Utspill fra Undervisningsdepartementet et anslag mot de katolske skoler

Saken om tilskudd til elever med et annet morsmål enn norsk som har valgt en katolsk skole har tatt en oppsiktsvekkende og alvorlig vending etter ved det Kirke- Utdannings- og Forskningsdepartementet (KUF) nå hevder at "elever ved private skoler har ikke rett til å få særskilt norskopplæring og morsmålsopplæring".

Det er først og fremst St. Paul skole i Bergen og St. Sunniva i Oslo som nå har fått alvorlige problemer. Begge disse katolske skoler har meget stor andel elever av fremmedspråklig bakgrunn.

KUF fremholder nå oppsiktsvekkende at minoritetsspråklige elever ved private skoler faktisk har frasagt seg sin rett til nødvendig språkopplæring. "Hittil har det vært uomtvistet at rettighetene til den enkelt elev om nødvendig språkopplæring var uavhengig av hvilken skolen eleven gikk på", fremholder Gjermund Høgh, rektor ved St. Paul i Bergen. Denne nye holdningen "rammer rett inn i hjertet av de katolske skolene hvor rundt halvparten av elevene har innvandrerbakgrunn", understreker Høgh.

KUF har i brev av 13. juni 2001 til St. Paul skole i Bergen og St. Paul skole i Oslo kommet med en ny tolkning: "Elever ved private skoler har ikke rett til å få særskilt norskopplæring og morsmålsopplæring." (Hele brevet er gjengitt mot enden av meldingen.)

Departementet har gjentatt denne ferske tolkningen i møte med friskoleorganisasjonene fredag den 15. juni 2001, men har ikke gitt annen begrunnelse utover at "Vi tolker loven annerledes".

På denne måten har KUF lagt seg på en helt ny forståelse av elevers rettigheter ved private skoler. "Selv om det er kjent at den politiske ledelse av KUF ikke er noen sterk tilhenger av private skoler, har vakt forbauselse i politiske miljøer at dette har dukket opp som en sak", opplyser Gjermund Høgh, som i løpet av dagen har vært i kontakt med en rekke politikere om det som er skjedd.

For de skoler og de elever det gjelder, fører dette skolene ut i en fullstendig uoversiktlig situasjon en uke før sommerferien: Vil skolene kunne videreføre et tilbud om nødvendig språkopplæring etter ferien?

Departementet har sendt skolene over til kommunene og mener kommunene bør samarbeide og være smidige fordi dette vil være billigere for kommunene enn å kjøre hver enkelt elev gjennom hele spesialpededagogikk-systemet.

Lokale skolemyndigheter står nå overfor et nytt problem de ikke har vært forberedt på.

Spørsmålet gjelder i all hovedsak de katolske skolene, særlig St. Sunniva skole i Oslo og St. Paul skole i Bergen hvor begge har rundt halvparten av elevene som har innvandrerbakgrunn - en naturlig gjenspeiling av medlemmene i den katolske kirke i Norge. Det synes ganske problematisk å skulle drive en skole hvor halvparten av dens naturlige elevgruppe utelukkes fra nødvendig språkopplæring. Ved de to skolene til sammen, dreier det seg om rundt 400 elever.

__________________________

Dokumentasjon - brevet fra KUF til St. Paul og St. Sunniva skole, av 13. juni 2001

DET KONGELIGE KIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT

Ny tilskuddsordning for særskilt norskopplæring og morsmålsopplæring for elever med annet morsmål enn norsk og samisk i grunnskolen - situasjonen for private skoler. --------------------------------

Vi viser til møte 4. april 2001 mellom Opplæringsavdelingen i KUF og de private katolske skolene St. Paul fra Bergen og St. Sunniva fra Oslo. Temaet for møtet var rundskriv F-19-01 om ny tilskuddsordning og hvordan denne slår ut for de private skolene med en relativt stor andel minoritetsspråklige elever.

Private skoler kan søke om ekstra øremerket statstilskudd for særskilt norskopplæring og morsmålsundervisning for elever fra språklige minoriteter, slik kommunen gjør for de kommunale skolene. Siden det statlige øremerkede tilskuddet ikke dekker 100% av kostnadene, er det imidlertid knyttet egenandeler til denne opplæringen.

Elever ved private skoler har ikke rett til å få særskilt norskopplæring og morsmålsopplæring. Elever som ikke får særskilt norskopplæring og morsmålsopplæring vil kunne ha behov for spesialundervisning, noe de har rett i følge privatskoleloven § 9. Kommunen har ansvaret for å dekke utgifter knyttet til spesialundervisning i private skoler som er godkjent etter privatskoleloven.

Departementet mener derfor det bør være grunnlag for et samarbeide mellom kommunen og de private skolene på dette området, og ber skole ta kontakt med kommunen for å løse denne saken.

Med hilsen

Ole Briseid (e.f.), ekspedisjonssjef

Margaret Westgaard, avdelingsdirektør

Kopi: Bergen/Oslo kommune

_____________________________

Se mer om saken på http://www.katolsk.no/skoler/StPaul/

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo), melding fra St. Paul Skole (-ct)
15. juni 2001

av Webmaster publisert 15.06.2001, sist endret 15.06.2001 - 20:22