Retningslinjer for katekesen

5 Kateketene

5.1 Innledning

Katekesen må samordnes med de andre pastorale oppgavene i menigheten, slik at den får sin naturlige sentrale plass i hele evangeliseringsstrategien. Det er viktig å passe på at mål og forventninger står i riktig forhold til kateketenes kunnskaper og mulighetene. Oppgavene for kateketene er store, og de trenger derfor all mulig praktisk og åndelig støtte. Særlig trenger de kateketer som mangler pedagogisk og teologisk skolering, veiledning for å kunne utføre sin tjeneste.

Den hellige skrift sammen med Den katolske kirkes katekisme danner utgangspunktet for katekesen og bestemmer innholdet av den. Det er derfor nødvendig at alle kateketer lar seg inspirere og lede av disse uttrykk for den Hellige Ånds inspirasjon og den apostoliske tradisjon.

5.2 Kateketenes bakgrunn

På grunn av menneskers svært forskjellige livssituasjoner i vår tid, stilles det store krav til kateketene, og det vil være bruk for mange ulike typer kateketer som kan nå frem til alle de forskjellige gruppene. For å dekke dette behovet, er en aktiv innsats fra legfolket nødvendig. Pave Johannes Paul II sier om legfolkets arbeid: "Det arbeid dere yter, er ofte lite påaktet og skjer i det skjulte, men det blir utført med brennende, storslagen iver og er en enestående form for legfolkets apostolat. Særlig er det viktig der hvor barn og ungdom av forskjellige årsaker ikke har fått noen formålstjenlig religiøs opplæring hjemme. Hvor mange av oss har ikke mottatt den første katekismeundervisning og forberedelsen til botens sakrament, til den første hellige kommunion og til fermingen fra mennesker som dere!"32

Det er verdifullt at vi har prester med så ulik bakgrunn i bispedømmet; det er en stor hjelp for å nå frem til flest mulig. Prester må imidlertid arbeide blant andre grupper enn den de selv har sin bakgrunn fra. De må derfor settes spesielt i stand til å drive katekese blant alle gruppene innen bispedømmet. Det faktum at mange av prestene har utenlandsk bakgrunn, gjør det nødvendig for dem å gjøre en ekstra innsats for å forstå og kunne kommunisere i dagens norske virkelighet, mens norske prester må anstrenge seg for å kunne forstå og kommunisere med mennesker med ikke-norsk bakgrunn.

Det er forskjell på hvor mye tid den enkelte kateket har å avse til katekesen. En menighet trenger en grunnstamme av kateketer som kan sikre kontinuiteten i arbeidet. Andre kan gi av sin tid for et kortere tidsrom. Flertallet av kateketene vil naturlig nok arbeide på sin fritid, men det er også behov for mennesker som kan arbeide med katekese mer permanent og på fulltid.

Det er en god mulighet å rekruttere kateketer fra konfirmantkullene. Unge kateketer er viktige for at barn og ungdom som går i undervisning, skal få unge forbilder. Når ungdom blir trukket inn i undervisningen, er det helt nødvendig å sørge for at de bare får oppgaver som de mener de kan klare. De må ikke føle seg trukket inn i noe de ikke mestrer. De kan med fordel starte som miljøskapere og bli satt til spesielle oppgaver før de starter med vanlig undervisning. Mange vil for eksempel ha erfaring fra NUK som gjør at de kan planlegge morgen- og kveldsbønner på en tur. De kan også ha gode forutsetninger for å få ansvar for underholdningen på arrangementer. De bør begynne som hjelpelærere en tid sammen med mer erfarne kateketer, slik at de får tid til å vokse inn i oppgaven og kyndig veiledning underveis.

5.3 Opplæring

Det er nødvendig å kunne tilby kateketene god opplæring. Dette skal foregå etter retningslinjer fastsatt av bispedømmet.33. Opplæringen (formatio34) har som mål å gjøre kateketene i stand til å formidle Evangeliet. Målet er nådd når kateketene holder et godt teologisk nivå og er i stand til å velge en god måte å formidle troen til grupper og individer som lever i svært forskjellige livssituasjoner. GRK går faktisk så langt som å si at: "Katekesens virkemidler kan ikke være fullt ut virksomme uten godt skolerte kateketer. [?] Derfor må opplæring av [kateketer] ha absolutt prioritet i et bispedømmes pastoralprogram."35

All opplæring av kateketer er avhengig av en kristosentrisk målsetting, dvs. at man hele tiden søker å vekke og nære fellesskapet med Kristus. Derfor må prestene være spesielt opptatt av at kateketene får den nødvendige åndelige omsorg og oppmerksomhet, slik at de virkelig kan formidle en sann kjærlighet til Kristus.

Undervisningen av kateketer må organiseres slik at både begynneropplæring og fortsatt utdanning blir ivaretatt. Derfor er det ønskelig at det også legges vekt på opplæring til å drive katekese på presteseminarer og i utdanningen av de ordensfolk som har katekese som en naturlig del av sin virksomhet. Der det ikke er gitt tilstrekkelig opplæring under utdannelsen, vil det være naturlig at prester og ordensfolk deltar i bispedømmets opplæringstilbud for kateketer. Oslo katolske bispedømme tar sikte på en gradvis utvidelse av undervisningstilbudet i løpet av en 5-års periode:

  • Grunnkurs for kateketer utarbeides av Det kateketiske senter med hjelp fra eksterne konsulenter. Det krever et minimum av 45 undervisningstimer samt hjemmearbeid, og strekker seg ideelt sett over minst et år. Kurset arrangeres lokalt eller regionalt og gir en innføring i dogmatikk, bibelfag, kirkehistorie, sakramentslære, spiritualitet, ekklesiologi, etikk og pedagogikk. Kurset skal styrke kateketenes tro og tilhørighet til Kirken og presentere katekese i all sin fylde, ikke bare som teoretisk opplæring, men også som gradvis innføring i Kirkens liv. Det skal hjelpe dem å se troen som en helhet, slik at ingen enkeltdeler fremheves på bekostning av helheten36. Det er en målsetning for KS å trene opp kateketlærere som kan holde kurs lokalt.
  • Oppfølgingskurs kan også arrangeres lokalt eller på katekethelger. Her fordyper man seg i tema av teologisk og/eller pedagogisk art for å heve kateketenes kompetanse, holde dem a jour med utviklingen og motivere dem til innsats på menighetsplan.
  • Fjernundervisning er et svært nyttig tilbud under forhold som våre, og det er en målsetning at Grunnkurs for kateketer også tilrettelegges for fjernundervisning.
  • Økumenisk samarbeid er ikke ukomplisert på dette området, ettersom katekese blant annet dreier seg om å formidle troslære. Allikevel er det mulig for katolikker å benytte seg av den undervisningen i teologi som gis på Teologisk Fakultet ved Universitetet i Oslo og på Menighetsfakultetet. Menighetsfakultetet har også en fireårig kateketutdanning. Den kunne også anvendes i Den katolske kirke med den rette veiledningen.

Det kateketiske senter står til tjeneste med råd og veiledning for alle som ønsker slik skolering som er nevnt under de to siste punktene.

5.4 Godkjenning

Det er biskopen som er ansvarlig for katekesen innenfor sitt bispedømme, og opplæringen, utvelgelsen og oppfølgingen av kateketer er så sentral innenfor Kirken at den bare overgås av kall og utdanning til prestetjeneste. Det finnes mange ulike tjenester innen katekesen. Det følgende dreier seg om kateketer med ansvar for undervisningen, ikke om hjelpelærere.

Det første utvalgskriteriet for kateketer er deres menneskelige og åndelige kvaliteter, og disse vil også ha førsteplass når det gjelder kateketenes videre utdanning og praktiske arbeid. Kateketene må ha en grunnleggende kjennskap til troens innhold og være villige til å lære mer. I tillegg til dette må kateketene vite hvordan de skal kunne formidle det åndelige liv og Evangeliets budskap videre til andre mennesker - dvs. praktisk pedagogikk.

Ettersom kateketene handler i Kirkens navn, og ikke i sitt eget, kaller Kirken kateketer som praktiserer sin katolske tro og ønsker å forme sitt liv etter den. Kateketenes liv og eksempel er like viktig som deres ord.

Godkjenning fra biskopen er nødvendig for å bli kalt til kateket, og en søknad om slik godkjenning skal komme fra menighetens sogneprest.

Også formell kompetanse og relevant praksis kreves for å kunne kalles til kateket. Vanligvis oppnås den formelle kompetansen gjennom passende kurs som blir arrangert av Det kateketiske senter eller i samarbeid med dette, men i noen tilfeller vil flere års tidligere praksis kunne være tilstrekkelig. Normalt i denne utdanningen (før godkjenning) inngår et år som hjelpekateket. En slik tjeneste som hjelpekateket vil også være ideell for eldre ungdommer eller nye katolikker som vil prøve seg som kateketer. En person som har gjennomgått Grunnkurs for kateketer og som har bestått eksamen, kan bli regnet som skikket av biskopen til å undervise i bispedømmet. Et dokument om skikkethet blir utstedt for et bestemt tidsrom og kan deretter fornyes, slik praksis også er for dem som blir kalt til å være kommunionsutdelere eller kirkelige assistenter i vårt bispedømme. Et slikt dokument gir kateketen mulighet, ikke rett, til å undervise. Det er presten som velger ut de personene han ønsker å ha som kateketer i menigheten.


Forrige Innhold Neste

av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17