Gudstjeneste uten prest

Godkjent for foreløpig bruk av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC av Oslo, 2001


Innledende riter

Inngangssalme

Under innledningssalmen går Lederen frem, kneler foran alteret og innleder gudstjenesten fra lesepulten.

Leder: I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn.

Alle: Amen

Hilsen evt. orientering

Der hvor kjærlighet og enhet finnes, der er Gud
Herren, Jesus Kristus, har bedt oss å leve og virkeliggjøre
kjærligheten og enheten ved å ta del i det hellige måltid.
Dette hans ønske vil vi etterleve i dag. Når det finnes
lengsel etter kjærlighet og enhet i oss, vil Herren komme til
oss og være oss nær. La oss derfor be til ham som er til stede
i dette sakrament: Herre, min Gud, intet er skjult for deg.
Du kjenner oss fullt og helt.

Salme 139,1-12 leses vekselvis

Herre, du gransker meg og du kjenner meg,
om jeg sitter eller står opp, så vet du det.

Du kjenner mine tanker langt borte fra,
vet min vei og mitt hvilested.

Du utforsker mine veier,
hvert ord som går ut av min munn.

Herren kjenner all min ferd,
han holder meg i sin hånd.

Å fatte dette er underfullt,
høyt over mine evner.

Hvor skal jeg fly fra din Ånd,
hvor skal jeg fly fra ditt åsyn?

Farer jeg opp til himmelen, så er du der;
reder jeg mitt leie i dødsriket, er du der.

Tar jeg morgenrødens vinger,
fester jeg bo ved havets grense;

Din hånd leder meg også der.
Din høyre holder meg fast.

Sier jeg: "Mørke, skjul meg,
Lys omkring meg bli natt."

Da er mørket ikke mørkt for deg
Natten er som den klare dag.

La oss be: Herre, vi ber deg om tilgivelse for at vi ikke alltid
gjenkjente deg. Tilgi det onde vi har gjort mot deg,
mot andre og mot oss selv.

Herre, tilgi oss.

Herren, vil være oss nådig, for han er større enn vårt
hjerte. Han vil gi oss tilgivelse dersom vi tilgir hverandre.

Herre, tilgi oss.


Ordets gudstjeneste

Kirkebønn

La oss be:

Alle ber en kort stund i stillhet, derpå ber Lederen dagens Kirkebønn.

(Avslutning av Kirkebønnen når bønnen er rettet til Faderen).

... ved Vår Herre, Jesus Kristus, Din Sønn som lever og råder med
Deg i Den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet og til evighet.

Amen

Dagens lesninger fremføres av Lektoren eller av Lederen.

Første lesning

Lektor: Første (denne) lesning står skrevet i/hos ...
... Slik lyder Herrens ord.

Gud være lovet.

Lektoren leser/synger salmen, og alle besvarer med omkved.

Annen lesning

Annen lesning står skrevet i/hos ...
... Slik lyder Herrens ord.

Gud være lovet.

Alleluia/Evangelievers

Evangelium

+ Dette hellige Evangelium står skrevet hos evangelisten ...

Ære være deg, Herre.

... Slik lyder Herrens ord.

Lovet være du, Kristus.

Evt. Preken

(eller det leses en annen passende tekst)

Trosbekjennelsen

(på alle søn- og helligdager)

La oss bekjenne vår hellige tro.

Jeg tror på én Gud,
Den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord,
alle synlige og usynlige ting.
Jeg tror på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn,
født av Faderen fra evighet.
Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av den sanne Gud,
født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen.
Ved ham er alt blitt skapt.
For oss mennesker og for vår frelses skyld steg han ned fra himmelen.
Han er blitt kjød ved den Hellige Ånd av Jomfru Maria, og er blitt menneske.
Han ble korsfestet for oss, pint under Pontius Pilatus og gravlagt.
Han oppstod den tredje dag, etter Skriften, for opp til himmelen,
og sitter ved Faderens høyre hånd.
Han skal komme igjen med herlighet og dømme levende og døde,
og på hans rike skal det ikke være ende.
Jeg tror på den Den Hellige Ånd, Herre og livgiver, som utgår fra Faderen
og Sønnen, som med Faderen og Sønnen tilbes og forherliges, og som har
talt ved profetene.
Jeg tror på én, hellig, katolsk og apostolisk Kirke.
Jeg bekjenner én dåp til syndenes forlatelse.
Jeg venter de dødes oppstandelse og det evige liv.
Amen.

Forbønner

Her kan alternativt messebokens forslag til forbønner eller andre passende tekster benyttes , for eksempel Missale s. 890 ff., Bønneboken s. 596ff., Tidebønnene.

Salme, kollekt

Her synges en passende salme mens kollekten blir tatt opp.


Kommunionsritus

I dag kan vi dessverre ikke feire messe fordi ingen prest er
til stede, men Herrens Legeme er nærværende i tabernaklet, og vi skal
motta ham under brødets skikkelse.

Leder går til alteret, bretter ut coporalet og tar ciboriet ut av tabernaklet.

Leder kneler foran alteret og ber én av følgende bønner eller vekselsvis en lignende bønn.

Alle kneler.

Vi tilber deg, du Allerhøyeste.
Du steg ned, og løftet oss opp,
du var ydmyk, og viste oss ære,
du var fattig, og gjorde oss rike.

Du lot deg føde, og gjenfødte oss.
du lot deg døpe, og gjorde oss rene,
du fastet, og mettet oss,
du kjempet, og gav oss styrke.

Du steg opp på et esel, og tok oss med i ditt følge,
du trådte frem for rådet, og forsvarte oss,
du førtes som fange til ypperstepresten, og frigjorde oss,
du lot deg forhøre, og satte oss til dommere,
du sa ikke ett ord, og ble vår lærer.

Du ble slått som slave, og frikjøpte oss,
du ble bundet til en søyle, og løste våre lenker,
du ble korsfestet, og gav oss frelse.

Du drakk eddik, og skjenket oss sødme,
du ble kronet med torner, og gjorde oss til konger,
du gikk i døden, og gav oss livet,
du ble gravlagt, og vekket oss opp.

Du oppstod i herlighet, og gjorde oss glade,
du kledte deg i ære, og fylte oss med lovsang,
du steg opp til himmelen, og tok oss med,
du troner i herlighet, og løftet oss opp,
du sendte Talsmannen, og gjorde oss hellige.
Velsignet være du som kommer,
strålende i din godhet.

(Bønnebok s. 179 )

La oss be til Kristus.
Kristi hellige legeme! Guds Lam.
Ditt hellige legeme hengitt for vår frelse!

Det hellige legeme
som gav oss det ublodige offer.

Det hellige legeme
som renset apostlenes føtter med vann
og deres sjeler med Ånd.

Det hellige legeme
som oppreiste synderinnen da hun gråt,
og som renset oss ved sitt eget blod.

Det hellige legeme
som mottok forræderens kyss,
og som elsket verden like til dødens pine.

Det hellige legeme
som fritt gav seg over til Pilatus.

Det hellige legeme
som har beredt seg en kirke, en brud uten plett og lyte.

Ja, vi velsigner og lovpriser deg.

(Bønnebok s. 590)

Her kan det synges en salme for eksempel Salmebok nr. 448-464

La oss tilbe Kristus som er på alteret. Vi ber til ham i stillhet i ca 5 min.

Allmektige Gud, du er vår tilflukt. Hør i godhet vår bønn.
Slik som mange hvetekorn blir til ett brød, ønsker også vi å
bli forenet til ett legeme i Kristus. Hold oss derfor samlet,
Herre, i kjærlighet og omsorg for hverandre.

Leder går bak alteret.

Alle reiser seg.

På Herrens bud og veiledet av hans hellige ord våger vi å si:

Fader vår...

La oss gi hverandre et fredens tegn.

Alle kneler

Kjære medkristne, vi vet og tror at Herren er til stede her under
brødets skikkelse.
Derfor vil vi også ta imot Herrens legeme som et tegn på vår enhet med
med ham og hans Kirke, så vi får styrke til å elske hverandre slik
som han har elsket oss.
La oss da med tro og ærefrykt, og med oppriktig kjærlighet til
hverandre, ete dette brød som gir evig liv.
Herre Jesus Kristus, den levende Guds Sønn,
etter Faderens vilje og i Den Hellige Ånd
har du ved din død gitt verden livet.
Frels meg ved ditt hellige legeme og blod
fra alle mine synder og alt ondt.
Gi at jeg alltid følger dine bud,
og la meg aldri skilles fra deg.

Leder bøyer kne, tar ciboriet og holder opp en hostie mellom høyre hånds tommel og pekefinger.

Se Guds Lam, se ham som tar bort verdens synder.
Salige er de som er kalt til Lammets bord.

Herre, jeg er ikke verdig at du går inn under mitt tak,
men si bare et ord, så blir min sjel helbredet.

Leder gir kommunionen til de troende idet han/hun sier til hver enkelt:

Kristi legeme.

Amen.

Til slutt tar Leder kommunionen selv.

Stille bønn

Kommunionvers

Salme

For eksempel Gloria, Salmebok s. III; Magnificat, Salmebok nr. 558 eller 559, Anima Christ, i Salmebok nr. 330

Slutningsbønn

La oss be:

Slutningsbønn fra Messeboken eller følgende bønn:

Herre, la oss være tro mot den pakt
du har sluttet med oss gjennom dette
sakrament. La den forene oss i din kjærlighet,
og gi oss kraft til å elske hverandre slik du elsker oss.
Ved Kristus vår Herre.

Amen.

Velsignelsesbønn

Eller den aronitiske velsignelse, Messebok s. 829.

Herren være foran oss,
for å vise oss den rette vei.
Herren være ved siden av oss,
for å holde om oss og verne oss.
Herren være bak oss,
for å beskytte oss mot onde mennesker.
Herren være under oss,
for å fange oss opp når vi faller.
Herren være i oss.
for å trøste oss når vi er bedrøvet.
Herren være rundt oss,
for å forsvare oss når andre går løs på oss.
Herren være over oss for å velsigne oss.
Så velsigne oss den barmhjertige Gud
+ Fader, Sønn og Hellig Ånd. Amen

Gudstjenesten er til ende, la oss gå med fred og tjene Herren.

Gud være lovet.

av Webmaster publisert 09.07.2001, sist endret 09.07.2001 - 14:12