Pressemelding fra Oslo katolske bispedømme: Vedrørende medlemsregister og vedtak fra Fylkesmannen

Det har i det siste vært rettet offentlig søkelys på rutinene for medlemsregistrering i Oslo katolske bispedømme, etter at enkeltpersoner har ment seg feilregistrert. I kjølvannet av en internjuridisk gjennomgang og dialog med Fylkesmannen har biskop Bernt Eidsvig gitt uttrykk for at bispedømmets rutiner ikke har vært tilfredsstillende, samt offentliggjort nye overordnede retningslinjer for Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift.

Vedtak fra Fylkesmannen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har nå gjennomgått saken og pålagt Oslo katolske bispedømme å rette opp sitt medlemsregister ved at personer som åpenbart ikke har meldt seg inn i trossamfunnet, slettes fra registeret. Vedtaket gjelder nyregistrerte i tidsperioden 2010-2014 hvor man ikke kan dokumentere at vedkommende ønsker å stå som medlem.

- Jeg ser vedtaket som en naturlig oppfølging av den redegjørelse jeg har gitt Fylkesmannen og den påfølgende dialog. Vi vil derfor legge Fylkesmannens vedtak til grunn for det videre arbeidet med å kvalitetssikre medlemsregisteret. Vi vil også intensivere dette arbeidet gjennom å kontakte alle som er registrert i denne perioden, med mindre vi har entydig dokumentasjon på at de har meldt seg inn. Slik vil vi avklare med den enkelte om han eller hun ønsker å være medlemmer, sier biskop Eidsvig.

Oslo katolske bispedømme har drøyt 130.000 registrerte katolikker. Det reelle antallet katolikker er en god del høyere, først og fremst som følge av stor innvandring fra katolske land i Europa.

- Oslo katolske bispedømme har hatt en formidabel vekst de seneste år. Vi setter svært stor pris på alle nye katolikker i landet som beriker våre menigheter. Samtidig er det liten tvil om at den store veksten har overveldet oss og stilt vår kapasitet på stor prøve. Dialogen med Fylkesmannen har gitt oss en god anledning til å gjennomgå våre rutiner grundig og kvalitetssikre vårt medlemsregister. Dette innebærer på kort sikt betydelig arbeid for oss, men vil på lengre sikt gi alle parter en trygghet på og tillit til at våre data er korrekte. Ikke minst anser jeg dette som pastoralt viktig.

Medlemsblad

Jeg ønsker å gjenta at alle husstander i vårt register blant annet mottar vårt medlemsblad St. Olav – katolsk kirkeblad, som kommer fem ganger i året. Siste nummer for 2014 ligger i postkassene i disse dager.

- Dersom en katolikk ikke mottar medlemsbladet, har vi antakelig ikke registrert vedkommende som medlem. Dersom ikke-katolikker mottar medlemsbladet uten å ha bedt om det, har det skjedd en feil. Slike feil vil bli rettet opp så snart vi får beskjed om dem. Alle som måtte ha kjennskap til eventuelle slike feil, oppfordres til å ta kontakt med oss. En måte å gjøre dette på er via medlemskap@katolsk.no. Katolikker som ikke måtte være registrerte medlemmer, kan enkelt registrere seg via katolsk.no.

Oslo, 27. november 2014

Bernt Eidsvig
Biskop i Oslo katolske bispedømme