Synodal prosess: Pastoralrådet i OKB diskuterer misjon

Bilde høstmøtet 2023.jpg

GIR RÅD: Pastoralrådet i OKB samarbeider med biskopen om pastorale oppgaver. Her fra høstmøtet på Mariaholm i 2023. Foto: privat

 

Pastoralrådet i OKB møtes denne helgen for å diskutere saker knyttet til den synodale prosessen. Ane Ugland Albæk, leder av pastoralrådets arbeidsutvalg, sier at fokus vil ligge på temaet misjon. Sr. Anna Mirijam Kaschner, generalsekretær for Den nordiske bispekonferansen, kommer på møtet for å fortelle om sin opplevelse av synoden i fjor høst.

 

Tekst: Øyvind Johannes Vardenær Evenstad

 

Helgen 12.–14. april har pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme vårmøte på Mariaholm. Ane Ugland Albæk, leder av pastoralrådets arbeidsutvalg, forteller at flere saker knyttet til den synodale prosessen skal tas opp på møtet.

– Vi skal oppsummere og diskutere innspill fra menighetene og pastoralrådet til temaet «misjon». Vi skal diskutere og komme med forslag til nye retningslinjer for menighetsråd i OKB. I tillegg er det kommet to nye spørsmål fra Den hellige stol om den synodale prosessen vi skal komme med innspill til, sier hun.

De to nevnte spørsmålene handler om hva som kan gjøres for å forbedre Kirken med henblikk på misjon, og er som følger: (1) Hvordan kan vi styrke medansvaret i misjonsoppdraget til Guds folk? (2) Hvordan kan vi bedre samarbeidet mellom ulike grupper i menigheten, og mellom de lokale menighetene, bispedømmet og Vatikanet? 

 

FORKLARER SYNODEN: Sr. Anna Mirijam Kaschner
er født i Tyskland, men bor i Danmark og er generalsekretær for
Den nordiske bispekonferansen. Foto: Erzbistum Paderborn
 

web-Anna-Mirjam-Kaschner.jpgInnspill til Vatikanet 

Når pastoralrådet har diskutert spørsmålene, skal innspill sendes til Vatikanet via Den nordiske bispekonferansen. Sr. Anna Mirijam Kaschner, som deltar på møtet i helgen, er bispekonferansens generalsekretær. Hun forklarer at innspillene fra pastoralrådet blir tatt med i en rapport som, sammen med rapporter fra andre deler av verden, skal danne et grunnlag for arbeidsdokumentet (instrumentum laboris) til den neste synodesamlingen i oktober 2024.

Albæk sier at hun håper og tror at synodaliteten vil fortsette i OKB og i menighetene, også etter at pastoralrådet i løpet av april har sendt sine siste innspill til Den hellige stol.

– Vi må hele tiden minne hverandre på at vi alle har ansvar for å forbedre Kirken. Vi må snakke om utfordringer og hjelpe hverandre. Og vi må fortsette å lytte til hverandre og til Den Hellige Ånd, understreker hun.

 

Forteller om egen opplevelse

Sammen med biskop Czeslaw Kozon av København var sr. Anna Mirijam nordisk delegat på synodesamlingen i fjor. På pastoralrådsmøtet skal hun forklare hva en bispesynode er, og hva som gjør denne synoden annerledes fra tidligere synoder.

– Det er tross alt første gang en synode har funnet sted over en så lang periode på flere år. Og selv om legfolk tidligere kunne inviteres til synoder, hadde de ikke stemmerett. Denne gangen hadde ikke-biskoper (inkludert kvinner) full tale- og stemmerett for første gang, påpeker hun.

Sr. Anna Mirijam skal også fortelle om sin egen opplevelse av å delta på synoden, både tredagersretretten i forkant og de intensive arbeidsdagene, med et særlig fokus på metoden «dialog i Ånden». Hun fortsetter:

– Jeg er overbevist om at denne metoden er et vidunderlig redskap for å treffe åndelige beslutninger i våre menigheter og råd. Metoden har den fordel at vi ikke lar oss lede av følelser, og at alle virkelig har mulighet til å si det de i bønn og samvittighet har erkjent som viktig og riktig.

 

En pågående prosess

Misjon, som er tema for pastoralrådets møte i helgen, er ett av tre temaer for synoden om synodalitet og den synodale prosessen i Den katolske kirke. De to andre temaene er fellesskap og deltagelse.

Albæk forteller at pastoralrådet den siste tiden har jobbet med ett av de synodale temaene hvert halvår. 

– Menighetene, ordensfellesskapene og organisasjonene i OKB har fått spørsmål til hvert av temaene som de kan invitere sine medlemmer til samtale om. Så har vi bedt alle om å skrive litt om hva de har snakket om og sende det til oss. Vi har også snakket om de samme spørsmålene i grupper på pastoralrådsmøtene. Etterpå har vi brukt all informasjonen og snakket om det med biskopen, sier hun.

I tillegg til slike samtaler utfører pastoralrådet sitt synodale arbeid ved å gi biskopen råd og prøve å finne løsninger, for eksempel på hvordan man kan hjelpe menighetsråd i bispedømmet med å gjøre en god jobb.

 

52fc26ed-9b82-4459-a4c1-00c45af0903b.jpeg

SYNODAL LEDER: Ane Ugland Albæk, som har ledet pastoralrådets arbeidsutvalg siden 2022, er positiv til den synodale prosessen. Foto: privat

 

Anledning til å samtale

Menighetsrådene er også involvert i den synodale prosessen, men har tilnærmet seg arbeidet på forskjellige måter. Albæk forteller at noen har snakket med mange medlemmer og grupper i menigheten, noen har bare snakket sammen i menighetsrådet, og noen har hatt egne synodale samtalegrupper. 

Likevel er det noe som blir fremhevet som en felles opplevelse på tvers av menighetene, nemlig at den synodale prosessen gir anledning til å samtale om viktige spørsmål man ellers kanskje glemmer å snakke om.

– Når vi samtaler om Kirken vanligvis, handler det ofte om hvem som skal gjøre hva, og om å løse problemer. Nå får vi muligheten til å snakke sammen om hvordan vi i fellesskap kan forbedre Kirken for alle medlemmer. Og vi tar oss tid til å lytte til hverandre og til Den Hellige Ånd, sier Albæk.

 

Les mer