Svensk stjerneforsker: – Astronomien har åpnet mer opp for tro

MIN TRO 

PRAKTISERENDE: – Av de øvrige rundt 15 professorene i astronomi ved
Harvard, er det et par andre troende kristne, så jeg er ikke den eneste, sier Karin Öberg. 

2.3.22 Karin Oberg064.jpeg– Min vei til katolsk tro var i høy grad en intellektuell sak. Den gikk via bøker og intellektuell refleksjon. Først nå i ettertid har jeg innsett at det ikke bare var en intellektuell prosess, sier Karin Öberg (40), internasjonalt anerkjent svensk astrokjemiker og professor i astronomi ved Harvard University. 

 

Tekst: Ulf Jonsson SJ
Foto: Martha Stewart
Oversettelse: Jorunn Hope 

 

Karin Öbergs livsløp er uvanlig. Hun er født i Nyköbing i 1982 og vokste opp i Lyckeby utenfor Karlskrona, i en familie av akademikere. Etter skolegang i Sverige tok hun utdannelse i kjemi og fysikk i USA. Intellektuell nysgjerrighet fikk henne til å stille spørsmål om Gud. Det førte til at hun ble katolikk. Nå er hun professor i astrokjemi ved Harvard, et av verdens høyest rangerte universiteter. I dette intervjuet forteller hun om sin forskning, om sin vei til den katolske tro og om forholdet mellom religion og vitenskap. 

  

Tidlig nysgjerrig

– Først litt om din bakgrunn? 

– Jeg ble døpt og konfirmert i Den svenska kyrkan, men ellers spilte ikke religiøs tro noen rolle i vår familie. Jeg var tidlig nysgjerrig i mange retninger, blant annet på naturvitenskap og historie. Min far er naturviter, og han gav meg bøker om fysikk, kjemi og astronomi for å holde min nysgjerrighet levende. Jeg oppdaget at jeg hadde spesielt lett for kjemi og fysikk, så det var naturlig for meg å fortsette med studier innenfor disse fagfeltene. Først var planen at jeg skulle studere teknisk fysikk i Sverige. Men jeg sendte også en søknad til Caltech, et velrenommert teknisk universitet i California. Og da jeg kom inn der, var det selvsagt for meg å takke ja. 

– Jeg hadde tenkt å ta ingeniørstudiet, men syntes astrofysikken var mer interessant. Jeg oppdaget at det finnes en disiplin som kombinerer astrofysikk og kjemi, nemlig astrokjemi, der en anvender kjemi for å løse problemstillinger innenfor astronomien. Da ble valget enkelt. Verdens ledende forskningssenter innen astrokjemi ligger i Leiden i Holland, så etter tiden på Caltech gjennomførte jeg doktorgradsstudiene i Leiden. Jeg trivdes godt der, men jeg lengtet tilbake til USA. Harvard er drømmeuniversitetet, så da det åtte år senere ble utlyst et professorat i astrokjemi der, søkte jeg på stillingen - og fikk den, forteller Karin Öberg. 

– Hvordan var din vei til den katolske tro? 

– Parallelt med at min vitenskapelige karriere tok av, ble også den religiøse troen viktigere for meg. Det begynte mot slutten av tiden ved Caltech. Jeg innså at visse ikke-materialistiske oppfatninger var like sanne som visse vitenskapelige oppfatninger. Den ene var at det finnes en objektiv forskjell mellom det moralsk gode og det moralsk onde. Den andre at den forskjellen ikke er noe som vi mennesker konstruerer eller kan avgjøre ved flertallsvedtak. De to overbevisningene er det vanskelig å forene med et materialistisk verdensbilde.  

 

«For meg personlig var Tolkiens fortelling ‘Ringenes herre’ min første store litterære opplevelse. Da jeg senere leste Chesterton, vekket det den samme lengselen i meg som jeg hadde erfart da jeg som ung leste ’Ringenes herre’.» 

 

Lewis og Chesterton 

– Jeg begynte å lese bøker om slike spørsmål, blant annet «Kan man være kristen?» av forfatteren C. S. Lewis. («Mere Christianity», fra 1941). Da jeg leste den, innså jeg at jeg var enig i hans beskrivelse av grunnlaget for den kristne troen. Lesningen ble en ganske dramatisk og til og med følelsesmessig omkalfatrende erfaring. Da jeg kom til slutten av boken, tenkte jeg: Hans argument overbeviser meg, så det innebærer vel at jeg også er kristen! 

– Så mye mer visste jeg ennå ikke om kristen tro. Men da jeg arbeidet med doktorgraden, lette jeg opp en anglikansk kirke i Holland. Så begynte jeg å lese G.K. Chesterton og andre katolske forfattere. Da jeg senere kom tilbake til USA, begynte jeg å gå til messe i katolske kirker. Der kjente jeg meg veldig hjemme – både intellektuelt, emosjonelt og åndelig. Jeg var 29 år da jeg konverterte.  

 

 

TIL KIRKEN VIA ORDET: Kristne forfattere som C. S. Lewis og G.K. Chesterton
og messebesøk i katolske kirker gjorde at Karin Öberg fant veien til den katolske tro.
 

4.22.22 Karin Oberg017.jpgEn lengsel  

– Min vei til Den katolske kirke var litt spesiell. Jeg kjente ikke personlig noen katolikker før det siste halvåret før konversjonen. Min vei til den kristne troen og katolisismen var i høy grad en intellektuell sak. Den gikk via bøker og intellektuell refleksjon. Men i ettertid har jeg innsett at det ikke bare var en intellektuell prosess. Jeg hadde også en egen vilje, en lengsel etter å gå videre i prosessen, til å ta neste steg etter hvert som jeg fikk nye innsikter og kunnskaper langs veien. Det som for meg begynte med en filosofisk overbevisning om Guds eksistens, ble senere komplettert med åpenbaringens Gud som vi leser om i Bibelen.  

– Chesterton minner oss så fint om at en intellektuell lengsel etter sannhet ikke trenger å være noe tørt og kjedelig. Her finnes det for øvrig en parallell mellom troen og vitenskapen. De kan oppleves som tørre og kjedelige, men begge er fulle av kreativitet og lengsel som driver dem framover, uten at de mister intellektuell stringens og logikk. For meg personlig var Tolkiens fortelling «Ringenes herre» min første store litterære opplevelse. Da jeg senere leste Chesterton, vekket det den samme lengselen i meg som jeg hadde erfart da jeg som ung leste «Ringenes herre.» 

 

Ingen konflikt

– Hvordan ser du på forholdet mellom naturvitenskap og religion? 

 For det første mener jeg at de ikke står i konflikt med hverandre. Om man er monoteist og tror at Gud er alle tings første årsak, må man gå ut fra at sannheter om den fysiske verden og religiøse tros-sannheter ikke er uforenlige med hverandre, siden de opprinnelig kommer fra samme kilde. For det andre er jeg skeptisk til idéen om at vitenskapelige sannheter og tros-sannheter er så vesensforskjellige at de ikke kan ha noe å si hverandre fordi de dreier seg om helt ulike forhold.  

– En tanke som jeg er absolutt uenig i, er at vitenskapen svarer på «hvordan»-spørsmål, mens den religiøse troen svarer på «hvorfor»-spørsmål. Mine astronomistudenter spør «hvorfor?» hele tiden. Og jeg tror ikke det kommer av at de ikke forstår forskjellen mellom «hvordan?» og «hvorfor?». Teologi og naturvitenskap er ulike fagfelt og stiller ulike spørsmål. Men iblant stiller de ulike slags spørsmål om samme objekt, og da burde det være mulig å la spørsmålene relatere seg til hverandre.  

 Allerede på slutten av 300-tallet benyttet kirkefaderen Augustin seg av naturfilosofiske argument for at jorden er rund, når han tolket skapelsesberetningen i Bibelen. Og på en intellektuell sofistikert måte bruker han platonsk filosofi og aristotelisk logikk når han reflekterer over fenomen som «tiden» og over bibelske uttrykk som «i begynnelsen». Slike eksempler viser oss at det kan være verdifullt å la naturvitenskaplige, filosofiske og religiøse spørsmål settes i forhold til hverandre. Men selvsagt får man ikke glemme at man stiller spørsmålene ut fra ulike innfallsvinkler. Slik er det jo allerede innenfor ulike disipliner innen naturvitenskapen. 

En biolog og en fysiker beskriver menneskets nervesystem på svært forskjellig måte. Men dersom deres beskrivelser motsier hverandre, da har vi et problem.  

 

«Innenfor astronomiens område har forskningen tvert imot åpnet mer opp for religiøs tro i vår tid enn det var på 1800-tallet.» 

 

Sannhetsrelativisme

– Hvordan går det da med sannheten? Er den relativ, avhengig av ulike perspektiv? 

– At man kan beskrive et fenomen utfra forskjellige perspektiv, er ikke det samme som sannhetsrelativisme, i alle fall så lenge perspektivene ikke motsier hverandre, men heller utfyller hverandre. Men idéen om at ulike perspektiv er uforenlige med hverandre, er relativistisk. For øvrig ble den idéen diskutert allerede i høymiddelalderen og tidlig modernitet, og da som idéen om den doble sannheten. Det fantes noen som forsvarte den relativistiske oppfatningen at religiøse sannheter kunne være sanne selv om de var uforenlige med fornuftssannheter, siden det dreier seg sannheter av ulik art. Slike idéer ble også diskutert blant muslimske og kristne tenkere, for eksempel når noen hevdet at verden teologisk sett har en begynnelse siden Bibelen sier at Gud en gang skapte verden, mens verden filosofisk sett alltid har eksistert slik filosofen Aristoteles mente. Hvis man resonnerer slik, havner man i sannhetsrelativisme. Men både Thomas Aquinas og Galilei argumenterte mot den doble sannheten, og fremdeles er det en etablert oppfatning innenfor naturvitenskapelig og katolsk teologi at man avviser idéen om den doble sannheten. 

– En idé som fremdeles er ganske vanlig i vår tid, er at jo mer den vitenskapelige kunnskapen øker, dess mindre plass blir det igjen for den religiøse troen. Men om man ser på det som har hendt i løpet av de siste hundre årene, er det slett ikke selvsagt at så er tilfelle. Innenfor astronomiens område har forskningen tvert imot åpnet mer opp for religiøs tro i vår tid enn det var på 1800-tallet. 

Ta eksemplet med at universet later til å ha en tydelig begynnelse og en tydelig slutt. Det er mye i vår tids forskning som taler for at dette faktisk er tilfelle, og det stemmer igjen godt med den bibelske måten å se på verden. Og kvantemekanikken taler for at det fins hendelser i naturen som vi mennesker umulig kan forutsi. Også dette er en velkommen oppdagelse for teologien.. Etter 1800-tallets vitenskapelige framskritt fikk mange troende dårlig selvtillit, fordi det lot til at vitenskapen ble stadig vanskeligere å forene med religiøs tro. Men etter vitenskapens framskritt på 1900-tallet, er det slett ikke selvsagt at utviklingen vil gjøre dette vanskeligere, påpeker Karin Öberg. 

 

 

shutterstock_548397265.jpg

 

Hvordan molekyler dannes 

– Hva slags spørsmål er det man stiller seg innenfor ditt fagfelt? 

– I astrokjemien anvender vi kjemi for å løse ulike forsknings-spørsmål innenfor astronomien. Det jeg selv er mest interessert i, er å forstå hva som skjer når nye planeter oppstår og hvordan molekyler dannes og ødelegges i den forbindelse. Det handler for eksempel om å finne ut hvorfor ulike typer planeter oppstår rundt ulike typer stjerner. Eller, som i vårt eget solsystem, hvorfor ulike typer planeter er dannet rundt vår sol. For en stor del er dette spørsmål der både kjemi og fysikk er involvert. For å forstå disse prosessene må man ta hensyn til hvordan molekyler som vann, kullmonoxid og kulldioxid dannes og ødelegges, og om de eksisterer i form av gass eller is. 

– Hva er de største spørsmålene innenfor dagens astronomiske forskning? 

– Innenfor mitt eget område er det forskningen rundt såkalte exoplaneter, planeter som sirkler omkring andre stjerner enn vår egen sol. Vi vil gjerne finne ut hvor vanlig det er at det dannes planeter som ligner vår egen jord. Vi astronomer er nemlig, akkurat som mange andre, interessert i om det finnes liv i universet!  

 

REDUKSJONISME:  – Fysikken og kjemien er ikke det eneste som trengs for å beskrive
hele virkeligheten. Om man på alvor forsøker å forklare det hele på en reduksjonistisk måte, blir det
absurd. Det fører til at en rekke spørsmål om virkeligheten slett ikke lar seg besvare, påpeker Karin Öberg.
 

2.3.22 Karin Oberg180R.jpgAlle stjerner har planeter

– Har det det i løpet av de siste tjue år blitt mer eller mindre sannsynlig at det finnes liv på andre planeter enn vår? 

– Det går ikke an å beregne sannsynligheten for det. Men noe vi vet i dag, og som vi ikke visste for tjue år siden, er at stort sett alle stjerner har planeter. Det betyr at det i dag synes mer sannsynlig at det fins andre planeter med liv, enn for tjue år siden. En annen sak som vi også begynner å få litt mer tak på i dag, er hvor ofte det skjer at det dannes en planet med noenlunde samme proporsjoner som jorden når det gjelder jern, stein, vann og atmosfære, samt med rett avstand til sin stjerne til å kunne ha flytende vann. De data som vi til nå har fått inn, heller til at de jordlignende planetene nok er ganske vanlige. Vi vet at det er vanlig med planeter som har rett avstand til sin stjerne til at de kan ha flytende vann, men om de faktisk har vann og de andre nødvendige betingelsene for liv, kjenner vi ennå ikke til. 

 

Absurd virkelighetsoppfatning

– Som astronom bruker du kunnskaper og metoder fra både fysikkens og kjemiens områder. Hvordan ser du på reduksjonismen, den såkalte scientistiske synsmåten som hevder at fysikken og kjemien er tilstrekkelig til å beskrive hele virkeligheten? 

– Mitt korte svar er nei. Fysikken og kjemien er ikke det eneste som trengs for å beskrive hele virkeligheten. Om man for alvor forsøker å forklare det hele på en reduksjonistisk måte, blir det hele absurd. Det fører til at en rekke spørsmål om virkeligheten slett ikke lar seg besvare. Hvordan skulle man snakke om Shakespeare med en slik tilnærming? Tilblivelsen av Shakespeares verk blir helt ubegripelig i et scientistisk perspektiv, der det ikke fins plass for bevissthet og intensjonalitet. Hvis man tar bort alle disipliner som ikke er rent kvantitative, får man en absurd virkelighetsoppfatning. Jeg tror at det er ytterst få som vil gå den veien, om de tenker etter. Når en lytter til folk som hevder at de tenker rent materialistisk, og som mener at de eneste spørsmål som er verdt å ta på alvor er de naturvitenskapelige, som for eksempel Richard Dawkins, så oppdager man at de har et langt rikere intellektuelt liv enn det de selv påstår. De tar også med aspekter som ikke har plass i en rent scientistisk synsmåte.  

– Til slutt: hvordan reagerer dine forskerkolleger på at du er troende? 

– Av de øvrige rundt 15 professorene i astronomi ved Harvard, er det et par andre troende kristne, så jeg er ikke den eneste.  Og fra de andre professorene har jeg heller aldri fått noen negative reaksjoner på det. De er enten nysgjerrige, eller så er det ikke noe som interesser dem. Alle vet at jeg er katolikk, for jeg er svært åpen om det. I USA er det også mer vanlig enn i Sverige at folk er troende, og det gjelder også for studentene og doktorandene. Vi har både katolikker og protestanter, jøder og muslimer blant oss, og iblant diskuterer vi hvordan det er å være troende og astronom. For meg har det vært en positiv opplevelse. 

Selv er jeg engasjert i The Society of Catholic Scientists (https://catholicscientists.org/), som er en sammenslutning av katolske forskere med medlemmer i over 50 ulike land, og likedan i The Thomistic Institute (http://thomisticinstitute.org), som drives av dominikanerordenen og deres institutter i Washington D.C. og ved Angelicum, dominikanernes institutt i Roma, sier Karin Öberg. 

  

Intervjueren Ulf Jonsson er jesuittpater, professor i religionsfilosofi ved
Newmaninstituttet og sjefredaktør for det svenske katolske tidsskriftet SIGNUM,
hvor dette intervjuet først ble publisert i en litt lengre versjon (nr. 6 – 2022). 
 

 

Biografi: Karin Öberg

 • Født: 27. august 1982 i Nyköping, Sverige
 • Utdannelse:
  • Bachelorgrad Cum laude i kjemi, California Institute of Technology, 2005
  • Ph.D. Cum laude i astronomi, Universitetet i Leiden, 2009
 • Karriere:
  • 2009 – 2012: Hubble Postdoctoral Fellowship ved Center for Astrophysics ved Harvard & Smithsonian
  • 2012 – 2013: Gjesteforsker og assisterende professor i kjemi og astronomi ved University of Virginia
  • 2013 – : Assisterende professor i astronomi ved Harvard. Leder Öberg Astrochemistry Group, som driver forskning ved Center for Astrophysics, Harvard & Smithsonian.
 • Engasjementer: Öberg sitter i styret for Society of Catholic Scientists, og er rådgiver for Purposeful Universe Project.
 • Utmerkelser: 
  • 2001: Svensk representant i Den internasjonale kjemiolympiaden
  • 2009- Hubble postdoktorstipendiat
  • 2010: C.J. Kokpriijs pris for beste doktorgradsavhandling ved Universitetet i Leiden
  • 2012: Paul Hertelendy-foreleser, Senter for astrofysikk, Harvard & Smithsonian
  • 2012: Alfred P. Sloan Research Fellow i fysikk
  • 2014: Simons Collaboration on the Origins of Life (SCOL) Investigator-pris
  • 2014: Packard Fellow for vitenskap og ingeniørfag

 

Artikkelen ble først publisert i St. Olav katolsk tidsskrift 1-2023 

 

Les mer: 

 

Abonner gratis på St. Olav tidsskriftSkjermbilde 2023-03-31 kl. 12.07.53.jpeg

Ønsker du å motta kirkebladet gratis i posten, må du registrere deg som abonnent på én av følgende måter:

 • Via dette skjemaet
 • Send en SMS til nr 969 43 490 med kodeord STOLAV etterfulgt av navn og adresse
 • Send e-post med navn og adresse til abonnement@katolsk.no