Brev fra Vatikanet bremser Den synodale vei i Tyskland

NTB_aLTDYh0T7SE.jpg

DEN SYNODALE VEI: President for Den tyske bispekonferansen, biskop Georg Bätzing og president for Sentralkomiteen for tyske katolikker, Irme Stetter-Karp, ledet den siste av fem synodeforsamlinger i mars 2023. NTB / Reuters, Heiko Becker

 

Pave Frans har ved flere anledninger gjort det klart at han stiller seg kritisk til kursen som Kirken i Tyskland har slått inn på med «Den synodale vei». I helgen kom det et nytt signal fra Vatikanet, et brev som har fått konsekvenser for Den tyske bispekonferansens plenumsmøte denne uken. Planene om å opprette et synodalt råd blir utsatt.

 

Tekst og oversettelse: Øyvind Johannes Vardenær Evenstad

 

Vatikanet har nok en gang uttrykt skepsis overfor Den synodale vei (Der Synodale Weg), et samarbeidsprosjekt mellom Den tyske bispekonferansen (DBK) og legfolk i Sentralkomiteen for tyske katolikker (ZdK) som startet i 2019. Det melder avisen Die Tagespost og Domradio, mediaportalen til erkebispedømmet Köln, via KNA.

 

Les mer

 

Pekepinner fra pave Frans

I et brev fra Vatikanet blir Den tyske bispekonferansen bedt om å droppe planene om å opprette et «synodalt råd», et rådgivende og besluttende organ for alle bispedømmene som skal bestå av både geistlige og legfolk. Samarbeidspartnerne i Den synodale vei ønsker å fortsette sine konsultasjoner om makt, kvinners rolle, seksualmoral og prestenes liv i dette organet.

Matthias Kopp, bispekonferansens talsmann, bekreftet at de hadde mottatt brevet lørdag 17. februar. Brevet uttrykker bekymringer og gir «noen pekepinner som er gjort kjent for Den hellige far og blitt godkjent av ham». Det er signert av kardinal Pietro Parolin, statssekretær i Vatikanet, kardinal Víctor M. Fernández, prefekt for Dikasteriet for troslæren og kardinal Robert F. Prevost, prefekt for Dikasteriet for biskoper.

 

Biskopene utsetter avstemning

I november 2023 ble det konstituert en komité for å forberede opprettelsen av det synodale rådet i Tyskland. Fire av 27 tyske biskoper har uttalt seg mot å delta i synodekomiteen og mot å finansiere prosjektet gjennom bispedømmene: Gregor Maria Hanke (Eichstätt), Stefan Oster (Passau), Rudolf Voderholzer (Regensburg) og kardinal Rainer Maria Woelki (Köln).

Den tyske bispekonferansen skulle egentlig stemme over og godkjenne statuttene for synodekomiteen på sitt plenumsmøte i Augsburg, som begynte mandag 19. februar og varer til torsdag 22. februar. Nå har biskop Georg Bätzing, bispekonferansens president, informert sine medbrødre om at saken er tatt av dagsordenen.

Brevet fra de tre kardinalene viser til forestående møter mellom dikasteriene og representanter for Den tyske bispekonferansen. De skriver at hvis synodekomiteens statutter blir vedtatt før disse møtene, reiser det spørsmål om hva som egentlig er hensikten med dialogen mellom Tyskland og Vatikanet. Bispekonferansen tolket dette som et tydelig signal om å utsette avstemningen.

 

Reaksjoner fra Tyskland

Under åpningen av bispekonferansens plenumsmøte sa biskop Georg Bätzing at Vatikanet har utsatt samtalene mellom kurien og de tyske biskopene, og at de «kunne ha kommet mye lenger» hvis samtalene ble holdt for lenge siden. At det ikke har skjedd, er først og fremst Romas ansvar, mener han. Det er planlagt ytterligere tre møter for å diskutere spørsmål knyttet til Den synodale vei, og biskop Bätzing sier at han venter i spenning.

Biskopen uttrykte sin overraskelse over tidspunktet for brevet, men understreket at det var en selvfølge for ham å etterkomme anmodningen «av respekt for de ansvarlige i Roma». Plenumsmøtet vil bruke tid på å diskutere innvendingene og forberede seg på de forestående samtalene. Biskopene har til hensikt å dempe bekymringer. «Vi vil ikke og kan ikke ignorere de romerske innvendingene. Vi må snakke sammen nå», sier bispekonferansens president.

 

Les mer på katholisch.de

 

trekardinaler.jpg

BREVBRØDRE: Kardinal Pietro Parolin (til venstre), kardinal Víctor M. Fernández (i midten) og kardinal Robert F. Prevost (til høyre). Foto: NTB / Reuters, Remo Casilli og Yara Nardi

 

Brevet i sin helhet

Statssekretariatet

Fra Vatikanet, 16. februar 2024

Kjære president for Den tyske bispekonferansen,
Kjære medbrødre i bispeembedet,

Den tyske bispekonferansens (DBK) plenumsmøte, hvor det skal stemmes over synodekomiteens statutter, vil finne sted i Augsburg fra 19. til 22. februar. Vi anser det derfor som nødvendig, i forlengelse av den dialogen vi allerede har påbegynt, som vi vil fortsette i nær fremtid og som pave Frans har bedt oss om å styrke ytterligere, å uttrykke noen bekymringer og å gi noen pekepinner som er gjort kjent for Den hellige far og blitt godkjent av ham.

Statuttene foreskriver opprettelsen av et synodalt råd som synodekomiteens første oppgave.

Et slikt organ er ikke hjemlet i gjeldende kirkerett, og derfor vil et vedtak fra DBK om dette være ugyldig – med de rettslige konsekvenser det har. Dessuten oppstår spørsmålet om hvilken myndighet bispekonferansen har til å godkjenne statuttene. Hverken kan. 455 i Kirkeretten eller art. 8 i DBKs statutter gir grunnlag for dette, og Den hellige stol har heller ikke gitt noe mandat – tvert imot har den uttrykt det motsatte. I utkastet til statuttene heter det også at «Den tyske bispekonferansen og Sentralkomiteen for tyske katolikker (ZdK) overtar ansvaret for synodekomiteen» (§ 1). Ettersom DBK ikke kan opptre som juridisk enhet på det sekulære området, er det eneste DBK kan gjøre å påta seg et slikt ansvar for synodekomiteen gjennom Sammenslutningen av tyske bispedømmer (VDD). Det nødvendige enstemmige vedtaket om synodekomiteen er imidlertid ikke blitt fattet i VDD.

Det bør bemerkes at spørsmålet ble tatt opp allerede under det siste ad limina-besøket og deretter i brevet fra kardinalstatssekretæren og prefektene for dikasteriene for troslæren og for biskoper av 16. januar 2023, hvor det uttrykkelig og med særskilt mandat fra Den hellige far ble bedt om at opprettelsen av et slikt råd ikke skulle forfølges videre.

En godkjennelse av synodekomiteens statutter ville derfor være i strid med Den hellige stols instruks, utstedt med særskilt mandat fra Den hellige far, og ville nok en gang stille ham overfor et fullbyrdet faktum (fait accompli).

I denne forbindelse ble det i oktober i fjor i fellesskap avtalt at de ekklesiologiske spørsmålene som Den synodale vei har behandlet, inkludert temaet om et rådgivende og besluttende organ for alle bispedømmene, skulle diskuteres mer inngående på neste møte mellom representanter for den romerske kurien og DBK. Hvis statuttene for synodekomiteen blir vedtatt før dette møtet, oppstår spørsmålet om hva som er hensikten med dette møtet og, mer generelt, med hele den pågående dialogprosessen.

Vi ber om at dere tar hensyn til bekymringene vi har uttrykt her, og håper at de vil bli tatt i betraktning i diskusjonen på det kommende plenumsmøtet til DBK.

Forbundet i bønn sender vi broderlige hilsener.

Kardinal Pietro Parolin, statssekretær
Kardinal Víctor M. Fernández, prefekt for Dikasteriet for troslæren
Kardinal Robert F. Prevost, prefekt for Dikasteriet for biskoper

 

Kardinal Schönborn advarer de tyske biskopene

Kardinal Christoph Schönborn, erkebiskop av Wien, forsvarer Romas innvendinger mot den planlagte synodekomiteen i Tyskland. Det melder det katolske tidsskriftet Signum i Sverige.

Kardinalen advarer de tyske biskopene mot å ta beslutninger som kan føre til et skisma, og anbefaler i stedet at Den tyske bispekonferansen fortsetter den pågående dialogen med Vatikanet. «De tyske biskopene må på alvor spørre seg selv om de virkelig ønsker å bryte ut av fellesskapet med og under paven», sier han i et intervju mandag 19. februar.

«Mitt inntrykk er at paven og de romerske dikasteriene har vært uhørt imøtekommende overfor de tyske biskopene. Omvendt kan man nå forvente en ettergivenhet fra de tyske biskopene», sier kardinal Schönborn, som er medlem av Vatikanets synodale råd og flere av Vatikanets dikasterier.

 

Les mer

 

 

Les mer på katolsk.no