordan kan norsk ekspertise på blant annet akvakultur spille en rolle i å bekjempe sult. Dette er noen av spørsmålene på dagsordenen.  

Utviklingsminister Nikolai Astrup kommer for å presentere hvilke prioriteringer Norge gjør for å bekjempe global sult. Professor Jennie Barron fra CGIAR, vil belyse nøkkelfunn fra landbruksforskning som kan påvirke matproduksjon og mattrygghet i fremtiden. Bernhard Stormyhr, Head of Sustainability Management i Yara International, skal snakke om hvordan man kan transformere landbruket gjennom innovative parterskap. Dette er kun noen av innslagene. Det blir spennende å se hva som vil komme ut av konferansen. #Nullsult.

 

 

Les mer: