Overordnede retningslinjer for registrering av medlemmer av Oslo katolske bispedømme

Representanter for Oslo katolske bispedømme (OKB) har denne uke vært i kontakt med Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedrørende bispedømmets registreringsrutiner. Biskopen har den 31. oktober 2014 underskrevet Overordnede retningslinjer for registrering av medlemmer av Oslo katolske bispedømme som grunnlag for offentlige tilskudd. Disse er sendt til Fylkesmannen og til alle som har ansvar for registrering av våre medlemmer.

Teksten følger her:

 

Overordnede retningslinjer for registrering av medlemmer av Oslo katolske bispedømme som grunnlag for offentlig tilskudd

Etter Den katolske kirkes interne regler defineres medlemskap gjennom dåp, katekumenat eller tilsvarende, og medlemmenes rettigheter og plikter som katolikker følger personene på tvers av landegrenser. 

I Norge utmåles offentlige tilskudd til trossamfunn på grunnlag av antallet medlemmer i trossamfunnet multiplisert med de tilskuddssatser som gjelder for stat og respektive kommuner for det aktuelle år. Tilskuddssatsene utgjør en forholdsmessig andel av om lag det som er budsjettert for Den norske kirke.

Bestemmelsene er gitt i trossamfunnsloven (lov nr. 25/1969) og forskrift gitt i medhold av denne. 

Geistligheten er i kraft av sine stillinger bemyndiget til å innføre nye personer i OKBs medlemsregister. Andre personer tilknyttet OKB kan innføre nye personer som medlemmer i OKB etter fullmakt fra Biskopen.

For innføring av nye medlemmer i Oslo katolske bispedømme gjelder følgende vilkår:

1.       Kun personer som er norske statsborgere eller som er bosatt i Norge kan innføres som medlemmer i Oslo katolske bispedømme med hensyn til søknad om offentlig tilskudd, jf. trossamfunnsloven § 7.

2.       Kun personer som ikke fra tidligere er medlem av et annet trossamfunn i Norge, kan innføres som medlemmer i Oslo katolske bispedømme, jf. trossamfunnsloven § 8. Det er ikke tillatt å kreve kopi av utmeldingsattest, og kontrollen må derfor basere seg på opplysninger fra den enkelte.  

3.       Et barn av to katolske foreldre registreres som tilhørig inntil det døpes. Barn av ugift katolsk mor regnes også som tilhørig frem til dåp, eller beskjed fra mor om at barnet ikke skal tilhøre Den katolske kirke. Barn som ikke blir døpt, opphører å være tilhørig ved fylte 15 år.

4.       Katolikker som flytter til Norge fra utlandet, regnes ikke som nye medlemmer av Den katolske kirke ettersom de allerede er medlemmer. Disse må sannsynliggjøre at de er katolikker og avgi samtykke for å bli registrert i Oslo katolske bispedømme.

5.       Samtykke kan gis på følgende måter:

·         Ved skriftlig innmelding.

·         Ved personlig kontakt. 

·         Via internett eller per telefon.

·         Annen videreformidlet sikker melding.

6.       Ved innføring av nye medlemmer i Oslo katolske bispedømme skal det utstedes attest i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser i lov eller forskrift. Attesten skal signeres av geistligheten eller annen person med særskilt fullmakt. Attesten skal arkiveres av Oslo katolske bispedømme, og kopi skal overleveres til vedkommende eller sendes til registrert bostedsadresse i konvolutt som er påført avsenders returadresse.

 

LES OGSÅ: Pressemelding fra biskop Bernt Eidsvig

 

 

 

av adm — publisert 31.10.2014, sist endret 10.11.2014 - 17:09