Liturgisk kalender 2004 (År C)

I denne liturgiske kalenderen for 2004 oppgis alle bibeltekstene som brukes under liturgien. Betydningene av forkortelsene finner du foran i din norske Bibel. Enkelte tekster er tatt fra den del av Det gamle testamente som ikke er inkludert i de fleste protestantiske bibler - "de deuterokanoniske bøker", også kalt "apokryfene". Det finnes én bibelutgave som har med disse, og apokryfene finnes også i en egen bok av det navn fra Det Norske Bibelselskap.

Tekstene på en vanlig søndag står i denne rekkefølge: Lesning fra Det gamle testamente; fra Det nye testamente; evangelielesningen. På hverdager er det bare to tekster, medregnet evangelielesningen. Liturgien har også en foreskreven salmetekst, etter 1. lesning, men den har vi av praktiske grunner ikke gjengitt.

Dager med kirkeplikt står i fet skrift. Husk at alle søndager har kirkeplikt, dessuten Jul (Midnattsmessen eller den 25. om dagen) og Kristi Himmelfart. I mange land er det kirkeplikt på flere dager, som f.eks. 15. august og 8. desember. Faste- og abstinensplikt står også i fet skrift (Askeonsdag og Langfredag). Dager som er angitt med STORE BOKSTAVER er søndager, fester eller høytider.

Det står angitt hvilke helgener som skal minnes (dersom navnet står i parentes, er minnedagen valgfri). Den 22. mars 2002 ble tredje og reviderte utgave av det romerske missale presentert i Roma. I og med dette missalet ble 11 nye valgfri minnedager, og i juni 2003 ble det innført ytterligere en minnedag. Disse er innført i denne nye oversikten. Der en nordisk helgen er obligatorisk minnedag, nevnes ikke de som i andre land er obligatorisk eller valgfri helgenminne. På lørdager som ikke er fest-, høytids- eller obligatoriske minnedager, kan man minnes jomfru Maria. I Norge var det vanlig i middelalderen at det på "ledige" onsdager likeledes kunne feires Olavsmesser.

Liturgisk kalender 2003 (År B) - Januar 2004 - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember (År A)

Advent 2003 - Jul 2003 - Faste - Palmesøndag - Pinse - Olsok - Advent 2004 - Jul 2004


Januar

Tor 1
GUDS HELLIGE MOR MARIA [Verdensfredsdagen]. 4 Mos 6,22-27; Gal 4,4-7; Luk 2,16-21
Fre 2
De hellige Basilios og Gregorios. 1 Joh 2,22-28; Joh 1,19-28
Lør 3
(Jesu hellige navn) 1 Joh 2,29-3,6; Joh 1,29-34 (eller minnedagens: Fil 2,1-11; Luk 2,21-24)
Tidebønn for uke 2
SØN 4
HERRENS ÅPENBARING. Jes 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Matt 2,1-12
Man 5
1 Joh 3,22-4,6; Matt 4,12-17.23-25
Tir 6
1 Joh 4,7-10; Mark 6,34-44
Ons 7
(Den hellige Raimund av Peñafort) 1 Joh 4,11-18; Mark 6,45-52
Tor 8
(Den hellige Torfinn) 1 Joh 4,19-5,4; Luk 6,14-22a
Fre 9
1 Joh 5,5-13; Luk 5,12-16
Lør 10
1 Joh 5,14-21; Joh 3,22-30
Tidebønn for uke 3
SØN 11
HERRENS DÅP. Jes 42,1-4.6-7; Apg 10,34-38; Luk 3,15-16.21-22 (eller Jes 40,1-5.9-11; Tit 2,11-14 og 3,4-7; Ev som over)
Tidebønn for uke 1
Man 12
1 Sam 1,1-8; Mark 1,14-20
Tir 13
(Den hellige Hilarius) 1 Sam 1,9-20; Mark 1,21-28
Ons 14
1 Sam 3,1-10.19-20; Mark 1,29-39
Tor 15
1 Sam 4,1b-11; Mark 1,40-45
Fre 16
1 Sam 8,4-7.10-22a; Mark 2,1-12
Lør 17
Den hellige Antonius abbeden. 1 Sam 9,1-4.17-19; Mark 2,13-17
Tidebønn for uke 2
SØN 18
2. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jes 62, 1-5; 1 Kor 12,4-11; Joh 2,1-11
Man 19
Den hellige Henrik av Finland. (valgfrie minnedagslesninger) 1 Sam 15,16-23; Mark 2,18-22
Tir 20
(Den hellige Fabian) (Den hellige Sebastian) 1 Sam 16,1-13; Mark 2,23-28
Ons 21
Den hellige Agnes. (Valgfrie minnedagslesninger) 1 Sam 17,32-33.37.40-51; Mark 3,1-6
Tor 22
(Den hellige Vincent) (Valgfrie minnedagslesninger) 1 Sam 18,6-9 og 19,1-7; Mark 3,7-12
Fre 23
1 Sam 24,3-21; Mark 3,13-19
Lør 24
Den hellige Frans av Sales. 2 Sam 1,1-4.11-12.19.23-27; Mark 3,20-21
Tidebønn for uke 3
SØN 25
3. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Neh 8,1b-4a.5-6,8-10; 1Kor 12,12-30; Luk 1,1-4 og 4,14-21
Man 26
I Trondheim Stift: DEN HELLIGE EYSTEIN
I Oslo bispedømme og Tromsø Stift: (Den hellige Eystein)
2 Sam 5,1-7.10; Mark 3,22-30
Tir 27
(Den hellige Timoteus og Titus) (Den hellige Angela Merici) 2 Sam 6,12b-15.17-19; Mark 3,31-35
Ons 28
Den hellige Thomas Aquinas. 2 Sam 7,4-17; Mark 4,1-20
Tor 29
2 Sam 7,18-19.24-29; Mark 4,21-25
Fre 30
2 Sam 11,1-4.5-10a.13-17; Mark 4,26-34
Lør 31
Den hellige Johannes Bosco. (Valgfrie minnedagslesninger) 2 Sam 12,1-7a.10-17; Mark 4,35-41
Tidebønn for uke 4

Februar

SØN 1
4. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jer 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,30b-13,13 (eller 13,4-13); Luk 4,21-30
Man 2
HERRENS FREMSTILLING I TEMPELET. Mal 3,1-4 eller Hebr 2,14-18; Luk 2,22-40 (eller 22-32)
I Tromsø (domkirken): VIGSELSFEST FOR VOR FRUES DOMKIRKE I TROMSØ. Esek 37,1-2.8-9.12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
Tir 3
Den hellige Ansgar. (Valgfrie minnedagslesninger) 2 Sam 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3; Mark 5,21-43
I Tromsø Stift (utenom domkirken): VIGSELSFEST FOR VOR FRUES DOMKIRKE I TROMSØ. Esek 37,1-2.8-9.12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22. I Tromsø (domkirken): HERRENS FREMSTILLING I TEMPLET. Mal 3,1-4 eller Hebr 2,14-18; Luk 2,22-40 (eller 22-32)
Ons 4
2 Sam 24,2.9-17; Mark 6,1-6a
Tor 5
Den hellige Agathe. 1 Kong 2,1-4.10-12; Mark 6,7-13
Fre 6
Den hellige Paul Miki og hans ledsagere - de japanske martyrer. Sir 47,2-11; Mark 6,14-29
Lør 7
1 Kong 3,4-13; Mark 6,30-34
Tidebønn for uke 1
SØN 8
5. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jes 6,1-2a.3-8; 1 Kor 15,1-11 (eller 15,3-8.11); Luk 5,1-11
Man 9
1 Kong 8,1-7.9-13; Mark 6,53-56
Tir 10
(Den hellige Scholastica) 1 Kong 8,22-23.27-30; Mark 7,1-13
Ons 11
(Vår Frue av Lourdes) 1 Kong 10,1-10; Mark 7,14-23
Tor 12
1 Kong 11,4-13; Mark 7,24-30
Fre 13
1 Kong 11,29-32 og 12,19; Mark 7,31-37
Lør 14
DE HELLIGE KYRILLOS OG METHODIOS - VERNEHELGENER FOR EUROPA. Apg 15,46-49; Luk 10,1-9
Tidebønn for uke 2
SØN 15
6. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jer 17,5-8; 1 Kor 15,12,16-20; Luk 6,17.20-26
Man 16
Jak 1,1-11; Mark 8,11-13
Tir 17
(De syv stiftere av servitterordenen) Jak 1,12-18; Mark 8,14-21
Ons 18
Jak 1,19-27; Mark 8,22-26
Tor 19
Jak 2,1-9; Mark 8,27-33
Fre 20
Jak 2,14-24.26; Mark 8,34-9,1
Lør 21
(Den hellige Peter Damian) Jak 3,1-10; Mark 9,2-13
Tidebønn for uke 3
SØN 22
7. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; 1 Kor 15,45-49; Luk 6,27-38
Man 23
Den hellige Polykarp. Jak 3,13-18; Mark 9,14-29
Tir 24
Jak 4,1-10; Mark 9,30-37
Ons 25
Askeonsdag - faste- og abstinens. Joel 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,2; Matt 6,1-6.16-18
Tor 26
5 Mos 30,15-20; Lk 9,22-25
Fre 27
Jes 58,1-9a; Matt 9,14-15
Lør 28
Jes 58,9b-14; Luk 5,27-32
Tidebønn for uke 1
SØN 29
1. SØNDAG I FASTEN. 5 Mos 26,4-10; Rom 10,8-13; Luk 4,1-3

Mars

Man 1
3 Mos 19,1-2.11-18; Matt 25,31-46
Tir 2
Jes 55,10-11; Matt 6,7-15
Ons 3
Jona 3,1-10; Luk 11,29-32
Tor 4
Est 14,1.3-5.12-14; Matt 7,7-12
Fre 5
Esek 18,21-28; Matt 5,20-26
Lør 6
5 Mos 26,16-19; Matt 5,43-48
Tidebønn for uke 2
SØN 7
2. SØNDAG I FASTEN. 1 Mos 15,5-12.17-18; Fil 3,17-4,1 (eller 3,20-4,1); Luk 9,28b-36
Man 8
Dan 9,4b-10; Luk 6,36-38
Tir 9
Jes 1,10.16-20; Matt 23,1-12
Ons 10
Jer 18,18-20; Matt 20,17-28
Tor 11
Jer 17,5-10; Luk 16,19-31
Fre 12
1 Mos 37,3-4.12-13a.17b-28; Matt 21,33-43.45-46
Lør 13
Mi 7,14-15.18-20; Luk 15,1-3.11-32
Tidebønn for uke 3
SØN 14
3. SØNDAG I FASTEN. 2 Mos 3,1-8a,13-15; 1 Kor 10,1-6.10-12; Luk 13,1-9 (eller: 2 Mos 17,3-7; Rom 5,1-2.5-8; Joh 4,5-42 eller Joh 4,5-15.19b-26.39a.40-42)
Man 15
2 Kong 5,1-15a; Luk 4,24-30
Tir 16
Dan 3,25.34-43; Matt 18,21-35
Ons 17
5 Mos 4,1.5-9; Matt 5,17-19
Tor 18
Jer 7,23-28; Luk 11,14-23
Fre 19
DEN HELLIGE JOSEF, JOMFRU MARIAS BRUDGOM. 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Rom 4,13.16-18.22; Matt 1,16.18-21.24a eller Luk 2,41-51a
Lør 20
Hos 6,1-6; Luk 18,9-14
Tidebønn for uke 4
SØN 21
4. SØNDAG I FASTEN. Jos 5,9a.10-12; 2 Kor 5,17-21; Luk 15,1-3,11-32 (eller: 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; Joh 9,1-41 [kortere: 1.6-9.13-17.34-38])
Man 22
Jes 65,17-21; Joh 4,43-54
Tir 23
Esek 47,1-9.12; Joh 5,1-3a.5-16
Ons 24
Jes 49,8-15; Joh 5,17-30
Tor 25
HERRENS BEBUDELSE. Jes 7,10-14; Hebr 10,4-10; Luk 1,26-38
Fre 26
Visd 2,1a.12-22; Joh 7,1-2.10.25-30
Lør 27
Jer 11,18-20; Joh 7,40-53
Tidebønn for uke 1
SØN 28
5. SØNDAG I FASTEN. Jes 43,16-21; Fil 3,8-14; Joh 8,1-11 (eller: Esek 37,12-14; Rom 8,8-11; Joh 11,1-45 [kortere: 3-7.17.20-27.33b-45])
Man 29
Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (eller 41c-62); Joh 8,1-11
Tir 30
4 Mos 21,4-9; Joh 8,21-30
Ons 31
Dan 3,14-20.91-92.95; Joh 8,31-42

April

Tor 1
1 Mos 17,3-9; Joh 8,51-59
Fre 2
Jer 20,10-13; Joh 10,31-42
Lør 3
Esek 37,21-28; Joh 11,45-56
Tidebønn for uke 2
SØN 4
PALMESØNDAG. Luk 19,28-40; Jes 50,4-7; Fil 2,6-11; Luk 22,14-23,56 (kortere form: Luk 23,1-49)
Man 5
Jes 42,1-7; Joh 12,1-11
Tir 6
Jes 49,1-6; Joh 13,21-33.36-38
Ons 7
Jes 50,4-9a; Matt 26,14-25
Tor 8
SKJÆRTORSDAG.
Oljevigselsmessen: Jes 61,1-3a.6a.8b-9; Ap 1,5-8; Luk 4,16-21
Påskens hellige triduum begynner
Aftenmessen til minne om Herrens hellige nattverd: 2 Mos 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; Joh 13,1-15
Fre 9
Langfredag - faste og abstinens. Jes 52,13-53,12; Hebr 4,14-16 og 5,7-9; Joh 18,1-19,42
Lør 10
PÅSKEVIGILIEN. 1 Mos 1,1-2,2 (kortere form: 1 Mos 1,1-26-31a); 1 Mos 22,1-18 (kortere form: 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18); 2 Mos 14,5-15,1; Jes 54,5-14; Jes 55,1-11; Bar 3,9-15.30-4,4; Esek 36,16-17a.18-28; Rom 6,3-11; Luk 24,1-12
SØN 11
PÅSKESØNDAG. Apg 10,34a.37-43; Kol 3,1-4 (1 Kor 5,6b-8); Joh 20,1-9 (eller til aftenmessen: Luk 24,13-35)
Man 12
MANDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 2,14.22-32; Matt 28,8-15
Tir 13
TIRSDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 2,36-41; Joh 20,11-18
Ons 14
ONSDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 3,1-10; Luk 24,13-35
Tor 15
TORSDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 3,11-26; Luk 24,35-48
Fre 16
FREDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 4,1-12; Joh 21,1-14
Lør 17
LØRDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 4,13-21; Mark 16,9-15
Tidebønn for uke 2
SØN 18
2. SØNDAG I PÅSKETIDEN - DEN GUDDOMMELIGE MISKUNN. Apg 5,12-16; Åp 1,9-11a.12-13.17-19; Joh 20,19-31
Man 19
Apg 4,23-31; Joh 3,1-8
Tir 20
Apg 4,32-37; Joh 3,7b-15
Ons 21
(Den hellige Anselm) Apg 5,17-26; Joh 3,16-21
Tor 22
Apg 5,27-33; Joh 3,31-36
Fre 23
(Den hellige Adalbert) (Den hellige Georg - Valgfrie minnedagslesninger) Apg 5,34-42; Joh 6,1-15
Lør 24
(Den hellige Fidelis av Sigmaringen) Apg 6,1-7; Joh 6,16-21
Tidebønn for uke 3
SØN 25
3. SØNDAG I PÅSKETIDEN. Apg 5,27b-32.40b-41; Åp 5,11-14; Joh 21,1-19 (eller 1-14)
Man 26
Apg 6,8-15; Joh 6,22-29
Tir 27
Apg 7,51-8,1a; Joh 6,30-35
Ons 28
(Den hellige Peter Chanel) (Den hellige Louis M. Grigion de Montfort) Apg 8,1b-8; Joh 6,35-40
Tor 29
DEN HELLIGE KATARINA AV SIENA - VERNEHELGEN FOR EUROPA. 1 Joh 1,5-2,2; Matt 25,1-13
Fre 30
(Den hellige Pius V) Apg 9,1-20; Joh 6,52-59

Mai

Lør 1
(Den hellige Josef håndverkeren) Apg 9,31-42; Joh 6,60-69
Tidebønn for uke 4
SØN 2
4. SØNDAG I PÅSKETIDEN. [Bønnedag for kall] Apg 13,14.43-52; Åp 7,9.14b-17; Joh 10,27-30
Man 3
DE HELLIGE APOSTLER FILIP OG JAKOB. 1 Kor 15,1-8; Joh 14,6-14
Tir 4
Apg 11,19-26; Joh 10,22-30
Ons 5
Apg 12,24-13,5a; Joh 12,44-50
Tor 6
Apg 13,13-25; Joh 13,16-20
Fre 7
Apg 13,26-33; Joh 14,1-6
Lør 8
Apg 13,44-52; Joh 14,7-14
Tidebønn for uke 1
SØN 9
5. SØNDAG I PÅSKETIDEN. Apg 14,21b-27; Åp 21,1-5a; Joh 13,31-33a.34-35
Man 10
Apg 14,5-18; Joh 14,21-26
Tir 11
Apg 14,19-28; Joh 14,27-31a
Ons 12
(Den hellige Nereus og Achilleus) (Den hellige Pancratius) Apg 15,1-6; Joh 15,1-8
Tor 13
(Vår Frue av Fatima) Apg 15,7-21; Joh 15,9-11
Fre 14
APOSTELEN MATTIAS. Apg 1,15-17.20-26; Joh 15,9-17
Lør 15
Den hellige Hallvard. Apg 16,1-10; Joh 15,18-21
Tidebønn for uke 2
SØN 16
6. SØNDAG I PÅSKETIDEN. Apg 15,1-2.22-29; Åp 21,10-14.22-23; Joh 14,23-29
Man 17
Apg 16,11-15; Joh 15,26-16,4a
Tir 18
Den hellige Erik. (Valgfrie minnedagslesninger) Apg 16,22-34; Joh 16,5-11
Ons 19
Apg 17,15.22-18,1; Joh 16,12-15
Tor 20
KRISTI HIMMELFART. Apg 1,1-11; Ef 1,17-23 (eller: Hebr 9,24-28 og 10,19-23); Luk 24,46-53
Fre 21
(Den hellige Kristoffer Magallanes og ledsagere) Apg 18,9-18; Joh 16,20-23a
Lør 22
(Den hellige Rita av Cascia) Apg 18,23-28; Joh 16,23b-28
Tidebønn for uke 3
SØN 23
7. SØNDAG I PÅSKETIDEN. Apg 7,55-60; Åp 22,12-14.16-17.20; Joh 17,20-26
Man 24
Apg 19,1-8; Joh 16,29-33
Tir 25
(Den hellige Beda den Ærverdige) (Den hellige Gregor VII) (Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi) Apg 20,17-27; Joh 17,1-11a
Ons 26
Den hellige Filip Neri. Apg 20,28-38; Joh 17,11b-19
Tor 27
(Den hellige Augustin av Canterbury) Apg 22,30 og 23,6-11; Joh 17,20-26
Fre 28
Apg 25,13-21; Joh 21,15-19
Lør 29
Apg 28,16-20.30-31; Joh 21,20-25
PINSE
Pinsevigilien. 1 Mos 11,1-9 eller 2 Mos 19,3-8a.16-20 eller Esek 37,1-14 eller Joel 3,1-5; Rom 8,22-27; Joh 7,37-39
Tidebønn for uke 1
SØN 30
PINSEDAG. Apg 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Joh 20,19-23 (eller: Apg 2,1-11; Rom 8,8-17; Joh 14,15-16.23b-26)
Man 31
JOMFRU MARIAS GJESTING HOS ELISABETH. Sef 3,14-18a eller Rom 12,9-16b; Luk 1,39-56

Juni

Tir 1
Den hellige Justin. 2 Pet 3,12-15a.17-18; Mark 12,13-17
Ons 2
(Den hellige Marcellinus og Peter) 2 Tim 1,1-3.6-12; Mark 12,18-27
Tor 3
Den hellige Karl Lwanga og hans ledsagere - Ugandas martyrer. 2 Tim 2,8-15; Mark 12,28b-34
Fre 4
2 Tim 3,10-17; Mark 12,35-37
Lør 5
Den hellige Bonifatius. (Valgfrie minnedagslesninger) 2 Tim 4,1-8; Mark 12,38-44
Tidebønn for uke 2
SØN 6
DEN HELLIGE TREENIGHET. Ordsp 8,22-31; Rom 5,1-5; Joh 16,12-15
Man 7
1 Kong 17,1-6; Matt 5,1-12
Tir 8
1 Kong 17,7-16; Matt 5,13-16
Ons 9
(Den hellige Efrem) 1 Kong 18,20-39; Matt 5,17-19
Tor 10
1 Kong 18,41-46; Matt 5,20-26
Fre 11
Apostelen Barnabas. Apg 11,21b-26 og 13,1-3; Matt 10,7-13
Lør 12
1 Kong 19,19-21; Matt 5,33-37
Tidebønn for uke 3
SØN 13
KRISTI LEGEME OG BLOD. 1 Mos 14,18-20; 1 Kor 11,23-26; Luk 9,11b-17
Man 14
1 Kong 21,1-16; Matt 5,38-42
Tir 15
1 Kong 21,17-29: Matt 5,43-48
Ons 16
2 Kong 2,1.6-14; Matt 6,1-6.16-18
Tor 17
Sir 48,1-14; Matt 6,7-15
Fre 18
JESU HJERTEFEST. Esek 34,11-16; Rom 5,5-11; Luk 15,3-7
Lør 19
Jomfru Marias rene hjerte. Jes 61,9-11; Luk 2,41-51
Tidebønn for uke 4
SØN 20
12. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Sak 12,10-11; Gal 3,26-29; Luk 9,18-24
Man 21
Den hellige Aloysius Gonzaga. (Valgfrie minnedagslesninger) 2 Kong 17,5-8.13-15a.18; Matt 7,1-5
Tir 22
(Den hellige Paulinus av Nola) (De hellige John Fisher og Thomas More) 2 Kong 19,9b-11.14-21.31-36; Matt 7,6.12-14
Ons 23
2 Kong 22,8-13 og 23,1-3; Matt 7,15-20
VIGILIEN til JOHANNES DØPERENS FØDSEL. Jer 1,4-10; 1 Pet 1,8-12; Luk 1,5-17
Tor 24
JOHANNES DØPERENS FØDSEL. Jes 49,1-6; Apg 13,22-26; Luk 1,57-66.80
Fre 25
2 Kong 25,1-12; Matt 8,1-4
Lør 26
Klag 2,2.10-14.18-19; Matt 8,5-17
VIGILIEN til DE HELLIGE APOSTLER PETER OG PAULUS. Apg 3,1-10; Gal 1,11-20; Joh 21,15-19
Tidebønn for uke 1
SØN 27
DE HELLIGE APOSTLER PETER OG PAULUS. Apg 12,1-11; 2 Tim 4,6-8.17-18; Matt 16,13-19
Man 28
Den hellige Ireneus. (Valgfrie minnedagslesninger) Am 2,6-10,13-16; Matt 8,18-22
Tir 29
Am 3,1-8 og 4,11-12; Matt 8,23-27
Ons 30
(Kirkens første martyrer i Roma) (Valgfrie minnedagslesninger) Am 5,14-15.21-24; Matt 8,28-34

Juli

Tor 1
Am 7,10-17; Matt 9,1-8
Fre 2
Am 8,4-6.9-12; Matt 9,9-13
Lør 3
APOSTELEN THOMAS. Ef 2,19-22; Joh 20,24-29
Tidebønn for uke 2
SØN 4
14. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jes 66,10-14c; Gal 6,14-18; Luk 10,1-12.17-20 (eller 1-9)
Man 5
(Den hellige Antonius Zaccaria) Hos 2,16.17b-18.21-22; Matt 9,18-26
Tir 6
(Den hellige Maria Goretti) (Valgfrie minnedagslesninger) Hos 8,4-7.11-13; Matt 9,32-38
Ons 7
Ordsp 10,1-3.7-8.12; Matt 10,1-7
Tor 8
Den hellige Sunniva og hennes ledsagere. Hos 11,1-4.8c-9; Matt 10,7-15
Fre 9
(Den hellige Augustin Zhao Rong og hans ledsagere - Kinas martyrer) Hos 14,2-10; Matt 10,16-23
Lør 10
Den hellige Knut - Danmarks vernehelgen. (Valgfrie minnedagslesninger) Jes 6,1-8; Matt 10,24-33
Tidebønn for uke 3
SØN 11
15. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 5 Mos 30,10-14; Kol 1,15-20; Luk 10,25-37
Man 12
Jes 1,10-17; Matt 10,34-11,1
Tir 13
(Den hellige Henrik) Jes 7,1-9; Matt 11,20-24
Ons 14
(Den hellige Camillus av Lellis) Jes 10,5-7.13-16; Matt 11,25-27
Tor 15
(Den hellige Svithun) (Den hellige Bonaventura) Jes 26,7-9.12.16-19; Matt 11,28-30
Fre 16
(Vår Frue av Karmelberget) Jes 38,1-6.21-22.7-8; Matt 12,1-8
Lør 17
Mi 2,1-5; Matt 12,14-21
Tidebønn for uke 4
SØN 18
16. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 1 Mos 18,1-10a; Kol 1,24-28; Luk 10,38-42
Man 19
Mi 6,1-4.6-8; Matt 12,38-42
Tir 20
Den hellige Thorlákr. (Valgfrie minnedagslesninger) Mi 7,14-15.18-20; Matt 12,46-50
Ons 21
(Den hellige Laurentius av Brindisi) Jer 1,1.4-10; Matt 13,1-9
Tor 22
Den hellige Maria Magdalena. Høys 3,1-4a eller 2 Kor 5,14-17; Joh 20,1-2.11-18
Fre 23
DEN HELLIGE BIRGITTA - VERNEHELGEN FOR EUROPA Judit 8,2-8 eller 1 Tim 5,3-10; Luk 2,36-38 eller Matt 5,13-16
Lør 24
(Den hellige Charbel Makhlouf) Jer 7,1-11; Matt 13,24-30
Tidebønn for uke 1
SØN 25
17. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 1 Mos 18,20-32; Kol 2,12-14; Luk 11,1-13
Man 26
(De hellige Joakim og Anna) Jer 13,1-11; Matt 13,31-35
Tir 27
Jer 14,17-22; Matt 13,36-43
Ons 28
Jer 15,10.16-21; Matt 13,44-46
I Trondheim stift: Årsdag for bispevigselen.
Tor 29
(Den egentlige Olsok-dagen - tekster se 1. august) Den hellige Marta. 1 Joh 4,7-16; Joh 11,19-27 eller Luk 10,38-42
Fre 30
(Den hellige Peter Krysologus) Jer 26,1-9; Matt 13,54-58
Lør 31
Den hellige Ignatius av Loyola. Jer 26,11-16.24; Matt 14,1-12
Tidebønn for uke 2

August

SØN 1
Feiring av OLAV DEN HELLIGE (OLSOK). Visd 10,10-14; Jak 1,2-4.12; Matt 16,24-28
Eller der Olsok feires på rett dag: 18. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Fork 1,2 og 2,21-23; Kol 3,1-5.9-11; Luk 12,13-21
Man 2
(Den hellige Eusebius av Vercelli) (Den hellige Peter Julian Eymard) Jer 28,1-17; Matt 14,13-21
Tir 3
Jer 30,1-2.12-15.18-22; Matt 14,22-36 eller Matt 15,1-2.10-14
Ons 4
Den hellige Johannes Maria Vianney. Jer 31,1-7; Matt 15,21-28
Tor 5
(Vigselsfest for basilikaen Santa Maria Maggiore i Roma) Jer 31,31-34; Matt 16,13-23
Fre 6
HERRENS FORKLARELSE. Dan 7,9-10.13-14 eller 2 Pet 1,16-19; Luk 9,28-33
I St. Olav, Oslo: VIGSELSFEST FOR ST. OLAVS DOMKIRKE I OSLO. Esek 37,1-2.8-9,12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
Lør 7
(Den hellige Sixtus og hans ledsagere) (Den hellige Cajetan) Hab 1,12-2,4; Matt 17,14-20
I St. Olav, Oslo: HERRENS FORKLARELSE. Dan 7,9-10.13-14 eller 2 Pet 1,16-19; Luk 9,28-33
I Oslo bispedømme (unntatt domkirken): VIGSELSFEST FOR ST. OLAVS DOMKIRKE I OSLO. Esek 37,1-2.8-9,12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
Tidebønn for uke 3
SØN 8
19. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Visd 18,6-9; Heb 11,1-2.8-19 (eller 1-2.8-12); Luk 12,32-48 (eller 35-40)
Man 9
DEN HELLIGE TERESA BENEDICTA AV KORSET (Edith Stein) - VERNEHELGEN FOR EUROPA (Valgfrie minnedagslesninger) Est 4,17 k.l-m.r.t; Joh 4,19-24
Tir 10
DEN HELLIGE LAURENTIUS - DIAKON OG MARTYR. 2 Kor 9,6-10; Joh 12,24-26
Ons 11
Den hellige Klara. Esek 9,1-7 og 10,18-22; Matt 18,15-20
Tor 12
(Den hellige Johanna Fransiska av Chantal - tidligere 12. desember) Esek 12,1-12; Matt 18,21-19,1
Fre 13
(De hellige Pontian og Hippolyt) Esek 16,1-15.60.63 eller Esek 16,59-63; Matt 19,3-12
Lør 14
Den hellige Maximilian Kolbe. (Valgfrie minnedagslesninger) Esek 18,1-10.13b.30-32; Matt 19,13-15
VIGILIEN til JOMFRU MARIAS OPPTAGELSE I HIMMELEN. 1 Krøn 15,3-4.15-16 og 16,1-2; 1 Kor 15,54-57; Luk 11,27-28
Tidebønn for uke 4
SØN 15
JOMFRU MARIAS OPPTAGELSE I HIMMELEN. Åp 11,19a og 12,1-6a.10ab; 1 Kor 15,20-27; Luk 1,39-56
Man 16
(Den hellige Stefan av Ungarn) Esek 24,15-24; Matt 19,16-22
Tir 17
Esek 28,1-10; Matt 19,23-30
Ons 18
Esek 34,1-11; Matt 20,1-16
Tor 19
(Den hellige Johannes Eudes) Esek 36,23-28; Matt 22,1-14
Fre 20
Den hellige Bernhard av Clairvaux. Esek 37,1-14; Matt 22,34-40
Lør 21
Den hellige Pius X. Esek 43,1-7a; Matt 23,1-12
Tidebønn for uke 1
SØN 22
21. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jes 66,18-21; Hebr 12,5-7.11-13; Luk 13,22-30
Man 23
Den hellige Rosa av Lima. 2 Tess 1,1-5.11b-12; Matt 23,13-22
Tir 24
DEN HELLIGE BARTOLOMEUS - APOSTEL. Åp 21,9b-14; Joh 1,45-51
Ons 25
(Den hellige Ludvig av Frankrike) (Den hellige Josef av Calasanz) 2 Tess 3,6-10.16-18; Matt 23,27-32
Tor 26
1 Kor 1,1-9; Matt 24,42-51
Fre 27
Den hellige Monika. 1 Kor 1,17-25; Matt 25,1-13
Lør 28
Den hellige Augustin. 1 Kor 1,26-31; Matt 25,14-30
Tidebønn for uke 2
SØN 29
22. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Sir 3,17-18.20.28-29; Hebr 12,18-19.22-24a; Luk 14,1.7-14
Man 30
1 Kor 2,1-5; Luk 4,16-30
Tir 31
1 Kor 2,10b-16; Luk 4,31-37

September

Ons 1
1 Kor 3,1-9; Luk 4,38-44
Tor 2
1 Kor 3,18-23; Luk 5,1-11
Fre 3
Den hellige Gregor den Store. (Valgfrie minnedagslesninger) 1 Kor 4,1-5; Luk 5,33-39
Lør 4
1 Kor 4,6b-15; Luk 6,1-5
Tidebønn for uke 3
SØN 5
23. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Visd 9,13-18; Filem 9b-10.12-17; Luk 14,25-33
Man 6
1 Kor 5,1-8; Luk 6,6-11
Tir 7
1 Kor 6,1-11; Luk 6,12-19
Ons 8
JOMFRU MARIAS FØDSEL. Mi 5,1-4 eller Rom 8,28-30; Matt 1,1-16.18-23 (kortere form: Matt 1,18-23)
Tor 9
(Den hellige Peter Claver) 1 Kor 8,1b-7.11-13; Luk 6,27-38
Fre 10
1 Kor 9,16-19.22b-27; Luk 6,39-42
I Trondheim stift (unntatt i St. Olavs domkirke): VIGSELSFEST FOR ST. OLAVS DOMKIRKE I Trondheim. Esek 37,1-2.8-9,12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
Lør 11
1 Kor 10,14-22; Luk 6,43-49
Tidebønn for uke 4
SØN 12
24. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 2 Mos 32,7-11.13-14; 1 Tim 1,12-17; Luk 15,1-32 (eller 1-10) - (I St. Olavs domkirke, Trondheim): VIGSELSFEST FOR ST. OLAVS DOMKIRKE I Trondheim. Esek 37,1-2.8-9,12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
Man 13
Den hellige Johannes Krysostomos. (Valgfrie minnedagslesninger) 1 Kor 11,17-26.33; Luk 7,1-10
Tir 14
KORSETS OPPHØYELSE. 4 Mos 21,4c-9 eller Fil 2,6-11; Joh 3,13-17
Ons 15
Jomfru Marias Smerter. Hebr 5,7-9; Joh 19,25-27 eller Luk 2,33-35
Tor 16
Den hellige Kornelius og den hellige Kyprian 1 Kor 15,1-11; Luk 7,36-50
Fre 17
(Den hellige Robert Bellarmin) 1 Kor 15,12-20; Luk 8,1-3
Lør 18
1 Kor 15,35-37.42-49; Luk 8,4-15
Tidebønn for uke 1
SØN 19
25. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Amos 8,4-7; 1 Tim 2,1-8; Luk 16,1-13 eller 10-13
Man 20
Den hellige Andreas Kim Taegon og ledsagere - de koreanske martyrer. Ordsp 3,27-34; Luk 8,16-18
Tir 21
EVANGELISTEN MATTEUS. Ef 4,1-7.11-13; Matt 9,9-13
Ons 22
Ordsp 30,5-9; Luk 9,1-6
Tor 23
Den hellige Pio av Pietrelcina. Fork 1,2-11; Luk 9,7-9
Fre 24
Fork 3,1-11; Luk 9,18-22
Lør 25
Fork 11,9-12,8; Luk 9,43b-45
Tidebønn for uke 2
SØN 26
26. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Amos 6,1a.4-7; 1 Tim 6,11-16; Luk 16,19-31
Man 27
Den hellige Vincent av Paul. Job 1,6-22; Luk 9,46-50
Tir 28
(Den hellige Venceslas) (Den hellige Lorenzo Ruiz og hans ledsagere) Job 3,1-3.11-17.20-23; Luk 9,51-56
Ons 29
DE HELLIGE ERKEENGLER MIKAEL, GABRIEL OG RAFAEL. Dan 7,9-10,13-14 eller Åp 12,7-12a; Joh 1,47-51
Tor 30
Den hellige Hieronymus. Job 19,21-27; Luk 10,1-12

Oktober

Fre 1
Den hellige Terese av Jesusbarnet. (Valgfrie minnedagslesninger) Job 38,1.12-21; Luk 10,13-16
Lør 2
De hellige verneengler. 2 Mos 23,20-23; Matt 18,1-5.10
Tidebønn for uke 3
SØN 3
27. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Hab 1,2-3 og 2,2-4; 2 Tim 1,6-8.13-14; Luk 17,5-10
Man 4
Den hellige Frans av Assisi. Gal 1,6-12; Luk 10,25-37
Tir 5
Gal 1,13-24; Luk 10,38-42
Ons 6
(Den hellige Bruno) Gal 2,1-2.7-14; Luk 11,1-4
Tor 7
Vår Frue av Rosenkransen. Gal 3,1-5; Luk 11,5-13
Fre 8
Gal 3,7-14; Luk 11,15-26
Lør 9
(Den hellige Dionysius og hans ledsagere) (Den hellige Johannes Leonardi) Gal 3,22-29; Luk 11,27-28
Tidebønn for uke 4
SØN 10
28. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 2 Kong 5,14-17; 2 Tim 2,8-13; Luk 17,11-19
Man 11
Gal 4,22-24.26-27.31-5,1; Luk 11,29-32
Tir 12
Gal 5,1-6; Luk 11,37-41
Ons 13
Gal 5,18-25; Luk 11,42-46
Tor 14
(Den hellige Callistus I) Ef 1,1-10; Luk 11,47-54
Fre 15
Den hellige Teresa av Avila. (Valgfrie minnedagslesninger) Ef 1,11-14; Luk 12,1-7
Lør 16
(Den hellige Hedvig) (Den hellige Margrete Maria Alacoque) Ef 1,15-23; Luk 12,8-12
Tidebønn for uke 1
SØN 17
29. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 2 Mos 17,8-13; 2 Tim 3,14-4,2; Luk 18,1-8
Man 18
EVANGELISTEN LUKAS - 2 Tim 4,10-17b; Luk 10,1-9
Tir 19
(De hellige Johannes av Brebeuf, Isaak Jogues og deres ledsagere) (Den hellige Paul av korset). Ef 2,12-22; Luk 12,35-38
Ons 20
Ef 3,2-12; Luk 12,39-48
Tor 21
Ef 3,14-21; Luk 12,49-53
Fre 22
Ef 4,1-6; Luk 12,54-59
Lør 23
(Den hellige Johannes av Capestrano) Ef 4,7-16; Luk 13,1-9
Tidebønn for uke 2
SØN 24
30. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Sir 35,15b-17.20-22a (gr.: 12-14.16-18); 2 Tim 4,6-8.16-18; Luk 18,9-14
Man 25
Ef 4,32-5,8; Luk 13,10-17
Tir 26
Ef 5,21-33; Luk 13,18-21
Ons 27
Ef 6,1-9; Luk 13,22-30
Tor 28
DE HELLIGE APOSTLER SIMON OG JUDAS. Ef 2,19-22; Luk 6,12-16
Fre 29
Fil 1,1-11; Luk 14,1-6
Lør 30
Fil 1,18b-26; Luk 14,1.7-11
Tidebønn for uke 3
SØN 31
31. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Visd 11,22-12,2; 2 Tess 1,11-2,2; Luk 19,1-10

November

Man 1
Fil 2,1-4; Luk 14,12-14 (Den egentlige allehelgensdag)
Tir 2
Allesjelersdag. Flere alternativer, f.eks.: 2 Makk 12,43-46; Joh 11,17-27
Ons 3
(Den hellige Martin av Porres) Fil 2,12-18; Luk 14,25-33
Tor 4
Den hellige Karl Borromeus. (Valgfrie minnedagslesninger) Fil 3,3-8a; Luk 15,1-10
Fre 5
Fil 3,17-4,1; Luk 16,1-8
Lør 6
Fil 4,10-19; Luk 16,9-15
Tidebønn for uke 4
SØN 7
Feiring av ALLEHELGENSDAG. Åp 7,2-4.9-14; 1 Joh 3,1-3; Matt 5,1-12a
Man 8
Tit 1,1-9; Luk 17,1-6
Tir 9
LATERANKIRKENS VIGSELSFEST. Esek 37,1-2.8-9,12 eller 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
Ons 10
Den hellige Leo den Store. Tit 3,1-7; Luk 17,11-19
Tor 11
Den hellige Martin av Tours. Filem 7-20; Luk 17,20-25
Fre 12
Den hellige Josafat. 2 Joh 4-9; Luk 17,26-37
Lør 13
3 Joh 5-8; Luk 18,1-8
Tidebønn for uke 1
SØN 14
33. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Mal 3,19-20a; 2 Tess 3,7-12; Luk 21,5-19
Man 15
(Den hellige Albert den Store) Åp 1,1-4 og 2,1-5a; Luk 18,35-43
Tir 16
(Den hellige Margrete av Skottland) (Den hellige Gjertrud) Åp 3,1-6.14-22; Luk 19,1-10
Ons 17
Den hellige Elisabeth av Ungarn. Åp 4,1-11; Luk 19,11-28
Tor 18
(Vigselsfesten for Peters og Paulus' basilikaer i Roma) Åp 5,1-10; Luk 19,41-44 (vigselsfestens tekster: Apg 28,11-16.30-31; Matt 14,22-33)
Fre 19
Åp 10,8-11; Luk 19,45-48
Lør 20
Åp 11,4-12; Luk 20,27-40
Tidebønn for uke 2
SØN 21
KRISTI KONGEFEST. 2 Sam 5,1-3; Kol 1,12-20; Luk 23,35-43
Man 22
Den hellige Cecilia. (Valgfrie minnedagslesninger) Åp 14,1-3.4b-5; Luk 21,1-4
Tir 23
(Den hellige Clemens I) (Den hellige Columban) Åp 14,14-20a; Luk 21,5-11
Ons 24
Den hellige Andreas Dung-Lac og ledsagere - de vietnamesiske martyrer. Åp 15,1-4; Luk 21,12-19
Tor 25
(Den hellige Katarina av Alexandria) (Den salige Niels Steensen) Åp 18,1-2.21-23 og 19.1-3.9a; Luk 21,20-28
Fre 26
Åp 20,1-4.11-21,2; Luk 21,29-33
Lør 27
Åp 22,1-7; Luk 21,34-36
Tidebønn for uke 1
Med dette begynner lesetekstene for år A, hverdagsrekke I
SØN 28
1. SØNDAG I ADVENTSTIDEN. Jes 2,1-5; Rom 13,11-14; Matt 24,37-44
Man 29
Jes 4,2-6; Matt 8,5-11
Tir 30
DEN HELLIGE ANDREAS. Rom 10,9-18; Matt 4,18-22

Desember

Ons 1
Jes 25,6-10a; Matt 15,29-37
Tor 2
Jes 26,1-6; Matt 7,21.24-27
Fre 3
Den hellige Frans Xavier. Jes 29,17-24; Matt 9,27-31
Lør 4
(Den hellige Johannes av Damaskus) Jes 30,19-21.23-26; Matt 9,35-10,1.6-8
Tidebønn for uke 2
SØN 5
2. SØNDAG I ADVENTSTIDEN. Jes 11, 1-10; Rom 15,4-9; Matt 3,1-12
Man 6
(Den hellige Nikolas av Myra) (Valgfrie minnedagslesninger) Jes 35,1-10; Luk 5,17-26
Tir 7
Den hellige Ambrosius. Jes 40,1-11; Matt 18,12-14
I Oslo bispedømme: Årsdag for bispevigselen.
Ons 8
JOMFRU MARIAS UPLETTEDE UNNFANGELSE. 1 Mos 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; Luk 1,26-38
Tor 9
(Juan Diego Cuauhtlatoatzin) Jes 41,13-20; Matt 11,11-15
Fre 10
Jes 48,17-19; Matt 11,16-19
Lør 11
(Den hellige Damasus I) Jes 48,1-4,9-11; Matt 17,10-13
Tidebønn for uke 3
SØN 12
3. SØNDAG I ADVENTSTIDEN. Jes 35,1-6a.10; Jak 5,7-10; Matt 11,2-11
Man 13
Den hellige Lucia. (Valgfrie minnedagslesninger) 4 Mos 24,2-7.15-17a; Matt 21,23-27
Tir 14
Den hellige Johannes av korset. (Valgfrie minnedagslesninger) Sef 3,1-2.9-13; Matt 21,28-32
Ons 15
Jes 45,5a.7-8.18.21b-25; Luk 7,19-23
Tor 16
Jes 54,1-10; Luk 7,24-30
Fre 17
1.Mos 49,2.8-10; Matt 1,1-17
Lør 18
Jer 23,5-8; Matt 1,18-24
Tidebønn for uke 4
SØN 19
4. SØNDAG I ADVENTSTIDEN. Jes 7,10-14; Rom 1,1-7; Matt 1,18-24
Man 20
Jes 7,10-14; Luk 1,26-38
Tir 21
[Den hellige Peter Canisius] Høys 2,8-14 eller Sef 3,14-17; Luk 1,39-45
Ons 22
1 Sam 1,24-28; Luk 1,46-56
Tor 23
[Den hellige Johannes av Kety] Mal 3,1-4.23-24; Luk 1,57-66
Fre 24
2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Luk 1,67-79
Julaften - vigilien: Jes 62,1-5; Apg 13,16-17.22-25; Matt 1,1-25
LØR 25
KRISTI FØDSELSFEST.
1. Julemesse - Midnattsmessen. Jes 9,2-7; Tit 2,11-14; Luk 2,1-14
2. Julemesse - Messen ved daggry. Jes 62,11-12; Tit 3,4-7; Luk 2,15-20
3. Julemesse - Juledag. Jes 52,7-10; Hebr 1,1-6; Joh 1,1-18 (kortere form: Joh 1,1-5.9-14)
Tidebønn for uke 1
SØN 26
DEN HELLIGE FAMILIE: JESUS, MARIA OG JOSEF. Sir 3,2-6.12-14; Kol 3,12-2; Matt 2,13-15.19-23
Man 27
DEN HELLIGE JOHANNES - APOSTEL OG EVANGELIST. 1 Joh 1,1-4; Joh 20,2-8
Tir 28
DE USKYLDIGE BARN I BETLEHEM. 1 Joh 1,5-2,2; Matt 2,13-18
Ons 29
[Den hellige Thomas Becket] 1 Joh 2,3-11; Luk 2,22-35
Tor 30
1 Joh 2,12-17; Luk 2,36-40
Fre 31
[Den hellige Sylvester I] 1 Joh 2,18-21; Joh 1,1-18
av Webmaster publisert 13.11.2004, sist endret 13.11.2004 - 19:35