Retningslinjer for katekesen

Litteratur- og adresselister

Litteratur brukt i arbeidet med retningslinjene

The Congregation for the Clergy: General Directory for Cathechesis, Libreria Editrice Vaticana, Vatikanstaten 1997 (forkortet GRK)

Den katolske kirkes katekisme, St. Olav Forlag, Oslo 1994 (forkortet KKK)

Pave Johannes Paul II: Katekesen, St. Olav Forlag, Oslo 1980

Læreplan i kristendom for de katolske skolene i Norge, 1997

Læreplanverket for den 10-årige grunnskole, Det kongelige kirke-, utdannings- og forskningsdepartement, Oslo 1996

Det annet Vatikankonsils dogmatiske konstitusjon om Kirken, Lumen Gentium, 3. opplag, St. Olav Forlag, Oslo 1968.

Den nordiske bispekonferanse: Den katolske kirkes retningslinjer for katekesen i Norden, Det kateketiske senter, Oslo 1983

Den nordiske bispekonferanse: Retningslinjer fra Den nordiske bispekonferanse til kateketsentralene i Norden, Oslo 1999

Oslo katolske bispedømme: Retningslinjer for nasjonalsjelesorgen, St. Olav Forlag 1996

Kirkeretten

Statutter for Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme

Annen nyttig litteratur

De fleste katekesebøker har en lærerveiledning som er til konkret hjelp for undervisning av den bestemte boken.

Kateketens ABC finnes på KS og i noen menigheter, og heftet gir praktiske tips for undervisningen.

Rowanne Pasco: Svar på 101 spørsmål om Den katolske kirkes katekisme, St. Olav Forlag, Oslo 1996

Erik Gunnes: Nøkkel til det nye testamente i Det nye testamente, St. Olav Forlag, Oslo 1968

Christoph Schönborn: Å leve med Kirken, St. Olav Forlag 1998

Pave Johannes Paul II: Over håpets terskel, Aventura, 1996

Per Bjørn Halvorsen: Jesu Nattverd - Messen gjennom 2000 år, St. Olav Forlag, 1989

Torbjørn Olsen: Den katolske kirkes Sakramenter, Maximilian Kolbe Utgivelser, 1997

Romano Guardini: Om hellige tegn, St. Olav Forlag 1995

Nyttige adresser

Det kateketiske senter, Akersveien 14, 0177 OSLO, telefon/fax: 22 11 45 72

Informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme, Akersveien 5, 0177 OSLO, telefon: 23 21 95 00, fax: 22 20 41 08

St. Eystein boksalg og informasjonssenter, Schirmersgt.1, 7013 TRONDHEIM, telefon/fax: 73 52 88 85.


Forrige Innhold Neste

av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:22