St. Sunniva: kvinne og båtflyktning

8. juli 2023 feirer vi seljumannamesse, festen for Norges kvinnelige skytshelgen Sankta Sunniva

Sta Sunniva Otteroey kirke.jpg

NASJONAL SKYTSHELGEN: Kulten av Sunniva spredte seg raskt. Bare to kirker er viet helgenen, men det er bevart 27 middelalderstatuer av henne. Denne er fra Otterøy i Trøndelag, og hun er lett å identifisere med en stein fra berget som raste over følget. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet, Kari Dahl
 

Legenden handler om motstand mot tvangsgifte, og minner om ansvaret for dem som i våre dager opplever at de er nødt til å forlate sitt land.   

 

Tekst: Karl Gervin 

 

Sankt Sunniva fikk tidlig en særlig rolle i Bjørgvin bispedømme. I middelalderen startet feiringen natten før hennes festdag 8. juli. Da ble hennes legende delt i ni lesninger som nå er rekonstruert.  

Det starter med at hun ble født av kongelig ætt i Irland. Hun anstrengte seg for å dyrke den rette tro, og hadde stor sympati med de undertrykte i deres elendighet og de fattiges nød.   

De neste lesningene forteller om en hedensk tyrann som ville tvinge henne til ekteskap og hvordan hun og mange menn, kvinner og barn i tre skip uten utrustning tillitsfullt la ut på havet for å komme unna. 

Der de først drev på land, tvang en fiendtlig befolkning dem til å gi seg havet i vold på nytt. En del av følget landet nå på øya Selja, der de tjente Kristus med måtehold og fattigdom, kyskhet og hellig livsførsel. 

Mens Håkon Ladejarl regjerte, ba folk fra fastlandet ham om å angripe «disse Guds tjenere» for å drepe dem, men de hellige ba Gud gi dem evig hvile, og la legemene deres få en grav under stein som skulle rase ned over dem i en hule på øya. 

Senere oppdaget to menn nede på stranden et lys som nådde til himmelen, og under det en hodeskalle som de brakte til kong Olav Tryggvason. Da han kom til Selja, fant han mange bein under steinene – sammen med Sunniva som var hel og uskadet. 

Siste lesning forteller hvordan det ble bygget en kirke på stedet, «der det er utført tegn og under «til denne dag». Relikviene av den hellige Sunniva ble ført til Bergen, der det skjedde flere mirakler ved hennes skrin, som forsvant ved reformasjonen.  
 

1e16aa9f-8ae1-4ba3-9cee-f114d9ff84ab.jpeg

1000-ÅRIG TRADISJON: I år 996/997 fant kong Olav Tryggvason relikviene etter seljumennene på Selja. Seljumannamessen feires den 8. juli hvert år, over hele Norge. I 2020 besøkte p. Pål Bratbak Norges første hellige sted og Norges eldste pilegrimsmål for aller første gang. – Selv om jeg hadde gledet meg lenge, overgikk opplevelsen alle forventninger, sa Bratbak til katolsk.no. P. Khiem Duc Nguyen (med kalken), sogneadministrator i Vår Frue menighet i Ålesund, var messens hovedcelebrant. Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

 

Vår første helgen og eldste valfartsmål 

Legenden er tilsynelatende enkel, men den er bevisst bygget opp – med litterære virkemidler i latinen, og har bibelsitater og allusjoner som gjør dette oppbyggelig. Forskere har også funnet lån i den fra Gregor den store og fra Bernard av Clairvaux.  

I løpet av middelalderen ble legenden stadig formidlet på nytt, og som vanlig var med slike fortellinger, kom det mange tillegg og varianter, som ble til i ulike situasjoner og med forskjellig hensikt.  

Da kong Olav Kyrre opprettet de tre første bispesetene i Norge, var Selja det ene. De to andre var Nidaros og Oslo. I 1170 ble St. Sunnivas jordiske levninger ført i et relikvieskrin til Bergen og gravlagt ved høyalteret i Kristkirken. St. Sunniva er Bergens og bispedømmet Bjørgvins skytshelgen, og hun er fremdeles med i seglet til Bjørgvins biskop. Kristkirken ble revet i 1531, og skrinet ble borte. 

Da Gustav Storm utga et bindsterkt verk med middelaldertekster i 1880, hadde han tilgang til to versjoner av legenden. Sigrid Undset skrev om de norske helgenene med Storm i sitt bibliotek, og det er en av hennes Sunniva-tekster som er gjengitt i dagens katolske Bønnebok. I 1997 kom en utgave av legenden, som bygger på alle de fire kildene vi har i dag, og som deler historien inn i middelalderens ni lesninger. Det er utdrag av denne versjonen vi har gjengitt her.   
 

cc86d1b3-588e-48fa-8e07-9dddd26f6796.jpg

SUNNIVA-HULEN: – Det er fantastisk å være her igjen, sa H. M. Dronning Sonja da hun besøkte Selja ved det høytidelige 950-årsjubileet for opprettelsen av Bjørgvin, Vest-Norges første bispedømme, i 2018. Les også biskop Bernt I. Eidsvigs tale under feiringen. Foto: NTB, Magnus Skrede 

 

Men har hun levd?

Sin første bok om middelalderen avsluttet Sigrid Undset med et sitat som mange husker litt av. Hun sier at menneskenes hjerter ikke forandres i århundrenes løp: Vi kan bli inspirert av Sunniva som modell, men er dette mer enn å ha henne som forbilde? 

Det er mange sannsynlige trekk ved legenden, der blant annet begivenhetene tidfestes nøyaktig.  

Kysten utenfor Selja er blant de farligste på norskekysten, med rundt hundre dager årlig der det er høy sjøgang. Det er ikke uvanlig at drivgods fra de britiske øyer reker i land her. Mange irske fortellinger handler om keltiske munker som overga seg til havet og Guds vilje uten utstyr.   

Frelseshistorien har mange fortellinger om kvinner som ikke ville tvangsgiftes og om jomfruer som setter sin lit til Herren.  Sunnivalegenden har tydelige innslag av fortellingen om Ursula, som legenden forteller at var datter av en kristen konge i Britannia. Hun flyktet på skip med mange jomfruer for å unngå en hedensk beiler. 

Det er påfallende at Adam av Bremen, som rundt midten av 1000-tallet skrev om forholdene i Norge, ikke nevner Sunniva. Allerede midt på 1800-tallet satte en historiker spørsmål ved om Sunniva virkelig har eksistert, og forskere har ikke gått lei av denne spørsmålsstillingen siden. I dag er det likevel en tydelig tendens til å la spørsmålet stå ubesvart. 
 
Det er like vanskelig å bevise som å motbevise sannheten i Sunnivalegenden. Klosteret på Selja ble viet den engelske St. Albans som vi vet lite om. 

Legenden handler like mye om hennes følge, og festdagen i kirkeåret ble gjerne kalt Seljemannmesse. Det kan se ut til at vekten først lå på menneskene som fulgte Sunniva. Tegnet på primstaven på hennes og mennenes dag 8. juli varierer: Det kan være en krone (siden hun var kongsdatter), eller et berg eller en hule (siden hun omkom da den raste sammen). Tegnet kan også være en ljå eller en rive (siden innhøstningen skulle starte nå). Dette og andre tegn viser at dagen ble feiret vidt omkring. Middelaldermenneskene var ikke i tvil om at Sunniva hadde levd.  

Feiringen på Selja har minner om den viktige rollen kvinner hadde i keltisk spiritualitet, og om hvor mye den kan tilføre de troende i Norge nå. Legenden om Sunniva har gjort Selja til det keltisk spiritualitet kalte et tynt sted- der jord og himmel kommer hverandre ganske nær. 

Artikkelen ble først publisert i St. Olav tidsskrift 1-2023

 

 

Fakta: St. Sunnivas samtid

 • Legenden sier begivenhetene fant sted på 900-tallet. I Norge var vi da kanskje blitt rundt 150 000, som stort sett livnærte seg av jordbruk og fiske.
 • Utlendinger kalte vestkysten av landet for Norvegr – veien mot nord. Lenge var det delt i små riker, med herskere som sloss om makt.  
 • Små spor av kristendom dukker opp fra begynnelsen av 900-tallet. 
 • Legenden tidfester begivenhetene omhyggelig: Håkon Ladejarl fungerte som konge i Norge fra rundt 970 til 995, og Olav Tryggvason var konge 995 – 1000. De hellige og Sunniva ble funnet i 996.  

 

Fakta: Norske helgener

 • Det var i et av middelalderens norske bispedømmer – Bjørgvin (Bergen), Oslo, Hamar og Nidaros (Trondheim) disse helgenene først ble kåret som hellige. 
 • Senere ble det fastslått at bare pavestolen skulle foreta slike utnevnelser. I 1588 ble det opprettet en egen kongregasjon for å behandle helgenutnevnelser, og fremgangsmåten er justert flere ganger siden. 
 • Etter 2. Vatikankonsil er de troendes relasjon til helgenene ikke bare mellom bønnfaller og velgjører, men uttrykk for fellesskap og solidaritet. De hellige menn og kvinner er modeller og eksempler som viser at hellighet med Guds nåde er et oppnåelig mål og en oppgave under alle forhold.
 • Som norske helgener regnes: Den hellige Olav, Den hellige Sunniva, Den hellige Hallvard, Den hellige Eystein av Nidaros, Den hellige Magnus Orknøyjarl, Den hellige Torfinn av Hamar, Den hellige Svithun.  Tillegg: Den hellige Ragnvald Orknøyjarl Den hellige Håkon V Magnusson

 

VENERASJON ELLER TURISME? Hun speiler den som iakttar henne:
Dagens vakre Sunniva-statue i Selje sentrum av Arne Mæland. Foto: Atle Råsberg.

Om seljumannamessenstandard_compressed_Sankt_Sunniva_4.jpeg

 • Seljumannamesse feires 8. juli hvert år til minne om Norges første martyrer: Sankta Sunniva og Seljumennene.
 • Seljumannamesse er den eldste av de norske helgendagene. 
 • Sankta Sunniva er «patrona Norvegiae». Hun er skytshelgen for Norge, Vestlandet, Bergen, unge kvinner og sjøfarende.
 • Festdagen var med i kristenretten som Hellig Olav fikk vedtatt på Moster i 1024. 
 • I følge Kirkens legende fant kong Olav Tryggvason relikviene etter Sankta Sunniva og seljumennene i hulen på øya Selja i år 997.
 • Like før år 1100 etablerte engelske benediktinermunker St. Albanus-klosteret her på Norges eldste hellige sted, der Kirken ble født i Norge gjennom martyrenes blod.

 

 

Les mer

 

Abonner gratis på St. Olav magasinSkjermbilde 2023-07-07 kl. 14.23.38.png

Ønsker du å motta kirkebladet gratis i posten, må du registrere deg som abonnent på én av følgende måter:

 • Via dette skjemaet
 • Send en SMS til nr 969 43 490 med kodeord STOLAV etterfulgt av navn og adresse
 • Send e-post med navn og adresse til abonnement@katolsk.no