Kardinal leder investiturmessen: Seks norske katolikker lover å vie sin innsats til Det hellige land

 

 

Lørdag 22. juni kl. 15.00 feirer Ridderordenen av den Hellige Grav i Jerusalem storslått investiturmesse i St. Olav domkirke, Oslo. Hele 12 kandidater skal slås til damer og riddere av den eldgamle og navnkundige katolske ordenen.

 

Tekst og foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

VELKOMMEN: Storprior for Norge biskop Bernt
Eidsvig og Magistraldelegat for 
Norge Huan Nguyen ønsker
 
velkommen til nordisk investiturmesse lørdag 22. juni kl. 15.00.

IMG_8051.JPGSeks av dem er norske: P. Ole Martin Stamnestrø, Anne Rigmor Stock-Evje, Ilse Rodrigez Castellanos, Ragnhild Helena Aadland Høen, Mogens Albæk og Petter Steen. Vanligvis ville ordenens norske storprior biskop Bernt Eidsvig ledet investiturseremonien, men svært lite er vanlig denne lørdagen i St. Olav domkirke. Ordenens Stormester kardinal Fernando Filoni er hovedcelebrant. Han overrekker insigniene til de nye damer og riddere. Deretter ikles de kapper av Magistraldelegat for Norge Huan Nguyen.

– Hva er en investitur? Er den åpent for alle?

– I andre ordener ville man kanskje sagt ikledning, altså at din tilslutning gis et synlig preg ved ordenens drakt og insignier, forklarer biskop Bernt Eidsvig.  

– Og dette er en spesielt høytidelig begivenhet, en seremoniell løfteavleggelse før man tas opp, forklarer Huan Nguyen, som altså er leg-leder for de norske damene og ridderne.  

Denne gang leder kardinal og Stormester Filoni seremonien, som er åpen for alle:   

– Investituren er en høymesse, som alle er hjertelig velkommen til å delta i, presiserer Nguyen.

 

Høytidelige løfter

I helgens nordiske investitur tas det opp 12 nye ordensmedlemmer: Seks av dem er altså norske, fire er svenske og to er fra Finland. Blant de utenlandske kandidatene finner vi blant andre Finlands nye biskop Raimo Ramón Goyarrola Belda (Opus Dei). Alle 12 kandidater avlegger sine ordensløfter under messen – fremfor kardinal Filoni, biskop Eidsvig, andre geistlige og ordensmedlemmer, de troende – og Gud. 

– De forplikter seg til å være i et felleskap med oss, sier Magistraldelegat Nguyen.
De skal altså for det første være med på å bygge et åndelig og sosialt fellesskap, som styrker deres og de andre medlemmenes tro. For det annet forplikter de seg til å drive veldedig arbeid, spesielt for de kristne i Det hellige land og for det tredje:

– De skal bestrebe seg på å dra på pilegrimsreise til Det hellige land, forklarer Nguyen.

Biskop Eidsvig legger til at medlemmene også pådrar seg et særlig forbønnsansvar for borgerne i nevnte landområder: Israel, Palestina, Jordan, Syria, Irak og Kypros.

– Her i Norge bygger vi fellesskap ved å ha månedlige møter. Der mottar vi åndelige impulser fra våre geistlige og samler oss til middager, hvor vi hygger oss og blir bedre kjent med hverandre.

– Etter ordensinvestituren og pontifikalmessen kommer hverdagen: Hvordan vil den arte seg for de nyslåtte riddere og damer?

– Alle som tas opp hos oss, er allerede dedikerte katolikker. Medlemskapet forplikter dem til å delta aktivt i sine lokale menigheter: De må stille opp og være med i råd og utvalg og påta seg ansvarsfulle og arbeidskrevende verv. Å bli tatt opp skal både være et incitament for fortsatt tjeneste i Kirken og en støtte i det videre arbeidet, forklarer Nguyen.

 

FEIRER MESSE: Stormester kardinal Fernando
Filoni er messens hovedcelebrant. Foto: OESSH  

Card._Fernando_Filoni.pngØker stadig medlemstallet

Kardinal Fernando Filoni (f. 1946) er italiensk og tidligere prefekt for Kongregasjonen for evangelisering av folkeslagene (2011–2019. Han er ekspert på Midtøsten og Kina, og var med sin base i Hongkong Den hellige pave Johannes Paul IIs fremste diplomat overfor det kinesiske maktapparatet.

– Hans diplomatiske talenter og engasjementet for misjonen preger også hans prioriteringer som Stormester. Man kan særlig ane det ved at han ønsker å utvide ordenens virkeområde, sier biskop Eidsvig og viser til kardinalens utposteringer som pavelig sendebud: Sri Lanka, Iran, Brazil, Irak, Filippinene og Hongkong.  

– Han bruker sin internasjonale erfaring for å bygge ut organisasjonen, slik at flere kan bidra og hjelpe Det hellige land. Vi har iløpet av få år øket medlemstallet fra 30 000 til 33 000, sier magistraldelegat Nguyen før han legger til:

– Vår egen nuntius mgr. Julio Murat. har gått i diplomatisk lære hos ham, og vil selv delta i investiturmessen lørdag 22. juni.

Flere medlemmer skal også befordres og hedres under investituren: Magnus Røger, Terje Bjørnaas og Isabel Bjørnaas forfremmes til ridderkommandører; generalvikar i Oslo katolske bispedømme Mgr. Francis Xavier Huynh Tan Hai tildeles ordenens fortjenstmedalje i sølv for sin langvarige støtte til Det hellige land. Mest stas blir det gjort på biskop Eidsvig, som skjenkes ordenens aller høyeste utmerkelse, «The Palm of Jerusalem».

– Kirken i Norge har vokst i hans tid som biskop, nye kirker er blitt bygget, vi har sågar kjøpt en kirke fra Den norske kirke – noe som er historisk, for det har aldri skjedd før. Bispedømmet og organisasjonen har utviklet seg og blitt mer profesjonelt. Dessuten konverterer mange, særlig yngre. Alt dette er tegn på biskopens gode lederskap. Han har også gitt ordenen tillit og sunne forutsetninger for sitt virke, sier Nguyen om begrunnelsen for utøsingen av pontifikal heder og ære.

Biskop Eidsvig deltar dessuten på ordenens norske møter og samlinger og er således til stor inspirasjon for medlemmene, ifølge lederen for ordenens norske avdeling.

– Alt dette – og mer til! – har dannet grunnlagt for Stormesterens gode beslutning, sier Nguyen.

 

Se investiturmessen direkte fra kl. 15.00 lørdag 22. juni:  

 

Slik blir man medlem

Gravridderordenen har virket målrettet for den samme sak siden begynnelsen av 1300-tallet.

Dype historiske, kulturelle og åndelig bånd binder ordenen til Det hellige land, og særlig til institusjonene som muliggjør Kirken og de troendes tilstedeværelse der.

– Ordenen driver et iherdig veldig arbeid overfor kristne i Det hellige land. Deres midler bidrar til å bygge kirker, skoler, sykehus, barnehjem og vedlikeholde gravlunder. Den skal sørge for at kristne har gode forutsetninger for fortsatt å bo der, sier biskop Eidsvig, som viser til at ordenen på få måneder i 2020 samlet inn over 30 millioner til korona-rammede kristne i Det hellige land. Siden ble det mer.

– Hvordan blir man medlem i Gravridderordenen? Melder man sin interesse? Forespørres man?

– Man må vise interesse for ordenen. Det er én av betingelsene; man må dessuten ha et genuint engasjement for Det hellige land og de kristne der. Dessuten må man være praktiserende katolikk, forteller magistraldelegat Nguyen.

Denne gode innstilling og aktivitet registreres. Så kan det rettes en forespørres til potensielle kandidater.

– Noen tar også kontakt: Da tar vi oss tid til å bli kjent med dem før de eventuelt blir kandidater til opptagelse. Noen blir også anbefalt av våre medlemmer, forteller han.  

 

 

842px-GA_Ordre_du_Saint-Sépulcre.svg.pngFakta: Ridderordenen av Den hellige grav i Jerusalem

  • Ridderordenen for Den hellige grav i Jerusalem er en lekinstitusjon under beskyttelsen av Den hellige stol.
  • Ordenen har for tiden rundt 33 000 medlemmer i ca. 40 land.
  • Ordenens historie kan føres tilbake til dokumenter fra 1336, men ifølge tradisjonen har den virket helt siden de første korstogene.
  • Formålet er blant annet «å styrke medlemmenes kristne liv i absolutt lydighet til paven og i forhold til Kirkens lære»; «åndelig og økonomisk støtte til Det hellige land» samt «å støtte bevaringen og utbredelsen av troen i Det hellige land, og vekke katolikkers interesse for dette arbeidet.»
  • Ordenens Stormester er en kardinal utnevnt av paven. I dag er det kardinal Fernando Filoni.
  • Norsk magistraldelegat (leg leder): Huan Nguyen KCHS.
  • Norsk Storprior: biskop Bernt I. Eidsvig av Oslo
  • Ordenens norske nettsted