Zawierzenie krajów skandynawskich Najświętszej Maryi Pannie

Maria Mater EcclesiaePodczas Konferencji Episkopatu Skandynawii w Lund w dniach 18 – 26 marca 2014, biskupi krajów skandynawskich poświęcą całą Skandynawię Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Będzie to odnowienie zawierzenia, którego dokonał Jan Paweł II, gdy odwiedził Skandynawię 25 lat temu.

Poświęcenie się Sercu Maryi ma swoje korzenie w Ewangelii: proroctwo Symeona mówiące o tym, że Jej serce będzie przeniknięte mieczem boleści oraz uwaga ewangelisty Łukasza (dwukrotnie) o tym, że Maryja zachowywała wszystkie te sprawy związane z Chrystusem i rozważała je w swoim sercu. Po zwiastowaniu Jej serce wypełnia ogromna radość z wcielenia i jej roli w nim. Jezus sam odwoływał się do Serca Maryi mówiąc, że ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je, są błogosławieni. Ojcowie Kościoła wyjaśniają to w taki sposób, że Maryja jest bardziej błogosławiona dzięki temu, że przyjęła Jezusa do swojego serca niż przez swoje biologiczne macierzyństwo.

W Biblii serce jest symbolem osobowości i tego wszystkiego, co każda osoba chce dokonać w swoim życiu. Poświęcić się Sercu Jezusa znaczy tez podporządkować się do osoby Jezusa. Poświęcić siebie lub innych Sercu Maryi oznacza poddać się jej macierzyńskiej opiece i wstawiennictwu. Pod krzyżem stała się Ona Matką wszystkich uczniów, Matką każdego człowieka. Ewa była Matką wszystkich ludzi, Maryja stała się Matką każdego człowieka w porządku łaski. Poświęcenie Skandynawii jest powierzeniem naszych krajów i wszystkich ich mieszkańców, wszystkich rozproszonych dzieci Bożych, opiece ich Matki.

Poniższa modlitwa zostanie odmówiona podczas zawierzenia 22-go marca, i dlatego wszystkie parafie, grupy i rodziny zachęca się gorąco do wspólnego odmówienia tej modlitwy:

 


Ofiarowanie krajów Północy Matce Bożej

Święta Maryjo, Dziewico i Matko,

Królowo krajów Północy,

wraz ze wszystkimi pokoleniami zwiemy Cię błogosławioną,

Ciebie, pełna łaski, która zostałaś wybrana spośród wszystkich niewiast,

aby w świecie być Bożą bramą.

 

W Swym Niepokalanym Sercu słuchałaś

i okazałaś posłuszeństwo Bożemu powołaniu.

W pełnej wolności i z niewzruszoną wiarą

ofiarowałaś całą siebie

jako narzędzie dla zbawienia świata

i zrodziłaś Tego, który jest Życiem.

Twoje „tak”  stało się początkiem Twej pielgrzymki w wierze:

zasłuchana w Słowo Boże pozwoliłaś Mu się prowadzić.

Wzrastałaś w wierze przy Twoim Synu

i podążałaś za Nim Jego drogą.

 

Pragnienie Jezusa stało się Twoim.

Sercem niepodzielnym, wolnym od zdrady i złudzeń,

szukałaś tego, co jedynie jest konieczne,

zawsze pokorna, miłosierna, zawsze bliska wszystkim, którzy Cię potrzebowali.

Z Twoim Synem musiałaś uciekać do obcego kraju.

Jako jedyna w tłumie, który otaczał Jezusa,

rozważałaś jak żył, jak działał , jak przestawał z ludźmi.

 

Gdy Twój Syn zostal odrzucony i wydany w ręce grzeszników,

gdy Go dręczono, wzgardzono Nim i zaparto się Go,

Twoje Serce przeszył miecz.

Kiedy nadeszła Jego godzina zachowałaś wiarę,

jak płomień świecący jasno w wielkiej ciemności.

Pod Krzyżem stałaś się dla wszystkich uczniów Jezusa

zarówno Matką, jak i przewodniczką w wierze.

Czuwając oczekiwałaś poranka Zmartwychwstania.

Zmartwychwstanie Syna napełniło Twe Serce niewypowiedzianą radością.

Ty, któraś nosiła Jezusa pod swoim Sercem,

Ty także otrzymałaś udział w Jego Zmartwychwstaniu

 i wywyższeniu w chwale.

 

Maryjo, Nasza Matko z ustanowienia łaski Bożej,

pod Twą macierzyńską opiekę oddajemy kraje Północy

ze wszystkimi ich mieszkańcami.

Chociaż Ty i Twój Syn pozostajecie dla wielu z nich nieznani,

jesteście przecież z nami tu i teraz.

Ty, Matko, widzisz nasze potrzeby i mówisz do nas:

„Uczyńcie wszystko, cokolwiek  Syn wam powie!”

Ucz nas, prosimy Cię, spotykać Jezusa w naszej własnej rzeczywistości.

Ukazuj nam, że to On jest Drogą, Prawdą i Życiem.

Módl się o drogocenny dar wiary dla nas wszystkich.

Pomóż chrześcijanom być wiarygodnymi świadkami Bożej miłości.

Rozciągnij swój płaszcz nad wszystkimi dziećmi Bożymi

i utwierdź je w ufności w Bożą opiekę.

 

Chcemy tak jak Ty stać się narzędziami Boga.

Ofiarujemy nasze dłonie,

aby bronić słabych i bezbronnych

i wypelnić w świecie Boże dzieło.

Ofiarujemy nasze stopy,

aby kroczyć śladami Jezusa otwierając się na naszych bliźnich.

Ofiarujemy nasze myślenie,

aby widziec, słyszeć i działać w świetle Ewangelii.

Ofiarujemy nasze serca,

aby miłować i wybierać to, co jest wolą Bożą.

 

Ofiarujemy się Twemu Niepokalanemu Sercu,

Ty, która chcesz tego, czego chce Bóg,

tak aby Jezus mógł wypełnić swoje dzieło w świecie,

również tu i teraz,

również w tym czasie pełnym zagrożeń i iluzorycznych obietnic,

również w naszych krajach i w ludziach nam współczesnych,

również w nas samych,

i w tych wszystkich, których Bóg stworzył

i obdarzył sercami pragnącymi prawdziwego życia.

Święta Dziewico i Matko!

Czuwaj nad krajami Północy

i prowadź nas do Jezusa – Zbawiciela,

naszego Mistrza i Przyjaciela,

naszego Życia i naszego Celu,

do Tego, który żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.