Preken ved en prestevielse

Preken holdt av biskop Gerhard Schwenzer den 24. juni 2000


Kjære brødre og søstre,

Nguyen Tuan Van og Reidar Voith skal om en kort stund ordineres til prest. La oss tenke over hva prestetjenesten egentlig går ut på. Vår Herre Jesus Kristus selv valgte ut disipler, som i hans navn offentlig skulle utøve prestetjeneste i Kirken til beste for menneskene. Han som selv var sendt av Faderen, sendte sine apostler ut i verden, og gjennom dem og deres etterfølgere, biskopene, ville han fortsatt utføre sitt embede som lærer, prest og hyrde, og slik bygge opp Kirken, sitt mystiske legeme, til Guds folk på jorden.

Kjære Van og kjære Reidar, idag skal dere vies til sanne prester for den nye pakt. Dere skal forkynne Det glade budskap, dere skal være hyrde for Guds folk og holde gudstjeneste, særlig ved feiring av messeofferet. Dere skal forvalte det hellige læreembede på vegne av Kristus, Mesteren. Gi menneskene det Guds ord som dere selv med glede har tatt imot. Når dere fordyper dere i Den hellige skrift, se til at dere tror det dere leser, lærer andre hva dere tror, og lever etter det dere lærer.

Prestevielsen er mer enn en høytidelig avslutning av en lang studietid. Den er en begynnelse på noe helt nytt. Ordinasjonshandlingen selv forklarer hva deres fremtidige oppgaver går ut på. Om en liten stund skal dere knele foran meg. Jeg skal da overrekke dere hostieskålen med brød og kalken med vin idet jeg sier til hver av dere: "Etterlign det du rører ved, og ta Herrens kors til forbilde for ditt liv!"

Hva skjer så med offergavene? Ved prestens tjeneste blir brød og vin forvandlet til Kristi legeme og blod og delt ut til de troende. Ved prestens tjeneste vil Kristus være tilstede i sin Kirke. Presten skal bringe Ham til menneskene, Ham hvis kjærlighet er blitt håndgripelig nærværende under brødets og vinens skikkelse. Slik skal presten være et redskap Kristus kan bruke til å møte menneskene og føre dem til livets kilde. Til dette mottar dere ordinasjonens sakrament, så dere med hele deres person, med munn og hånd og hjerte kan bære bud om Kristi forløsende kjærlighet. Den som skjenker seg bort er Herren selv. Men han vil gi seg gjennom dere. Derfor skal dere la Kristus bli synlig ved deres liv. Det er det som er meningen med setningen: "Etterlign det du rører ved".

Dette gjelder ikke bare feiringen av messeofferet; det angår hele deres prestetjeneste: deres forkynnelse, utdelingen av sakramentene, deres omsorg for familiene, for gamle og syke, for barn og ungdommer. I alt dere gjør skal dere, og har dere lov til å bringe Kristi kjærlighet til menneskene. Ved deres tjeneste vil Kristus bli mer og mer synlig i menigheten.

For at dere lykkes med denne oppgaven er det ikke nok at dere idag mottar prestedømmets sakrament. Det er selvfølgelig den nødvendige forutsetning. Men for dere er det maktpåliggende på hvilken måte dere utøver deres prestegjerning. Før Jesus kalte Peter til å være Kirkens øverste hyrde, spurte han ham tre ganger: "Simon, Johannes' sønn, elsker du meg?" Og Peter svarte: "Herre, du vet alt, du vet også at jeg elsker deg!"

Dere skal være Herrens tjenere, knyttet til ham ved kjærlighetens bånd. Det er han som tar dere i sin tjeneste for ved dere å gi seg bort til menneskene. Ved deres tjeneste blir hans tjeneste for menneskene nærværende i verden. Ved dere vil hans kjærlighet møte menneskene. Derfor skal dere etterligne det dere rører ved. Slik kan dere være gode hyrder for Guds hjord og eksempler for den. Når så Kristus, den øverste hyrden, åpenbarer seg, skal dere få den herlighetens krans han har lovet oss (jfr. 1 Ptr. 5, 1-4).

Amen.

av Webmaster publisert 16.09.2000, sist endret 16.09.2000 - 22:57